Qualitat docent

Procés

Acreditació inicial (verificació)

VSMA

Les propostes de noves titulacions oficials s'han de sotmetre a un procés d'avaluació prèvia: la verificació (o acreditació inicial) que constitueix la primera etapa del cicle de vida de les titulacions. En aquest procés, les agències de qualitat emeten un informe d'avaluació vinculant per al Consell d'Universitats, que és l'òrgan responsable de la verificació.

Un cop aprovada la proposta del nou títol de grau o de màster universitari, la universitat elabora una memòria que recull tota la informació necessària per a iniciar el procés de verificació: objectius i justificació del títol, competències que adquiriran els estudiants, estructura dels estudis, els recursos humans i materials que disposa la universitat i els sistemes de seguiment dissenyats per assegurar el compliment de tots aquests compromisos.

Pel que fa a l’elaboració dels nous plans d’estudi, el RD 822/2021 fixa que els ensenyaments universitaris oficials s’han de concretar en plans d’estudis que han de ser elaborats per les universitats, amb subjecció a les normes i les condicions que els siguin aplicables en cada cas. Els plans d’estudis esmentats han de ser verificats pel Consell d’Universitats (CU) i autoritzats en la seva implantació per la Generalitat de Catalunya.

En el procés de verificació, el CU envia els plans d’estudis de les universitats catalanes a AQU Catalunya a fi d’elaborar l’informe d’avaluació corresponent, que té caràcter preceptiu i determinant. El procés dissenyat per AQU Catalunya per a l’avaluació de les propostes de nous ensenyaments oficials té per objectiu generar la informació requerida pel procés de verificació, com també per a l’autorització de la implantació dels ensenyaments per part del Govern de Catalunya.

Amb el resultat favorable de les dues avaluacions (primera acreditació i implantació), el Consell de Ministres procedeix a establir el caràcter oficial del títol i a inscriure’l al Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT).

Normativa i documents
Procés PE03. Disseny, Creació i Extinció de noves titulacions. Mapa de titulacions
Normativa i metodologia d'AQU
Acord sobre els criteris de programació universitària per al curs 2023-2024
RD/ 640/2021 de Creació, reconeixement i autorització d'universitats i centres universitaris, i acreditació institucional de centres universitaris
RD 822/2021 pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat.
RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat
RD 576/2023, de 4 de juliol, per qual es modifiquen el RD 99/2011, el RD 1002/2010 i el RD 641/2021
Normativa acadèmica UAB
Criteris de Programació dels Estudis Oficials de la UAB

Documents de suport. Models
Fitxa programació graus/màsters emergent 2025-2026
Fitxa programació graus/màsters reverificats 2025-2026
Fitxa programació doctorats 2025-2026
Fitxa programació Itineraris de Simultaneïtat, Minors i Dobles 2025-2026
Document de Compromís de Recursos. Nova proposta 2025-2026
Model de memòria de Grau i Màster Universitari
Model de memòria de Programa de Doctorat
Model de memòria d'Erasmus Mundus
Model de memòria de Minor
Model d'Itinerari de Simultaneïtat d'Estudis de Grau
Document de Compromís de Recursos i Docència. Verificació 2025-2026
Proposta d'extinció
Consideracions acadèmiques en la planificació docent dels estudis UAB (Versió revisada 2021)
Competències generals de la UAB (Nivell de grau)
Guia per treballar i avaluar les competències generals de la UAB
Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària (AQU)
Protocol d’Avaluació per a la inclusió d’estratègies metodològiques d’innovació docent específiques (REACU)