La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Equip de Govern

Javier Lafuente - Rector

Dr. Javier Lafuente Sancho
Catedràtic d'Enginyeria Química

Funcions:

 • Màxima autoritat acadèmica i representant legal i institucional de la Universitat.
 • Exercici de la direcció, el govern i la gestió de la Universitat, desenvolupament de les línies d'actuació aprovades pels òrgans col·legiats corresponents i execució dels acords. Més concretament, les competències del rector estan descrites en l'article 75 dels Estatuts de la Universitat.
 • Presidència del Claustre, del Consell de Govern, de l'Equip de Govern i de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona.

Comissions del Consell de Govern que presideix:
Comissió de Qualitat.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5812200
rector@uab.cat

Agenda del rector

Espai del rector

Currículum breu
Javier Lafuente és catedràtic d’Enginyeria Química del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciat en Ciències Químiques, en l’especialitat de Química Tècnica, l’any 1982, es va doctorar en Enginyeria Química amb qualificació cum laude el 1988. Ha fet estades de recerca al Massachusetts Institute of Technology, a la Universitat de Califòrnia i a l’Illinois Institute of Technology.

És director del Centre Tecnològic per al Tractament Integral de les Emissions Gasoses, Efluents Líquids i Residus Sòlids (BIO-GLS), que forma part de la xarxa TECNIO, i cap del grup de recerca consolidat de Tractament Biològic d’Efluents Líquids i Gasosos, Eliminació de Nutrients, Olors i Compostos Orgànics Volàtils (GENOCOV). El grup de recerca que encapçala s’ha especialitzat en el desenvolupament de sistemes de tractament biològic d’efluents líquids, sòlids i gasosos.

És autor de 141 publicacions en revistes indexades amb més de 3.500 citacions i un índex h de 35, i ha dirigit la majoria dels més de seixanta projectes de recerca nacionals, europeus i amb empreses en què ha participat. Ha dirigit dotze tesis doctorals i nombrosos projectes de final de carrera. D'altra banda, ha creat dues empreses derivades (spin-off) de caràcter ambiental per a l’aplicació de tecnologies capdavanteres al tractament d'efluents.

Ha estat director del Departament d’Enginyeria Química (2004-2010) i vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics (2016-2020). També ha estat coordinador de la titulació d'Enginyeria Química i delegat del rector a l’Escola Universitària Politècnica de Medi Ambient (EUPMA) de Mollet del Vallès. A més, ha format part de les comissions d'Economia i d'Organització i de Relacions Internacionals del Consell de Govern de la UAB. És membre de diferents comissions d’avaluació de professorat i de projectes de recerca.

CV de Javier Lafuente a ORCID

 

Esther Zapater - Secretaria general

Dra. Esther Zapater Duque
Professora titular de Dret

Funcions:

 • Fedatària dels actes i els acords de la Universitat. 
 • Assistència al rector en les tasques d'organització i administració de la Universitat. 
 • Redacció i custòdia de les actes del Claustre, del Consell de Govern i de l'Equip de Govern, i certificació dels acords presos. 
 • Direcció del Registre General, custòdia de l’Arxiu General i del segell de la Universitat i expedició de les certificacions que corresponguin.
 • Impuls de l'administració electrònica i la gestió documental.
 • Presidència de la Junta Electoral General de la Universitat. 
 • Garantia de la publicitat dels acords i resolucions de la Universitat. 
 • Coordinació dels serveis de seguretat del campus. 
 • Responsable del Gabinet Jurídic i de l'Oficina de Coordinació Institucional.
 • Coordinació i impuls del portal de transparència.
 • Responsable de les polítiques d'igualtat i d'inclusió, incloent-hi els serveis directament implicats, com l'Observatori per a la Igualtat de la UAB, entre d'altres.
 • Coordinació i impuls de la responsabilitat social universitària.
 • Responsable de la Fundació Autònoma Solidària.
 • Responsable de la política de protecció de dades.

Comissions del Consell de Govern que presideix:
Comissió d'Igualtat i de Responsabilitat Social Universitària. 

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811336
sec.general@uab.cat

Currículum breu
Professora titular del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques de la UAB. Des del 1992 ha fet docència a les facultats de Ciències Polítiques, Dret i Economia i Empresa. Actualment és directora del grup de recerca ERJAIDI (SGR) sobre l’estudi de l’espai europeu de llibertat, seguretat i justícia, directora de l’Institut de Dret i Tecnologia (IDT-UAB), codirectora de la Càtedra CICAC-UAB Observatori Social i Econòmic de la Justícia i membre del grup Dones i Drets de la Facultat de Dret de la UAB.

