Qualitat docent

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat


La UAB parteix de la premissa que la qualitat no és un concepte que es pugui aïllar; és una actitud i una manera de fer les coses que ha d’impregnar totes i cadascuna de les activitats d’una organització. Així doncs, no es pot parlar estrictament dels «objectius de la política de qualitat de la UAB», sinó de com la qualitat és present en la política global de l’Equip de Govern i com s’incorpora dins els Plans estratègics de la UAB.

El Pla estratègic reflecteix el compromís de qualitat de la Universitat en definir-la com «una universitat pública, catalana, de vocació internacional, la qual, mitjançant una docència de qualitat molt lligada a les activitats de recerca i de transferència del coneixement, aprofitant la potencialitat del seu capital humà, actua des dels seus campus com a motor de desenvolupament econòmic i social del seu entorn, d’acord amb els seus valors».

La integració a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) permet disposar d’un sistema universitari comparable i garantir la confiança mútua de països i universitats en els programes formatius que aquestes imparteixen.

Aquesta integració, a més de l’adopció de l'ECTS com a mesura comuna de comptabilització, d’una estructura de l’educació superior de tres cicles (grau, màster i doctorat), de l’expedició del suplement europeu del títol, de centrar l’ensenyament en l’alumnat (competències, resultats d’aprenentatge i avaluació continuada) també recollir la incorporació dels Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (ESG):

 • Establir un marc comú per als sistemes d'assegurament de la qualitat en l'aprenentatge i l'ensenyament en l'àmbit institucional, nacional i europeu.
 • Permetre l'assegurament i la millora de la qualitat de l'educació superior en l'EEES.
 • Promoure la confiança mútua, facilitant així el reconeixement i la mobilitat dins i fora de les fronteres nacionals.
 • Proporcionar informació sobre l'assegurament de la qualitat a l'EEES.

Mapa de processos SIGQ 2023

La UAB parteix de la premissa que la qualitat no és un concepte que pugui ser aïllat; la qualitat és una actitud i una manera de fer les coses que ha d’impregnar totes i cada una de les activitats d’una organització. En conseqüència, no es pot parlar dels “objectius i la política de qualitat de la UAB” sinó de la manera en la qual la qualitat s’imbrica en els objectius de la política dels Equips de Govern, reflectida en els objectius i línies estratègiques.

La voluntat de la UAB de vetllar per la qualitat dels seus programes formatius i de les seves actuacions en matèria d’investigació, innovació i transferència pot seguir-se a través del Pla estratègic de 1993 i dels plans directors 2002-2006, 2006-2009, 2010-2012, del Pla director 2013-2015.

Al 2017 la UAB va definir uns eixos estratègics amb unes línies prioritàries d’actuació en la que es van definir uns objectius generals així com objectius operatius per tots els àmbits. Aquests son unes de les bases per a la elaboració del nou pla estratègic.

Aquests plans d’acció 2016-2017 s’estructuren en línies estratègiques al voltant de quatre EIXOS que desenvolupen objectius generals.


Al claustre de la UAB l’Equip de Govern fa el seguiment i rendició de comptes de les accions assolides i es fixen el objectius i accions pendents.

Informes de rectora al Claustre

 1. Informe Desembre 2016
 2. Informe desembre 2017
 3. Informe febrer 2018
 4. Objectius 2018 febrer 2018
 5. Informe Desembre 2018
 6. Objectius 2019 desembre 2018

De la mateixa manera es fixen un objectius operatius per a cada àmbit de gestió que s’analitzen anualment.

Al curs 2017-2018, la Universitat Autònoma de Barcelona ha iniciat un procés de reflexió estratègica amb un horitzó a llarg termini per definir i dotar a la UAB d’un Pla Estratègic 2018-2030. En un primer moment s’ha plantejat l’objectiu de definir una visió ambiciosa de com ens agradaria que fos la UAB l’any 2030.

Aquest pla estratègic, que s’aprovarà en un claustre a principis de 2019 defineix la Missió i Visió de la UAB

MISSIÓ DE LA UAB

Contribuir al desenvolupament de la societat i a la millora del teixit productiu mitjançant la formació de ciutadania crítica, amb valors socials i democràtics i amb una formació professional sòlida, capaç de generar i transferir coneixements amb impacte local i global.

