Qualitat docent

Tram docent autonòmic / Avaluació de l'activitat docent

A continuació es detalla tota la informació relativa a l’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UAB per optar al complement per mèrits docents autonòmics i al reconeixement de l’activitat de docència

Convocatòria de reconeixement de l’avaluació docent del professorat funcionari i contractat (fix o interí) amb dedicació a temps complet per a l’ assignació del complement retributiu consolidable per mèrits de docència autonòmics, per a períodes que finalitzin a 31 de desembre de cada any.
 

El professorat associat i el personal docent investigador en període de formació, també pot participar d’aquest mateix procediment per obtenir el certificat docent de l’agència de qualitat corresponent, sense que doni dret a l’obtenció del complement docent autonòmic.

 • Professorat de la UAB funcionari en actiu i amb dedicació a temps complet (o professorat de les àrees de ciències de la salut amb plaça vinculada i dedicació equiparada a temps complet), integrats en alguna de les categories següents:
  • catedràtic/a d’universitat
  • titular d’universitat
  • catedràtic/a d’escola universitària
  • i titular d’escola universitària

 

 • Professorat de la UAB contractat / interí en actiu i amb dedicació a temps complet (o professorat de les àrees de ciències de la salut amb plaça vinculada i dedicació equiparada a temps complet), d’alguna de les categories següents:
  • catedràtic/a
  • professor/a agregat/da
  • professor/a col·laborador/a permanent
  • professor/a lector/a

 

 • El personal docent i investigador de la UAB, tant funcionari com contractat (incloent el professorat de les àrees de ciències de la salut amb plaça vinculada i dedicació a temps parcial), també pot participar en la convocatòria per  sol·licitar la certificació docent de l’AQU Catalunya (segons la Resolució 3130/2005 de l’AQU Catalunya de 28.10.2005). Aquesta certificació docent no dona dret a l’obtenció del complement autonòmic. 

 

 • Estar en disposició de sol·licitar, el 31 de desembre de l'any anterior, l’avaluació d’un període de cinc cursos acadèmics d’activitat docent universitària d’acord amb el que estableix el Decret 405/2006.
  • Per al còmput dels cinc anys d’activitat docent, els períodes de docència prestats a temps parcial comptabilitzaran un 50% de la durada del període.
  • L’avaluació abasta períodes mínims de cinc cursos acadèmics. El professorat pot seleccionar, entre els deu cursos acadèmics anteriors a la sol·licitud d’avaluació, els cinc cursos pels quals demana ser avaluat.
  • No es pot sol·licitar l’avaluació d’un curs acadèmic anterior a un curs que ja ha estat reconegut.
  • En el cas del professorat que opta per primer cop a l’avaluació es poden avaluar diferents trams/quinquennis per tal d’avaluar tot l’expedient docent.

 

 • Tenir una docència mínima del 50% de la docència estipulada en el Model de dedicació docent de la UAB, desprès de les reduccions docents eventuals que apareguin en el pla docent personal. En tot cas, durant el període avaluat, el còmput total de crèdits de docència neta impartida abans d’aplicar les reduccions mai no pot ser  inferior a 30 ECTS.
  • En el cas de professorat d’àrees de ciències de la salut amb plaça vinculada i dedicació equiparada a temps complert, els llindars anteriors s’han de multiplicar per 0,75.

 

Es pot consultar l'expedient de trams a la fitxa de professorat-DATADASH.

Documentació general

 1. Decret 405/2006, de 24 de octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya.
 2. Guia d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 3. Model de dedicació docent de la UAB
 4. Model de consulta: Informe dels responsables acadèmics
 5. Model de sol·licitud i informe
 6. Presentació sessió informativa

Documentació convocatòria 2024

1. RESOLUCIÓ REU/4406/2023, de 22 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i la certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2023, per a l'assignació de les retribucions addicionals

2. Convocatòria d'avaluació de l'activitat docent del professorat funcionari i contractat de la UAB per trams generats fins el 31/12/2023.