Pel que fa a l’activitat de recerca, ha treballat sobre temes de política energètica i acció exterior de la UE i, en els últims anys, s’ha centrat en política d’immigració i tràfic de mercaderies i d’éssers humans i en temes de gènere, dret i tecnologia. En aquests àmbits ha publicat i ha dirigit tesis doctorals, a més de participar en projectes autonòmics, nacionals i europeus, quatre dels quals en el marc de l’H2020.

D’altra banda, ha participat en projectes de recerca de l’Institut Universitari Europeu de Florència, l’Institut Universitari Internacional de Luxemburg i la Universitat de Bolonya, i ha fet docència, com a professora visitant, en diverses universitats europees (Universitat Panthéon-Assas, Acadèmia Estatal de Dret de Moscou, Universitat Capitole de Tolosa I, Universitat de Stirling). 

Ha estat vicedegana d’Estudiants i Relacions Internacionals i degana de la Facultat de Dret, i membre electa del Claustre i de les comissions d’Estudiants i de Relacions Internacionals del Consell de Govern.

María Valdés - Vicerectora d'Estudis i d'Innovació Docent

Dra. María Valdés Gázquez
Professora titular d'Antropologia Social

Funcions: 

 • Mapa de titulacions i política de programació de graus i màsters oficials.
 • Política de programació dels estudis propis.
 • Responsable dels programes d'innovació docent i de la formació docent del personal acadèmic.
 • Coordinació acadèmica de les escoles adscrites a la UAB.
 • Directora i fedatària de l’Escola de Postgrau.

Comissions del Consell de Govern que presideix:
Comissió d’Afers Acadèmics

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5814029
vr.estudis.innovacio.docent@uab.cat

Currículum breu
Professora titular d'Antropologia del Departament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB. Pel que fa a la tasca docent, imparteix matèries tant de grau com de postgrau relacionades, sobretot, amb la seva especialitat, la història de l’antropologia. La seva trajectòria investigadora i les publicacions que se’n deriven s’articulen entorn de tres eixos: la sistematització del pensament d’alguns autors clàssics de la disciplina, l’estudi històric dels conceptes de l’antropologia i la lectura dels textos etnogràfics com a textos disciplinaris.

Ha publicat nombrosos articles i llibres, i actualment desenvolupa la seva recerca en el marc del grup d’investigació getp-GRAFO (SGR de la Generalitat de Catalunya), del qual és membre des de l’any 2003.

Pel que fa a la gestió universitària, ha estat coordinadora de titulació, secretària i directora del Departament, coordinadora del programa oficial de postgrau en Estudis Socials i Culturals, i membre de la Comissió d’Afers Acadèmics i de la Subcomissió de Grau de la UAB. A més, ha estat coordinadora de la Comissió Estatal del Grau en Antropologia (CEGA) i de la Comissió de Professionalització de l’Antropologia (CPA). En els darrers quatre anys, ha estat delegada de Programació Acadèmica i Qualitat, comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent i vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat.

Tatiana Rovira - Vicerectora de Qualitat

Dra. Tatiana Rovira Faixa
Professora titular de Psicologia Bàsica

Funcions:

 • Processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels estudis oficials.
 • Processos de certificació dels Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la institució i dels centres.
 • Processos d’avaluació de l’activitat docent del professorat.

Contacte
Edifici A, Plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5814029
vr.qualitat@uab.cat

Currículum breu
Professora titular del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. Ha estat docent dels graus en Psicologia i Logopèdia i del màster en Psicologia General Sanitària. Va formar part de la comissió d’elaboració del projecte de TFG a la Facultat de Psicologia i fou coordinadora del TFG en Psicologia des dels inicis fins al 2015.

Membre del Grup de Recerca en Estrès i Salut, ha format part de l’equip coordinador del doctorat en Psicologia de la Salut i de l’Esport. La seva línia de recerca s’orienta a l’afrontament de l’estrès i la seva relació amb el benestar psicològic, en àmbits com la infermeria, la comunicació de males notícies o la gestió de l’estrès quotidià. Té una vintena de publicacions indexades i és membre de la Unitat d’Estrès i Salut del Servei de Psicologia i Logopèdia de la Facultat, des de la qual duu a terme projectes de transferència del coneixement.

Ha estat vicedegana d’Afers Acadèmics i de Qualitat de la Facultat de Psicologia (2016-2019) i degana del centre (2019-2022).

CV de Tatiana Rovira a ORCID

Assumpció Malgosa - vr Recerca

Dra. Assumpció Malgosa Morera
Catedràtica d'Antropologia Física

Funcions: 

 • Política de recerca i de personal investigador. 
 • Coordinació de les unitats de recerca de la UAB. 
 • Relacions amb els centres de recerca amb personalitat jurídica pròpia participats o adscrits a la UAB, principalment en temes relacionats amb la salut. 

Comissions del Consell de Govern que presideix: 

 • Comissió de Doctorat. 
 • Comissió de Recerca, Transferència i Innovació (presidència rotatòria amb el vicerector o la vicerectora d'Innovació, Transferència i Emprenedoria). 

