Qualitat docent

Procés

Acreditació de titulacions

VSMA


L'acreditació és l'avaluació de la qualitat d'una titulació segons els estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai Europeu (ESG):

  • qualitat del programa formatiu
  • pertinença de la informació pública
  • eficàcia del Sistema de Garantia de la Qualitat
  • adequació del professorat
  • eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge
  • qualitat dels resultats

És el procés que culmina el cicle de vida d'una titulació i que suposa, en cas de ser favorable, la renovació de l'autorització per continuar impartint la titulació.

Abans dels sis anys de la posada en funcionament del grau o del doctorat, i abans dels quatre en el cas dels màsters, les titulacions oficials s'hauran de sotmetre a un procés d'acreditació, que és la comprovació que el pla d'estudis s'està duent a terme d'acord amb el projecte inicial verificat en el seu dia.

Cada any, les universitats i AQU Catalunya planifiquen conjuntament les visites externes a partir de les titulacions que han d'iniciar el procés d'acreditació.

El procés d'acreditació s'estructura en dues etapes: la visita externa i l'acreditació:

  • La visita externa: orientada a la millora contínua, és la comprovació in situ del funcionament de la titulació, el qual queda reflectit en l'informe de visita externa.
  • L'acreditació: és l'emissió, per part de la comissió específica per àmbit, de l'informe de valoració del funcionament de la titulació, l'informe d'acreditació, a partir de totes les evidències que AQU Catalunya disposa, especialment l'informe de visita externa.

Vinculació dels processos de seguiment i d'acreditació

Els dos processos comparteixen els mateixos estàndards d'anàlisi i de valoració.

El procés de reflexió anual sobre el desenvolupament de les titulacions ha de ser la base de l'acreditació, en el sentit que aquesta acreditació sigui la culminació del procés de seguiment.

Així, cal entendre aquests dos processos com un de sol: un procés de millora contínua que culmina amb la validació externa dels resultats aconseguits.

El procés d'acreditació s'inicia l'any 2014 amb 8 titulacions. Les titulacions de l'últim any es troben en diferents fases del procés.

Normativa i Documents Generals 
Procés PC10 Acreditació de Titulacions Oficials
Normativa i metodologia d'AQU
Presentació del procés d'acreditació de les titulacions de Grau i Màster Universitari de la UAB
Presentació acreditació doctorat
Exemple Pla de Millores

Documents de suport per a graus i màsters universitaris
Model Autoinforme per a l'acreditació i/o reacreditació
Model de classificació d'evidènciesen format electrònic al repositori digital
Visita externa del comitè d'avaluació externa

Documents de suport per a programes de doctorat
Model Autoinforme d'acreditació de programes de doctorat
Modelo Autoinforme de acreditación de programas de doctorado
Model de professorat del programa de doctorat
Visita externa del comitè d'avaluació externa