La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Consell de Govern

Dimecres, 27 de setembre de 2023

09,30 h

Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Punt 2. Informe del rector

Punt 3. Afers acadèmics:

3.1. Creació de títols de màsters de formació permanent i diplomes   

Punt 4. Cessió d’espais i d’altres béns de titularitat de la UAB:

4.1. Cessió d'us a Unicampus Media SL per als expositors digitals

4.2. Cessió d'ús d'espais a l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)

4.3. Actuacions en relació amb el contracte de llicència a favor de Tramontane Therapautics,SL.

Punt 5. Elecció de representants:

5.1. Designació del membres del Comitè d’Ètica en la Recerca (punt ajornat)

Punt 6. Afers de tràmit:

6.1. Modificació dels Estatuts del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

6.2. Aprovació dels complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del personal docent i investigador contractat. Avaluació AQU Catalunya 2023

6.3. Resolució dels Premis Eines 2023*

Punt 7. Torn obert de paraules 

 

(*) punt afegit per raó d'urgència