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811832
vr.recerca@uab.cat

Currículum breu
Catedràtica del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia de la UAB. Ha impartit docència a les facultats de Biociències, Ciències, Filosofia i Lletres, i Educació, en assignatures de grau i postgrau, i també en assignatures de campus. Ha estat professora de màster i de doctorat a les universitats d’Alacant, de Sàsser i Tor Vergata de Roma, i professora Erasmus de diverses universitats. La seva trajectòria docent i investigadora gira a l’entorn de l’antropologia física, concretament en relació amb l’estudi de restes humanes, tant en l’àmbit de l’evolució humana com en el de les restes antigues, i l’antropologia forense.

Com a responsable del Grup de Recerca en Osteobiografia (GROB), ha reunint un equip multidisciplinari en l’àmbit de la reconstrucció de la vida de poblacions antigues, des de l’osteologia fins a l’anàlisi genètica de restes antigues, per tractar temes d’identificació, origen poblacional, paleopatologia, paleodieta, etc. Ha estat responsable de projectes nacionals i internacionals com ara l’estudi de tombes gelades a Mongòlia, i ha liderat projectes emblemàtics per a Catalunya, com l’estudi de les restes de les tombes reials de Santes Creus i el projecte pilot i el protocol per a l’excavació i l’estudi de les fosses de la Guerra Civil a Catalunya.

Pel que fa a la gestió universitària ha estat secretària de la Secció de Biologia (llicenciatura de Biologia), coordinadora del màster d’especialització professional en Biologia Humana, coordinadora del màster en Biologia Humana i posteriorment del màster interuniversitari en Antropologia Biològica, coordinadora del doctorat en Antropologia Biològica i coordinadora a la UAB del doctorat interuniversitari en Biodiversitat. Pel que fa a càrrecs unipersonals, ha estat directora del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia, vicedegana d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències, delegada del rector per al Personal Acadèmic i el Personal Investigador en Formació, i delegada del rector per a Política Científica.

CV d'Assumpció Malgosa a ORCID

Rosa María Sebastián - vr Innovació i Projectes Estratègics

Dra. Rosa María Sebastián Pérez
Catedràtica de Química Orgànica

Funcions:

 • Polítiques per fomentar la transferència, la innovació i l'emprenedoria.
 • Relacions amb els centres de recerca amb personalitat jurídica pròpia participats, principalment establerts al campus de la UAB.
 • Direcció executiva del Parc de Recerca UAB. 
 • Relacions amb el teixit empresarial i social del territori en temes d’innovació i col·laboració publico-privada.
 • Coordinació dels Serveis Cientificotècnics.
 • Responsable del Servei de Biblioteques.
 • Responsable del Servei de Publicacions.
 • Responsable de la Unitat de Garantia de Qualitat. 

Comissions del Consell de Govern que presideix: 
Comissió de Recerca, Transferència i Innovació (presidència rotatòria amb el vicerector o la vicerectora de Recerca). 

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5812810
vr.innovacio.transferencia.emprenedoria@uab.cat

Currículum breu
Catedràtica del Departament de Química en l'Àrea de Química Orgànica. Doctora en Química per la UAB, va dur a terme una estada postdoctoral al Laboratoire de Chimie de Coordination (CNRS) i, posteriorment, va retornar a la UAB gràcies a un contracte de reincorporació de doctors a universitats catalanes de la Generalitat de Catalunya, fins que va guanyar una posició del Programa Ramón y Cajal el 2001. Des de gener de 2006 té una posició permanent a la UAB.

La seva recerca ha evolucionat des de l’estudi sintètic de molècules petites a macromolècules fins a arribar a la preparació de materials polimèrics, i ha donat lloc a més de 73 articles científics indexats i tres patents. Ha participat en dotze projectes estatals i europeus i en sis xarxes científiques. Actualment coordina un grup de recerca consolidat finançat. Ha supervisat nou tesis doctorals i set en desenvolupament. Pel que fa a la transferència de coneixement, ha participat en quatre projectes competitius i quinze contractes amb empreses, dels quals s’han derivat més de dotze patents en explotació, dos doctorats industrials i el Premi Nacional de Recerca al Partenariat Publicoprivat entre la UAB i Henkel KGaA & Co. D’altra banda, ha format part de tres projectes d’innovació docent que han donat lloc a nou articles.

Ha estat cap de la Unitat de Química Orgànica, secretària del Departament de Química, membre de la junta permanent de la Facultat de Ciències i de la Secció de Química i membre de la Comissió de Doctorat del Departament de Química.

