La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Comissió de Campus, Sostenibilitat i Agenda 2030

Òrgan i competències

1.Correspon a la Comissió de Campus, Sostenibilitat i Agenda 2030:

 • Fer el seguiment del Pla d’inversions universitàries (PIU).
 • Aprovar els criteris per elaborar les directrius ambientals i de sostenibilitat que han de guiar el campus.
 • Definir les polítiques i les estratègies encaminades al desenvolupament de l’Agenda 2030 a la Universitat.
 • Definir la política i gestió dels espais per a vianants i l’accessibilitat del vehicle privat al campus.
 • Vetllar perquè el pla d’acció relatiu a l’Agenda 2030 de la UAB contribueixi a mitigar els riscos tractats en els Objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.
 • Supervisar l’execució i el grau de compliment dels objectius i de les fites del pla d’acció.
 • Garantir la comunicació i la difusió de les accions que se’n derivin.

2. Correspon a la Comissió de Campus, Sostenibilitat i Agenda 2030 aprovar, per delegació del Consell de Govern, els assumptes que aquest òrgan expressament li delegui.

3. Correspon a la Comissió de Campus, Sostenibilitat i Agenda 2030 informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a:

 • Establir criteris per a l’elaboració del planejament i la gestió del campus.
 • Plantejar les directrius per planificar la mobilitat i l’accessibilitat dels membres de la comunitat universitària al campus.
 • Concretar el pla d’acció relatiu a l’Agenda 2030 de la UAB preveient les actuacions que cal desenvolupar i el calendari d’execució d’aquestes.
 • Concretar cada any el Pla Campus Saludable i Sostenible de la UAB preveient les actuacions que cal desenvolupar i el calendari d’execució d’aquestes.
 • Preveure i establir els recursos necessaris per garantir que el pla d’acció relatiu a l’Agenda 2030 es duu a terme, s’implanta i es manté de manera eficaç.
 • Informar sobre l’autorització d’ús privatiu d’espais de la UAB.
 • Qualsevol altra matèria que la normativa vigent estableixi o per a la qual el Consell de Govern requereixi un informe de la Comissió.

Documents relacionats
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf)

Composició de la Comissió de Campus, Sostenibilitat i Agenda 2030

PRESIDENTA
Miralles Guasch, Carme Vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori
Membres per raó del càrrec
Ramos Morilla, Xavier Vicerector d'Economia
Luzón Fernández, Virginia Vicerectora de Comunicació i de Promoció
Zapater Duque, Esther Secretària general
Vacant               
Tintoré Balasch, Jaume Gerent
Enric Font Oller, Enric Director d’Arquitectura i Logística
Altafaja Vela, Sílvia Cap de projectes del Gabinet del rector
Deganes o degans o directores o directors d'escola
Donaire Benito, Juan Jesús  Degà de la Facultat de Ciències
Suplent: Gibert González, Isidre Degà de la Facultat de Biociències
López Béjar, Manel Degà de la Facultat de Veterinària
Suplent:

Navarro Soto, Salvador

Degà de la Facultat de Medicina
Torres Hostench, Olga Degana de la Facultat de Traducció i d'Interpretació
Suplent:   Freixas Alas, Margarita Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres
Navas Navarro, Susana  Degana de la Facultat de Dret
Suplent:
Marín Otto, Enric
Degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Bertrán Tarrés, Marta Degana de la Facultat de Ciències de l'Educació
Suplent: Panadés Martí, Judith Degana de la Facultat d’Economia i Empresa
Directores o directors de departaments o d'instituts
Gunsé Forcadell, Benet Director del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia
Suplent: Baeza Labat, Juan Antonio Director del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
Asensio Ruiz de Alda, Javier Director del Departament d'Economia Aplicada
Suplent:  Parella Rubio, Sònia Directora del Departament de Sociologia
Adrián Escudero, Jesús Director del Departament  Filosofia
Suplent: Rico Camps, Daniel Director del Departament  d’Art i de Musicologia
Blanco Fillola, Ismael Iván Director de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques
Suplent: Cros Alavedra, Anna Directora de l’Institut de Ciències de l'Educació
Professores o professors
Palet Ballús, Cristina Professora del sector A
Vacant Professor del sector B
Alumnat
Vacant Representant de l’alumnat, proposat pel Consell d'Estudiants
Vacant Representant de l’alumnat, proposat pel Consell d'Estudiants
Personal d'administració i serveis
Espejo Segura, Mònica Personal d'Administració i Serveis
Lázaro Miranda, Benjamín Personal d'Administració i Serveis
Representants dels agents socials
Bartolomé Filella, Jordi Representant de la Junta PDI
Vacant Representant del Comitè PDI
Castells Segura, Sergi  Representant de la Junta PAS Funcionari 
Pompas Alcaraz, Andreu Representant del Comitè d'Empresa PAS
Secretària
Gispert Bosch, Montse Lletrada