Qualitat docent

Les enquestes d'avaluació

Les enquestes d'avaluació

Les opinions dels diferents grups d'interès que conformen la UAB, el seu grau de satisfacció i els seus comentaris i suggeriments, són una part fonamental del procés de revisió i de millora de les titulacions i del funcionament general de la universitat.

L'actual desplegament del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) preveu els següents mecanismes per tal de recollir el grau de satisfacció dels diferents col·lectius:
 

  • La UAB posa a disposició dels diferents grups d'interès OPINA UAB, un canal de comunicació entre l'administració de la Universitat i els col·lectius d'estudiants, professorat i personal d'administració i serveis que conformen la comunitat universitària.

 

  • Les coordinacións de titulacions i els equips de direcció dels centres disposen de mecanismes per recollir la satisfacció dels diferents col·lectius, com poden ser:
    • Les reunions periòdiques amb els representants dels estudiants (delegats, consell d'estudiants, etc.).
    • Els debats a les diferents òrgans amb representació d'estudiants, professorat o personal d'administració i serveis: comissions acadèmiques, comissions de titulació, junta de centre, etc.

 

  • Enquestes per a recollir l'opinió:

      

Enquesta Grup al que es dirigeix Objectiu    Període

Avaluació de l'actuació docent del professorat


Estudiants de grau i de màster universitari
Conèixer el grau de satisfacció sobre qüestions relacionades amb l'activitat desenvolupada pel professor a l'aula

A la part final de cada semestre

Assignatures/mòduls
Conèixer el grau de satisfacció sobre les assignatures de grau/mòduls de màster universitari
Pràctiques externes i treballs fi d'estudis Conèixer el grau de satisfacció sobre les assignatures de pràctiques externes i treballs fi d'estudis Al final de cada curs acadèmic
Grau de satisfacció dels titulats Titulats de grau, de màster universitari i de programa de doctorat Conèixer el grau de satisfacció dels/de les titulats/titulades sobre la titulació cursada i sobre la Universitat En finalitzar els estudis

Inserció laboral dels titulats
Titulats de grau, màster universitari i doctorat Conèixer els nivells d'ocupació (i la qualitat d'aquesta ocupació) i el grau de satisfacció sobre la titulació cursada
Triennal