CV de Rosa María Sebastián a ORCID

Carme Nogués - Vicerectora d'Organització

Dra. Carme Nogués Sanmiquel
Catedràtica de Biologia Cel·lular

Funcions:

 • Planificació de l'estructura organitzativa i dels processos organitzatius.
 • Coordinació amb l'Àrea de Transformació Digital i Organització.
 • Relacions amb la Junta del PAS i el Comitè d'Empresa del PAS. 
 • Coordinació dels plans de formació del personal de la UAB.
 • Responsable de l'àmbit de prevenció i salut laboral.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811107
vr.organitzacio@uab.cat

Currículum breu

Catedràtica de Biologia Cel·lular a la Facultat de Biociències de la UAB i membre del grup de recerca consolidat de la Unitat de Biologia Cel·lular. Ha fet estades de recerca a la Universitat Catòlica de Lovaina, a Bèlgica, i a la Universitat A&M de Texas, als Estats Units.

Ha estat cap de la Unitat de Biologia Cel·lular en diverses ocasions, responsable d'ordenació acadèmica (1987-1990), coordinadora d'afers econòmics (1996-2002) i secretària (2000-2004 i 2006) del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia.

Ha participat en més de vint projectes de recerca d'àmbit nacional i internacional, en sis dels quals com a investigadora principal. La seva recerca se centra en els cultius cel·lulars, en el desenvolupament de diferents sistemes de cultius (estàtics, dinàmics, tridimensionals...) per a l'estudi de nous materials i dispositius d'interès en biomedicina. Com a resultat d'aquesta activitat ha publicat més de 90 articles indexats.

Anteriorment havia estat adjunta al Vicerectorat d'Innovació i Projectes Estratègics (2017-2022).

CV de Carme Nogués a ORCID

Maite Carrassón - Vicerectora de Qualitat i d'Acreditació Acadèmica

Dra. Maite Carrassón López de Letona
Catedràtica de Zoologia

Funcions:

 • Polítiques de provisió i promoció de personal acadèmic.
 • Definició i seguiment de la RLT de PDI.
 • Definició i seguiment del model de carrera acadèmica de la UAB.
 • Definició i seguiment del model de dedicació acadèmica del professorat.
 • Relacions amb la Junta del PDI i el Comitè d'Empresa del PDI.

Comissions del Consell de Govern que presideix:
Comissió de Personal Acadèmic.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811107
vr.personal.academic@uab.cat

Currículum breu
Catedràtica de Zoologia del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia de la UAB i responsable del grup de recerca consolidat Salut d’Animals Aquàtics (SAA). Ha estat coordinadora del màster en Aqüicultura (2006-2016), coordinadora del Doctorat en Aqüicultura (2005-2016), sotscoordinadora del grau en Biologia Ambiental (2011-2013) i sotscoordinadora del màster en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat (2008-2013).

Ha participat en més de trenta projectes de recerca d’àmbit nacional i internacional, en deu dels quals com a investigadora principal, en l’àmbit de la biologia marina. Ha dirigit la seva recerca a la biologia i ecologia tròfica i reproductiva de peixos, i els últims anys s’ha centrat en aspectes aplicats de la salut dels peixos com a indicadors de qualitat ambiental. Com a resultat d’aquesta activitat ha publicat més de seixanta articles indexats. Ha estat avaluadora de projectes d’ANEP, de l’Agencia Estatal de Investigación i de l’AGAUR. És la directora científica del Servei de Diagnòstic Patològic en Peixos des de 2009, on ha estat responsable de contractes de transferència i prestació de serveis amb més de 80 empreses del sector de l’aqüicultura i la pesca i les administracions.

Ha fet estades al Department of Microbiology and Parasitology of the School of Molecular and Microbial Sciences (Universitat de Queensland), a l’Institute of Parasitology Biology Centre CAS (Acadèmia de Ciències de la República Txeca), a l’Institut d’Aqüicultura Torre de la Sal (CSIC) i a l’Institut de Ciències del Mar (CSIC).

Ha estat cap de la Unitat de Zoologia (1998-2004), secretària (2000-2004) i directora (2004-2007) del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, membre del Claustre General de la UAB (1997-2007), membre de la Junta de Govern de la UAB (2000-2002) i del Consell de Govern de la UAB (2002-2007), membre de la Comissió de Política de Professorat (1998-2000), comissionada de la rectora per a la Programació Docent (2016-2020) i vicerectora de Qualitat i d'Acreditació Acadèmica (2020-2022).

CV de Maite Carrassón a ORCID

Anabel Galán - vr Alumnat i Ocupabilitat

Dra. Anabel Galán Mañas
Professora titular de Traducció i Interpretació

Funcions:

 • Polítiques d'igualtat d'oportunitats.
 • Atenció a les persones amb necessitats educatives específiques.
 • Ocupabilitat i competències emprenedores.
 • Participació de l'alumnat.
 • Dinamització comunitària.
 • Beques socials per a l'accés i el seguiment dels estudis.
 • Responsable del servei PIUNE, del Servei d'Ocupabilitat i de la xarxa Alumni UAB. 