VISIÓ DE LA UAB

La UAB de l’any 2030 és una universitat reconeguda per la seva vocació de servei públic, l’alt compromís amb l’entorn territorial i social, l’elevat grau d’autonomia, flexibilitat, dinamisme i eficàcia de totes les seves activitats i el seu model de gestió sostenible.

Així mateix, és reconeguda internacionalment per la seva contribució a donar resposta als reptes socials, per l’enfocament multidisciplinari en docència i recerca, i per disposar d’un campus global amb una comunitat diversa i amb un fort sentiment de pertinença.

De les que se’n deriven 6 línies estratègiques al voltant de les quals s’ha de reorganitzar els objectius i accions futures.
Línies estratègiques
A finals de l’any 2018 s’han alineat els plans de millora i objectius operatius al voltant de en les noves línies estratègiques.

En base als Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (ESG), d'acord amb el Reial decret 822/2021 pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat, (que deroga l'anterior Reial Decret 1393/2007) s'estableix la necessitat d’un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), formalment establert i d’accés públic, estructurat en processos que regulen tots els aspectes de la pràctica docent: des de la creació de noves titulacions, el seguiment i acreditació d’aquestes, els recursos humans i materials necessaris per al funcionament correcte de la tasca docent, l’avaluació i la formació continuada de professorat i personal d’administració, fins a la gestió de queixes, la satisfacció dels grups d’interès i la rendició de comptes a la societat.

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ transversal) de la Universitat Autònoma de Barcelona reflecteix el ferm compromís de la universitat d'oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la contínua avaluació i millora dels mateixos. El SGIQ transversal recull totes les reponsabilitats i tasques realitzades a nivell centralitzat per a donar servei a cadascun dels centres i titulacions de la UAB.

El SGIQ transversal de la UAB ha estat avaluat per AQU Catalunya:

Processos del SGIQ transversal de la UAB
Processos estratègics:
Processos clau:
Processos de suport:

 

La UAB posseeix una estructura de gestió centralitzada, que respecta alhora l'autonomia dels centres. La mida de la universitat, la maduresa dels seus centres i els criteris d'eficiència aconsellen una política de descentralització de competències i funcions que queda explícitament reflectida als Plans estratègics de la UAB.

Cada centre propi de la UAB ha dissenyat i implantat el seu SGIQ, on queden recollides totes les responsabilitats i tasques realitzades a nivell de centre. El SGIQ de centre recull les particularitats, necessitats i interessos específics del centre i de les titulacions que programa.

El disseny dels SGIQs del centres propis de la UAB van ser avaluats per AQU Catalunya dins el marc del programa AUDIT i valorats positivament en data de 23 de novembre de 2010.

A continuació es pot accedir als enllaços als SGIQ-centre de les facultats i escoles de la UAB:

Després de la implantació del SGIQ transversal de la UAB i dels SGIQs dels centre, la certificació del SGIQ té com objectius:

 • comprovar que el sistema està implantat i desplegat en el centre
 • comprovar que el sistema és adequat per a l’assegurament de la qualitat
 • promoure la cultura de la qualitat en el marc de l’assegurament de la qualitat
 • assegurar la qualitat dels programes formatius.

Seguint la línia establerta en el procés d’acreditació, els centres universitaris esdevenen el referent organitzatiu del procés de certificació del SGIQ, atès que s’estructuren al voltant d’un conjunt de titulacions que comparteixen àmbits disciplinaris similars, recursos materials i humans i serveis. A més, també comparteixen els responsables acadèmics que lideren la implantació i el funcionament del SGIQ. En conseqüència, la certificació del SGIQ es planteja també a escala de centre i no específicament a escala de les titulacions que s’imparteixen en un centre.

El certificat tindrà una validesa de cinc anys, prorrogable per períodes idèntics després de superar un nou procés d’avaluació externa.

Condicions prèvies per a l’obtenció de la certificació de la implantació del SGIQ:

Per poder optar a la certificació de la implantació del SGIQ els centres hauran d’assegurar que es compleixen prèviament uns requisits que permetin assegurar la viabilitat de l’avaluació externa:

 • El centre disposa de titulacions sota l’abast del SGIQ de les quals ja han sortit persones titulades.
 • El disseny del SGIQ implantat ha rebut un informe favorable dins del programa AUDIT o ha estat avaluat favorablement per la Unitat Tècnica de Qualitat (UTQ) de la universitat.
 • El SGIQ del centre és un sistema madur i estable, amb tots els seus processos plenament implantats (abast, indicadors recollits i analitzats, etc.).
 • El centre ha revisat el SGIQ almenys una vegada. Si escau, s’ha posat en marxa un pla de millores com a conseqüència d’aquesta revisió.

