La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Comissió de Personal Acadèmic

Òrgan i competències

1. Correspon a la Comissió de Personal Acadèmic:

 • Aprovar el reconeixement de la condició de col·laborador o col·laboradora de docència.
 • Aprovar el desenvolupament dels sistemes d’avaluació del rendiment del personal acadèmic.
 • Aprovar l’aplicació dels sistemes d’avaluació del rendiment del personal acadèmic.
 • Aprovar l’avaluació de trams docents.
 • Aprovar la concessió de trams de gestió.
 • Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria de professorat pel Consell de Govern, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos a la normativa, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió.

2. Correspon a la Comissió de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern:

 • Aprovar les convocatòries per a la provisió de places de funcionari dels cossos docents i de personal acadèmic contractat.
 • Ratificar la proposta de membres de les comissions dels concursos de personal acadèmic feta pels departaments.
 • Aprovar la composició de les comissions dels concursos de professorat lector.
 • Aprovar els nomenaments i honoraris del professorat emèrit i honorari.
 • Autoritzar l’adscripció de membres del personal acadèmic d’una àrea de coneixement o especialitat en departaments diferents dels de la seva àrea o especialitat.
 • Autoritzar l’adscripció de membres del personal acadèmic a una àrea de coneixement o especialitat diferent de la seva.
 • Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern li delegui.

3. Correspon a la Comissió de Personal Acadèmic elaborar i aprovar propostes, que han de ser ratificades pel Consell de Govern, pel que fa a:

 • L’adscripció de professorat a les estructures bàsiques de la Universitat.
 • La relació de llocs de treball del personal acadèmic i del personal investigador en formació contractat, i les retribucions addicionals per a activitats docents, investigadores i de gestió.
 • Els costos derivats de les propostes de canvi de denominació, de categoria o de dedicació de places de personal acadèmic i de personal investigador en formació.
 • Qualsevol altra matèria que estableixi el Consell de Govern.

4. Correspon a la Comissió de Personal Acadèmic informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a:

 • Disposicions normatives en matèria de personal acadèmic i de personal investigador en formació.
 • Sistemes d’avaluació del rendiment del personal acadèmic.
 • Qualsevol altra matèria que la normativa vigent estableixi o per a la qual el Consell de Govern requereixi un informe de la Comissió.

Documents relacionats
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf)

 

Composició de la Comissió de Personal Acadèmic

PRESIDENTA
Carrassón López de Letona, Maite               Vicerectora de Personal Acadèmic
Membres per raó del càrrec
Rovira Faixa, Tatiana Vicerectora de Qualitat
Valdés Gázquez, Maria Vicerectora d'Estudis i d'Innovació Docent
Ramos Morilla, Xavier Vicerector d'Economia
Malgosa Morera, Assumpció Vicerectora de Recerca
Guerrero Rebollo, Fernando Cap de l'Àrea de Gestió de Persones
Deganes o degans o directors o directors d'escola
Navarro Soto, Salvador Degà de la Facultat de Medicina
Suplent: López Béjar, Manel Degà de la Facultat de Veterinària
Freixas Ai, Margarita

Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres

Suplent: Torres Hostench, Olga

Degana de la Facultat de Traducció i d'Interpretació

Gibert González, Isidre

Degà de la Facultat de Biociències
Suplent: Donaire Benito, Juan Jesús  Degà de la Facultat de Ciències
Panadés Martí, Judith Degana de la Facultat d'Economia i Empresa
Suplent: Marín Otto, Enric Degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Navas Navarro, Susana  Degana de la Facultat de Dret
Suplent: Bertrán Tarrés, Marta Degana de la Facultat de Ciències de l'Educació
Directores o directors de departaments o d'instituts
Blanco Escoda, Xavier Director del Departament de Filologia Francesa i Romànica
Suplent: Vacant  
Castro Ceacero, Diego Director del Departament de Pedagogia Aplicada
Suplent: Badillo Jiménez, Edelmira Directora del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals

Orobitg Huguet, Joan

Director del Departament de Matemàtiques

Suplent: Suñé Tarruella, Jordi

Director del Departament d'Enginyeria Electrònica
Subirà Àlvarez, Susanna Directora del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Suplent: Bonillo Martín, Albert Director del Dept.de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut
Hernández Bonilla, Alba Directora del Departament de Genètica i de Microbiologia
Suplent: Bosch Merino, Assumpció Directora del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
Pastor Milán, Josep Director del Departament de Medicina i Cirurgia Animals
Suplent: Farré Albaladejo, Magí Director del Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
Pladevall Ballester, Elisabet Directora el Departament de Filologia Anglesa i Germanística
Suplent: Beltrán Antolín, Joaquín Director del Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental

de Dios Marcer, Josep Maria

Director del Departament de Dret Privat

Suplent:Viladot Vallverdú, Laia
 

Directora del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Giraldo Arjonilla, Jesús Director de l'Institut de Neurociències (INc)
Suplent: Blanco Fillola, Ismael Iván Director d'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)
Professors o professors
Ysàs Solanes, Pere  Professor del sector A
Díaz Vicario, Anna Professora del sector B
Personal investigador
Vacant Representant del Personal Investigador (Ramon y Cajal, ICREA o d'altres figures similars)
Estudiants
-Vacant- Alumnat de Postgrau, que pertany al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF)
-Vacant- Alumnat de Postgrau, que pertany al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF)
-Vacant- Membre del Consell d'Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot
-Vacant- Membre del Consell d'Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot
Personal d'administració i serveis
Castaños Moreno, Ernesto Personal d'administració i serveis
Representants dels agents socials
Fernández Gimento; Ester Representant de la Junta Personal Docent i Investigador
Prats Ejarque, Guillem Representant del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador laboral