Comissions del Consell de Govern que presideix:
Comissió d'Alumnat i d'Ocupabilitat.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5812995
vr.alumnat.ocupabilitat@uab.cat

Currículum breu
Professora titular del Departament de Traducció i d’Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental. Ha fet estades postdoctorals a Irlanda (University College de Cork, Universitat Nacional d'Irlanda a Galway, al Regne Unit (University College de Londres, Imperial College de Londres) i al Brasil (Universitat Federal de Santa Catarina i Universitat Federal de Goiás).

Ha centrat la seva recerca en la didàctica de la traducció i ha investigat en l’adquisició de la competència traductora, metodologies d’ensenyament i aprenentatge, avaluació, competències transversals i emprenedores i l’atenció a les persones amb necessitats educatives específiques. Ha participat en nou projectes de recerca estatals i internacionals, una xarxa científica i deu projectes d’innovació docent. És autora de 63 publicacions, 39 de les quals en revistes indexades.

És coordinadora de la Comissió d’Emprenedoria de la Facultat de Traducció i d’Interpretació i ha estat vicedegana de Professionalització, coordinadora del projecte Empresa de la Facultat de Traducció i d’Interpretació i responsable de les persones amb discapacitat de la Facultat de Traducció i d’Interpretació.

CV d’Anabel Galán a ORCID

 

Màrius Martínez - vr Relacions Internacionals

Dr. Màrius Martínez Muñoz
Professor titular de Pedagogia Aplicada

Funcions: 

 • Promoció de la col·laboració internacional. 
 • Interlocució amb ECIU University.
 • Relacions institucionals amb organismes internacionals. 
 • Política d'internacionalització de la comunitat universitària. 
 • Política d'intercanvis i de mobilitat in i out

Comissions del Consell de Govern que presideix:
Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística. 

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811439
vr.rel.internacionals@uab.cat

Currículum breu
Professor titular d'Orientació Professional del Departament de Pedagogia Aplicada. Ha estat docent a Pedagogia, Psicopedagogia i Educació Social, al màster en Formació del Professorat de Secundària i al màster en Psicopedagogia.

Ha estat membre del Consell Escolar de Catalunya com a professional de reconegut prestigi en el camp de l’educació i col·labora amb diverses institucions, com ara els departaments d'Ensenyament i de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, diverses administracions locals i la Fundació Jaume Bofill, i en nombrosos centres educatius d’educació primària i secundària, entre d’altres.

Les seves línies de recerca i transferència es relacionen amb l'orientació professional (en aquest àmbit, cal destacar un projecte finançat pel programa RecerCaixa com a investigador principal), les xarxes educatives i les comunitats d’aprenentatge. Ha fet estades docents i de transferència de coneixement a universitats de Bèlgica, el Regne Unit, Holanda, Dinamarca, Itàlia, Portugal, Xile i Nicaragua.

Ha estat membre electe del Claustre de la UAB en diversos mandats, coordinador de la titulació en Educació Social, vicedegà d’Ordenació Acadèmica, degà de la Facultat de Ciències de l’Educació i vicerector de Relacions Internacionals. En l'etapa de degà va ser també vicepresident de la Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y Educación de l'Estat espanyol.

CV de Màrius Martínez a ORCID

Virginia Luzón - vr Comunicació i Promoció

Dra. Virginia Luzón Fernández
Professora titular de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Funcions:

 • Política de comunicació i de promoció. 
 • Comunicació interna i externa. 
 • Responsable de la política cultural de la UAB.
 • Política de visibilitat internacional de la UAB. 

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5813709
vr.comunicacio.cultura@uab.cat

Currículum breu
Professora titular de Comunicació Audiovisual i Publicitat a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB.

Ha dirigit onze tesis doctorals i ha participat en sis projectes estatals i europeus en els àmbits de la comunicació i de les ciències socials i, especialment, en la recerca de gènere. Participa com a avaluadora de projectes a l’ANEP i ha estat avaluadora externa dels estudis de la Universitat de Cardiff. Ha estat professora invitada a la Universitat Nacional «Acadèmia Mohila de Kíev» i a la Universitat d’Anvers. La seva recerca se centra en els mitjans de comunicació, i es focalitza en aspectes com ara la informació, el gènere, la joventut i els discursos del cinema i el còmic. Aquesta activitat s’ha plasmat en publicacions científiques en forma d’articles i lli­bres. A més, és revisora de revistes especialitzades en les seves àrees de coneixement.

Ha estat vicedegana de la Facultat de Ciències de la Comunicació (2010-2015), vicedirectora del Departament de Comunicació Audiovisual (2006-2009), membre electa de la Junta de PDI (2005-2009) i vicerectora de Comunicació i de Promoció (2016-2020). Ha estat coordinadora de les proves d’Imatge per a les PAU (2006-2009) i de les proves de Cultura Audiovisual per a les PAU (des de 2010) i membre electa del Claustre General de la UAB.