Dimensions per a la certificació de la implantació del SGIQ:

 • Revisió i millora del SGIQ: El centre disposa d’un SGIQ amb els seus processos implantats, que inclou processos per a la seva revisió i millora contínua.
 • Disseny, revisió i millora dels programes formatius: El centre té implantats processos per al disseny, la revisió i la millora dels programes formatius i, si escau, l’extinció d’aquests programes, com també per al conjunt de les accions d’avaluació que es realitzin en el Marc VSMA.
 • Sistemes de suport a l’aprenentatge i d’orientació als estudiants: El centre té implantats processos que afavoreixen l’aprenentatge dels estudiants.
 • Personal acadèmic: El centre té implantats processos que asseguren la competència i la qualificació del personal acadèmic.
 • Recursos materials i serveis: El centre té implantats processos per a la gestió dels recursos materials i dels serveis relacionats amb els programes formatius.
 • Informació pública: El centre té implantats processos que garanteixen la publicació d’informació completa i actualitzada sobre els programes formatius.

L’escala de valoració de les dimensions és la següent:

 • Implantació avançada. Els processos de la dimensió s’han implantat al centre, són complets i eficients i, a més, hi ha exemples de bones pràctiques. Tots els seus estàndards han estat valorats com a satisfactoris i/o suficients.
 • Implantació suficient. Els processos de la dimensió s’han implantat de manera adequada i són, generalment, complets i eficients. Tots o la majoria dels seus estàndards han estat valorats com a satisfactoris i/o suficients.
 • Implantació parcial. Els processos de la dimensió s’han implantat de manera poc adequada, i es detecten aspectes que s’han de millorar necessàriament. Un nombre rellevant d’estàndards han estat valorats com a insuficients.

Pel que fa a la implantació del SGIQ transversal de la UAB va ser avaluada per AQU Catalunya, amb la Guia per a la certificació de la implantació de SGIQS d’AQU i valorada positivament al desembre de 2019 (detall de la valoració per dimensions i estàndards d’avaluació).

Centres propis amb la implantació del seu SGIQ certificada per AQU:

Centres adscrits amb la implantació del seu SGIQ certificada per AQU:

Documentació addicional:

El RD 640/2021, de creació, reconeixement i autorització d’universitats i centres universitaris, i acreditació institucional de centres universitaris, estableix els requisits i els efectes de l’acreditació institucional dels centres universitaris.

L’acreditació institucional dels centres universitaris tindrà una validesa de sis anys, prorrogable per períodes idèntics després de superar un nou procés de renovació de l’acreditació.

Condicions prèvies per a l’obtenció de l’acreditació institucional de centres universitaris:

Per obtenir l’acreditació institucional els centres universitaris han de complir els requisits següents:

 • Haver renovat l’acreditació inicial d’almenys la meitat dels títols oficials de grau i màster que imparteixin d’acord amb el procediment general que preveu l’article 27 bis del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
 • Disposar de la certificació de la implantació del seu sistema de garantia intern de qualitat, orientat a la millora contínua de la formació que s’ofereix als estudiants, d’acord amb el que estableix l’apartat 9 de l’annex I del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i de conformitat amb els criteris i les directrius per a l’assegurament de la qualitat a l’Espai Europeu d’Educació Superior (ESG).

Efectes de l’acreditació institucional de centres universitaris:

En cas de resolució favorable d’acreditació institucional, totes les titulacions oficials de grau i de màster universitari del centre incorporaran com a data de renovació d’acreditació en el RUCT, la mateixa data d’acreditació institucional:

 • sincronització del calendari d’acreditació de les titulacions i del calendari d’acreditació institucional del centre
 • l’acreditació institucional del centre comportarà l’acreditació automàtica de les titulacions del centre

En cas de resolució desestimatòria d’acreditació institucional, caldrà sol·licitar la renovació de l’acreditació a totes les titulacions oficials de grau i de màster universitari del centre.

Centres propis amb l'acreditació institucional vigent

Centres adscrits amb l'acreditació institucional vigent

Documentació addicional