Qualitat docent

Seguiment de titulacions

El procés de seguiment de les titulacions

VSMA


Dins del Marc VSMA, un cop implantada una titulació verificada, s'inicia el procés de seguiment de la mateixa (graus i màsters / programes de doctorat). El seguiment és el procés d'anàlisi del desenvolupament de la titulació en termes de qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, eficàcia del Sistema de Garantia de la Qualitat, adequació del professorat, eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge i qualitat dels resultats, amb l'objectiu final d'assegurar la qualitat del programa formatiu.

Els dos principals objectius del procés de seguiment són:
 • garantir l'anàlisi continuada del desenvolupament de la titulació implantada i la detecció de propostes de millora, per promoure la millora de la qualitat del programa formatiu
 • ser evidència per a la posterior acreditació de la titulació.
Aquest procés ha de permetre:
 • Detectar els punts forts i els punts febles de la titulació
 • Identificar els aspectes més problemàtics i planificar accions de millora
 • Recollir evidències del funcionament de la titulació que ajudin en els processos periòdics d’avaluació externa i de renovació de l'acreditació
 • Retre comptes a la societat de l'ús dels recursos públics, dels resultats que s'obtenen amb ells i del grau de satisfacció dels diferents agents implicats

El calendari del procés de seguiment de les titulacions (DST) i dels centres (ISC) s'ajustarà al que estableix el Calendari administratiu de cada curs acadèmic.

El procés de seguiment de les titulacions es materialitza en una sèrie d'informes i en la definició d'un canal que asseguri el seu flux des de les instàncies més properes a la titulació fins als òrgans de decisió de la universitat.

És important insistir en el fet que aquests informes reflecteixen, en base als indicadors i evidències disponibles, la labor d'anàlisi del desenvolupament de la titulació i les eventuals propostes de millora. Els informes no són l'objectiu en si de la labor de seguiment sinó simplement la seva part observable.

Graus i màsters universitaris:

 1. Les coordinacions de les titulacions, amb la col·laboració de les Comissions de Docència i/o dels equips de coordinació, analitzen el desenvolupant de la titulació i elaboren el document de seguiment de la titulació (DST), que envien als deganats/direccions de centre.
 2. Els Centres (Facultats i Escoles) són responsables de garantir el desenvolupament i la qualitat dels programes formatius de Grau i de Màster que tenen assignats. Els Centres revisen els DST de les seves titulacions, elaboren l'Informe de Seguiment de Centre (ISC), que posteriorment s'envia al vicerectorat encarregat de la qualitat docent.
 3. L'Equip de Govern de la Universitat, a la vista de les informacions que els arribin dels diferents ISC, elabora l'Informe de seguiment de la universitat (ISU), mitjançant el qual s'analitzen necessitats i recursos, i es reten comptes dels resultats als òrgans de govern competents en matèria d'educació superior.


Programes de doctorat:

 1. Les coordinacions dels programes, amb la col·laboració de les Comissions de Docència i/o dels equips de coordinació, analitzen el desenvolupant de la titulació i elaboren l’Informe de Seguiment del Programa de Doctorat (ISPD).
 2. L’Escola de Doctorat, a la vista de les informacions que li arribi dels diferents ISPD, elabora l’Informe de seguiment de la universitat del programes de doctorat (ISUPD), mitjançant el qual s’analitzen necessitats i recursos, i es reten comptes dels resultats als òrgans de govern competents en matèria d’educació superior.

Des del curs acadèmic 2012/13 els informes de seguiment de les titulacions oficials són públics.

Els Informes de seguiment de centres corresponents al curs acadèmic 2019/20, recullen els canvis en la docència i l’avaluació del segon semestre provocats per la pandèmica COVID19, tot enllaçant a diversos recursos web. Alternativament, es poden consultar aquests enllaços en format pdf: UAB COVID19 19/20.zip

Tenint en consideració els diferents Informes de Seguiment de Centre o els Informes de Seguiment de Programes de Doctorat, la Universitat elaborarà un Informe de Seguiment d’Universitat que reculli la situació global de les titulacions, amb incidència en aquelles titulacions que requereixen una atenció especial i les que destaquin per la seva excel·lència. Aquest informe incorporarà les accions de millora transversals que s’hagin detectat.

Graus i màsters universitaris:
El primer informe de seguiment de la UAB, sobre les titulacions programades el curs acadèmic 2009-10, va recollir 47 titulacions (22 de grau i 25 de màster), aproximadament el 40% del total de titulacions programades.

L'ISU del curs 2010-11, amb 163 titulacions (76 de grau i 87 de màster), ja recollia pràcticament el 100% dels màsters i el 90% del graus.

Des del 2011-12, totes les titulacions segueixen el procés de seguiment anual, exceptuant les titulacions interuniversitàries no coordinades per la UAB i els màsters Erasmus Mundus.

2011/12: ISU Informe Seguiment UAB i IVSU Valoració AQU
2010/11: ISU Informe Seguiment UAB i IVSU Valoració AQU
2009/10: ISU Informe Seguiment UAB i IVSU Valoració AQU

Programes de doctorat:
El procés de seguiment de programes de doctorat correspon al curs acadèmic 2015/16, moment en el que s’elabora l’Informe de Seguiment UAB del programes de doctorat, que recull l’anàlisi i valoració d’un total de 38 programes (6 implantats al curs acadèmic 2012/13 i 32 al 2013/14).

ISUPD Informe de seguiment UAB programes de doctorat 2015/16

Els dos processos d'assegurament de la qualitat comparteixen els mateixos estàndards d'anàlisi i de valoració.

El procés de reflexió anual sobre el desenvolupament de les titulacions ha de ser la base de l'acreditació, en el sentit que aquesta acreditació sigui la culminació del procés de seguiment. Així, cal entendre aquests dos processos com un de sol: un procés de millora contínua que culmina amb la validació externa dels resultats aconseguits.