CV de Virginia Luzón a ORCID

Xavier Ramos - Vr Economia

Dr. Xavier Ramos Morilla
Catedràtic d'Economia Aplicada

Funcions: 

 • Elaboració i control del pressupost de la UAB. 
 • Polítiques de gestió econòmica. 
 • Polítiques d'inversions, logística i infraestructures. 
 • Política econòmica i organitzativa de la Fundació UAB.

Comissions del Consell de Govern que presideix:
Comissió d'Economia i d'Organització.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811228
vr.economia@uab.cat

Currículum breu
Catedràtic del Departament d'Economia Aplicada. Va començar a fer docència i recerca a la UAB a finals dels anys noranta, després d'haver fet el doctorat a la Universitat d'Essex (Regne Unit).

La seva recerca intenta entendre millor els orígens i les conseqüències de la desigualtat social i de la pobresa. Els seus projectes més recents estudien la desigualtat d’oportunitats i la transmissió intergeneracional d’avantatges socials. El resultat acadèmic d’aquesta recerca són uns quaranta articles (amb un índex h de 20) i la participació en molts projectes finançats per agències de recerca de diversos països. Ha dirigit dotze tesis doctorals. Comparteix activament les conclusions i els aprenentatges del seu camp d’estudi amb les organitzacions i institucions que lluiten contra les desigualtats socials.

En l’àmbit de la gestió, ha estat director dels estudis de postgrau en Economia Aplicada durant més d’una dècada i vicedegà d’Estudis de Postgrau de la Facultat d’Economia i Empresa entre el 2012 i el 2015. També ha estat membre de la Comissió Executiva del Departament d’Economia Aplicada entre el 1998 i el 2011.

CV de Xavier Ramos a ORCID

Carme Miralles - Vr Campus

Dra. Carme Miralles Guasch
Catedràtica de Geografia Humana

Funcions:

 • Polítiques de gestió mediambiental del campus.
 • Polítiques de responsabilitat social universitària.
 • Responsable del Servei d'Activitat Física.
 • Relacions de col·laboració i de representació de la Universitat amb institucions de la societat civil.
 • Relacions amb les administracions públiques del territori.

Comissions del Consell de Govern que presideix:
Comissió de Campus, Sostenibilitat i Agenda 2030.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811228
vr.campus.sostenibilitat.territori@uab.cat

Currículum breu
Catedràtica del Departament de Geografia. Ha fet estades a l’Escola d’Urbanisme de Venècia, a la Universitat d'Utrecht, a l'Escola d’Enginyeria de París VIII i a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles. Ha dirigit 17 tesis doctorals en diferents programes de la UAB (Geografia, Ciències Ambientals i Ciències Polítiques) i en altres universitats.

En l’àmbit de la recerca, és directora del Grup de Recerca sobre Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT), des del qual ha fet nombrosos treballs de recerca aplicada per a diferents administracions. També ha dirigit o participat en 34 projectes competitius nacionals i internacionals. És autora de 68 articles indexats, 59 capítols de llibre i 14 llibres.

Ha estat directora de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i coordinadora del màster universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social i sotsdirectora encarregada de temes docents de l’ICTA. Entre el 2017 i el 2020 ha estat directora del Departament de Geografia.

Ha estat regidora d’urbanisme de l’Ajuntament de Reus i diputada a les Corts (2000-2004).

CV de Carme Miralles a ORCID

Laura Santamaria - Comissionada del rector per a la Política Lingüística

Dra. Laura Santamaria Guinot
Professora titular de Traducció i Interpretació

Funcions:

 • Garantir els drets i deures lingüístics de la comunitat universitària.
 • Definir la política d'usos lingüístics.
 • Determinar l'ús del català en el context multilingüe de la Universitat.
 • Proposar mesures per a l'estímul del coneixement i l'ús del català en tots els àmbits de l'activitat universitària.
 • Impulsar el plurilingüisme de la comunitat universitària i millorar el coneixement de terceres llengües.
 • Millorar la competència lingüística de tots els membres de la comunitat universitària.
 • Responsable del Servei de Llengües.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 581 37 09
comissionada.politica.linguistica@uab.cat

Currículum breu
Professora titular del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental. Pel que fa a la tasca docent, imparteix docència a la Facultat de Traducció i d’Interpretació: de traducció de l’anglès al català al grau, i de traducció audiovisual i d’interculturalitat al màster universitari en Traducció i Estudis Interculturals.

Va ser degana de la Facultat de Traducció i d’Interpretació entre 2011 i 2016. En l’àmbit de la gestió va ser coordinadora del màster universitari en Traducció i Estudis Interculturals, coordinadora d’intercanvis i secretària acadèmica de l’antiga Escola Universitària de Traducció i d’Interpretació de la UAB. També va ser coordinadora de recerca i secretària acadèmica del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental.