3. Relació provisional d'admesos i exclosos (termini presentació reclamacions fins el 03/05/2024)

4. Relació definitiva d'admesos i exclosos (termini presentació recurs: fins el 01/07/2024)

4.1. Modificació de la Relació definitiva d'admesos i exclosos (termini presentació recurs fins 05/08/2024)

5. Resolució provisional de professorat / tram amb avaluació favorable (termini presentació reclamacions fins el 13/06/2024)

6. Resolució definitiva de professorat / tram  amb avaluació favorable (termini de presentació recurs fins 05/08/2024 

7. Actualització per incorporació d'informació referent a si s'opta a retribubucio o sols a avaluació, de la resolució definitiva de professorat / tram amb avaluació favorable

 

FEBRER MARÇ MAIG JULIOL OCTUBRE DESEMBRE
INICI TERMINI CONVOCATÒRIA FINALITZACIÓ SEGONS CONVOCATÒRIA AVALUACIÓ COMISSIONS D'AVALUACIÓ APROVACIÓ CPA CERTIFICACIÓ AQU RECONEIXEMENT / ABONAMENT TRAM


1. Anunci de la convocatòria de trams docents autonòmics i reconeixement de l’activitat de docència
2. Enviament al professorat de la informació de la convocatòria i del full dades personalitzat a aquell que ha generat un quinqueni
3. El professorat presenta les sol·licituds a la convocatòria (veure apartat "Inici de la tramitació")
4. Avaluació dels expedients per part de les Comissions d’Avaluació
5. Presentació de la proposta d’avaluació a la Comissió de Personal Acadèmic, per a la seva aprovació i enviament de les propostes de resolució a AQU Catalunya per a la seva certificació
6. Incorporació de les dades a l’expedient del professorat avaluat favorablement i, per al professorat que opti al tram docent autonòmic, abonament del complement en nòmina

Els efectes acadèmics i econòmics, en cas d’avaluació favorable, seran a 1 de gener de l’any de la convocatòria de l’avaluació.

Del 16 de febrer al 18 de març de 2024, ambdós inclosos.

Presentació de la sol·licitud i l’informe per optar al tram docent autonòmic:

1. Descarregar el document de SOL·LICITUD I INFORME D'AVALUACIÓ AQUÍ

2. Emplenar el document de sol·licitud i informe d'avaluació. Documentació necessària per emplenar-ho: 

 • Full de dades personalitzat enviat des de l'Oficina de Qualitat Docent.

3. Presentar el document anterior i, si escau, la documentació acreditativa addicional, mitjançant l'e-formulari:

 • Sol·licitud i informe d'avaluació del/de la professor/a (+ possibles esmenes + full de dades personalitzades), en un únic arxiu en format PDF que s'anomeni: "AAD_2024_1rCognom_2nCognom_Nom".
 • Opcionalment pot adjuntar-se: 
  • Indicador 1. Dedicació docent: documentació acreditativa de les esmenes i/o aportacions relatives a aquest indicador. El nom d'aquest document PDF ha de ser: AAD_2024_"1rCognom"_"2nCognom"_"Nom"_Ded-Doc
  • Indicador 3. Desenvolupament professional: documentació acreditativa de les esmenes i/o aportacions relatives a aquest indicador. El nom d'aquest document PDF ha de ser: AAD_2024_"1rCognom"_2nCognom"_"Nom"_Des-Prof
  • Indicador 5. Satisfacció dels estudiants: documentació acreditativa de les esmenes i/o aportacions relatives a aquest indicador. El nom d'aquest document PDF ha de ser: AAD_2024_"1rCognom"_"2nCognom"_"Nom"_Sat-Est

 1. Reclamació contra la Relació provisional de professorat/tram admès i exclòs (termini de presentació fins el 03/05/2024)
 2. Recurs contra la Resolució definitiva de professorat/tram admès i exclòs (termini de presentació fins el 01/07/2024)
 3. Reclamació contra la Resolució provisional d’avaluació favorable (termini de presentació fins el 13/06/2024)
 4. Recurs contra la Resolució definitiva d’avaluació favorable (termini de presentació fins el 05/08/2024)”
 5. Reclamació, recurs, renúncia, ampliació d'informació/argumentació, altres

Mida màxima de cada document adjunt 10 Mb
Nom de l’arxiu: Rec-AAD-24-PrimerCognom-SegonCognom-Nom (no es poden fer servir els següents caràcters: / : * ? " < > | ( ) ‘ accents ni acabar amb punt)

Oficina de Qualitat Docent
Correu electrònic: oqd.avaluacio@uab.cat
Telèfon: 93 581 23 85