Qualitat docent

Procés

Modificació de titulacions

VSMA


En el procés continu de seguiment d’una titulació, es poden detectar necessitats de millora. Aquestes millores, en alguns casos, implicaran la modificació de la memòria verificada que es vehicularà seguint el corresponent procés de modificació d’una titulació.

Per tant, les modificacions que es presentin sempre seran fruit del procés de seguiment de la titulació i, com a conseqüència, cada titulació oficial només es pot sotmetre al procés de modificació, com a màxim, un cop cada curs acadèmic.

Tal com podeu consultar al document d’AQU “Guia per a l'elaboració, verificació i modificació de titulacions universitàries de grau i màster”, i d'acord amb el RD 822/2021, les modificacions en funció de la seva naturalesa es classifiquen en:

i) Modificacions no substancials: canvis menors que milloren el títol i que la universitat pot implantar com a resultat del procés de seguiment. Aquests canvis es recullen en els informes de seguiment i s'incorporen a la memòria del títol quan s'hagi de sotmetre a un procés de modificació.

ii) Modificacions substancials: són canvis que milloren el títol i que poden ser fruit del seguiment o de requeriments derivats de processos d'avaluació previs, però que superen l'abast de la modificació no substancial atès que comporten alteracions en la seva estructura o en la seva naturalesa i objectius.

Hi ha una tercera categoria derivada de les modificacions substancials:

iii) Modificacions substancials que comporten la reverificació: són aquells canvis que afecten significativament l'estructura, naturalesa i objectius del títol verificat i que no es poden sol·licitar a través del procés de modificació. Aquests canvis només es poden fer efectius sol·licitant la verificació d'un nou títol i extingint el títol implantat.

El detall de les tipologies de les modificacions amb la seva classificació per dimensions, el podeu consultar al document elaborat per l'AQU “Guia per a l'elaboració, verificació i modificació de titulacions universitàries de grau i màster”.

Normativa i documents
PC8A Modificació de titulacions de Grau i de Màster Universitari
Normativa i metodologia d'AQU
Normativa acadèmica de la UAB
Document UAB de tipologia de modificacions de programes de doctorat
Criteris de Programació dels Estudis Oficials de la UAB
Aprovació de Modificacions Interfacultatives segons Tipologia

Documents de suport. Models
Model d'Informe de modificació 2024-25
Model d'Informe de modificació Programa de Doctorat 2024-25
Document de Compromís de Recursos i Docència. Modificació 2024-25
Model de memòria de grau i Màster Universitari
Model de memòria de Programa de Doctorat
Consideracions acadèmiques en la planificació docent dels estudis UAB (Versió revisada 2021)
Competències generals de la UAB (Nivell de grau)
Guia per treballar i avaluar les competències generals de la UAB
Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària (AQU)
Protocol d’Avaluació per a la inclusió d’estratègies metodològiques d’innovació docent específiques (REACU)