Les seves línies de recerca són la traducció, la traducció audiovisual, els estudis interculturals i la llengua als mitjans de comunicació.

A la UAB va formar part del grup de recerca Llengua i Mèdia entre 1992 i 2014, reconegut com a SGR des de 2005, i ara és membre del grup consolidat de recerca Comunicació i Cultura. En aquests moments participa també al grup de recerca en Estudis Interculturals i Traducció del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental.

Ha fet diverses estades de recerca a la Universitat Estatal de Nova York a Binghamton, a la Universitat de Limerick i a la Universitat de Heidelberg, i ha participat en programes de mobilitat Erasmus.

CV de Laura Santamaria a ORCID

Jordi Barbé - Comissionat Ensenyament Secundari i Accés a la Universitat

Dr. Jordi Barbé García
Catedràtic de Microbiologia

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811107
comissionat.relacions.secundaria@uab.cat

Currículum breu
Catedràtic de Microbiologia del Departament de Genètica i de Microbiologia. És autor de més de 200 publicacions en revistes indexades en el JCR, amb més de 7.800 citacions, un índex h de 49 i un índex i10 de 144. Ha dirigit més de 35 tesis doctorals i ha participat en 27 projectes estatals i internacionals, en 21 dels quals ha estat investigador principal.

Ha estat coordinador de la llicenciatura en Biologia, director del Departament de Genètica i de Microbiologia, coordinador general de Tercer Cicle de la UAB, degà de la Facultat de Biociències i vicerector de Professorat. A més, ha format part de les comissions del Consell de Govern d’Economia i d’Organització, de Personal Acadèmic i d’Afers Acadèmics. També ha estat membre del Claustre de la UAB en diverses ocasions. Participa en diferents comissions d’avaluació de professorat i de projectes de recerca.

CV de Jordi Barbé a ORCID

Jordi Hernández - Comissionat TIC

Sr. Jordi Hernández Sánchez

Funcions:

 • Execució de les línies estratègiques en infraestructures TIC per a la docència, la recerca i la gestió.
 • Eines, serveis i plataformes TIC per a la comunitat universitària.
 • Responsable tecnològic de l'àmbit de la comunicació i la promoció.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5813709
comissionat.tic@uab.cat

Currículum breu
Tècnic superior del Servei d'Informàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona com a responsable de projectes. Ha estat membre del Claustre, de la Comissió d'Economia i Organització i del Comitè de Responsabilitat Social, i ha estat president del Comitè d'Empresa del PAS de la UAB.

Com a integrant del Servei d'Informàtica, ha estat responsable de la implementació del sistema de provisió de sistema operatiu i d'aplicacions als ordinadors d'escriptori i ha participat activament en el primer projecte nacional de moneder electrònic, fet a la UAB en col·laboració amb La Caixa, en el marc de la gestió de la targeta intel·ligent. També ha participat en els projectes de servidors multicapa per a la gestió de tràmits administratius per finestreta electrònica en autoservei de la UAB, entre altres projectes. Com a part de l'equip de gestió de sistemes, ha desenvolupat el projecte de millora de l'eficiència energètica a la sala del Centre de Processament de Dades (CPD).

Jaume Tintoré - Gerent

Sr. Jaume Tintoré Balasch

Funcions:

 • Organització dels serveis administratius i econòmics i coordinació de l'administració dels altres serveis de la Universitat.
 • Direcció, per delegació del rector, del personal d'administració i serveis.
 • Control de la gestió dels ingressos i de les despeses inclosos en el pressupost i supervisió del compliment de les previsions.
 • Totes aquelles altres competències que li assignin els Estatuts i les normes que els desenvolupen, i aquelles que el rector li delegui.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5811108
gerencia@uab.cat

Agenda del gerent

Currículum breu
Llicenciat en Ciències de l'Educació, en l'especialitat de Psicologia, per la Universitat de Barcelona (1985), ha cursat el Programa de Direcció General i el Programa de Direcció de Recursos Humans de IESE Business School i el Programa de Funció General d'ESADE.

Des de l'any 2004 fins al 2016 ha ocupat diferents llocs executius a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Cal destacar la seva experiència com a director general (2014-2016), com a director general de Transports de Barcelona i Transports d'Oci (2011-2014) i com a subdirector general de Serveis Corporatius i Recursos Humans (2006-2011).

Des de l'any 2000 fins al 2004 va ocupar el càrrec de secretari general del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Anteriorment, va ocupar diversos llocs de responsabilitat a la Generalitat de Catalunya: subdirector general de Relacions Sindicals de la Direcció General de la Funció Pública (1996-2000), cap de Serveis de Relacions Sindicals (1994-1996) i col·laborador tècnic de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació (1991-1994).

Delegat del rector per a les Institucions Sanitàries

Manel Armengol - Delegat del rector per a les institucions sanitàriesDr. Manel Armengol
Catedràtic de Cirurgia

Funcions:

 • Impuls a la revisió del model de relacions entre la UAB i les institucions sanitàries i del model de governança de la Facultat de Medicina i les unitats docents hospitalàries.
 • Definició dels models de dedicació acadèmica del professorat i de plantilles dels departaments i les unitats docents hospitalàries.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5814029
delegat.rel.institucions.sanitaries@uab.cat

Currículum breu
Llicenciat (1978) i doctorat en Medicina i Cirurgia (1985) per la Universitat Autònoma de Barcelona, és catedràtic de Cirurgia amb plaça vinculada de cap del Servei de Cirurgia General i Digestiva a Hospital Universitari Vall d'Hebron des de 1995.

Ha estat degà de la Facultat de Medicina (2012-2017), coordinador de la Unitat Docent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (2008-2012), director del Departament de Cirurgia (2000-2008), sotscoordinador i coordinador de titulació de la llicenciatura de Medicina (1996-2000), i vicedegà i coordinador del Programa Erasmus de la Facultat de Medicina (1991-1996).

La seva recerca se centra en la cirurgia general i digestiva i, especialment, en cirurgia de la paret abdominal (biomaterials, cicatrització i matriu extracel·lular), càncer colorectal, cirurgia endocrina (càncer de tiroides) i obesitat mòrbida. Coordinador del Grup de Recerca en Cirurgia General (AGAUR 2014 SGR 1075 SRCG-VHIR), ha participat en més de vint projectes de recerca competitius d'àmbit estatal i europeu, en bona part com a investigador principal. Director de 66 tesis doctorals, és autor de 172 publicacions indexades i de més de 100 capítols en llibres i monografies de l'especialitat.

En l'àmbit assistencial i de gestió hospitalària ha estat metge resident (MIR) de Cirurgia General i Digestiva a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (1979-1982), metge adjunt (1983-1992) i cap de secció (1992-1993) del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, on ha estat cap de guàrdia (1984-1993). Ha estat cap de secció (1993) i cap de servei (des de 1994) del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, on ha estat també coordinador mèdic de Cirurgia General (1998-2015) i subdirector assistencial de l'Àrea d'Especialitats Quirúrgiques a l'Àrea General, i subdirector de Processos Quirúrgics (2000-2015).

Ha estat president de la Comissió Específica de Ciències de la Salut de l'AQU (2011-2012) i avaluador de l'AGAUR, el FIS i ANECA-ACADEMIA. És acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (2013).

CV de Manel Armengol a ORCID

 

Delegat del rector per al Campus de Sabadell

Santiago Guerrero - Delegat del rector per al campus de SabadellDr. Santiago Guerrero
Professor titular d'Economia Financera i Comptabilitat

Funcions:

 • Coordinació dels projectes actuals i futurs vinculats al Campus de Sabadell.

Contacte
Edifici S, carrer Emprius, 2, 08202 Sabadell
+34 93 7287719
delegat.campus.sabadell@uab.cat

Currículum breu
Professor titular del Departament d'Empresa, imparteix docència en les matèries de Finances Empresarials i Direcció Estratègica de l'Empresa a la Facultat d'Economia i Empresa. També és docent en diversos màsters i postgraus relacionats amb la Direcció Financera de l'Empresa. Les seves línies de recerca principals són les finances, la creació d'empreses i el finançament de les universitats. Va ocupar diferents càrrecs de responsabilitat a la Universitat entre el 2002 i el 2013. Va ser director de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell, vicerector d’Economia, vicerector d'Organització i Fundacions, director general de la Fundació UAB i gerent de la UAB.

 

Adjunt al Vicerectorat d'Innovació, Transferència i Emprenedoria

Dr. Vicente Martínez Perea
Catedràtic de Fisiologia

Funcions

 • Anàlisi, seguiment i coordinació dels Serveis Cientificotècnics.
 • Anàlisi i promoció de les relacions amb l’Esfera UAB.
 • Altres accions de promoció de la recerca, la transferència i la innovació.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 5812810
adjunt.vr.innovacio.transferencia.emprenedoria@uab.cat

Currículum breu
Catedràtic de Fisiologia del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia de la Facultat de Biociències de la UAB i membre del grup de recerca consolidat Grup de Recerca Preclínica i Translacional en Neuroimmunogastroenterologia (NeuroGast). És llicenciat en Veterinària i doctor en Veterinària per la UAB.

Des de la seva incorporació a la UAB com a docent (2009), ha estat coordinador del grau en Ciències Biomèdiques (2011-2020), membre de la Junta Directiva de l’Institut de Neurociències (2012-2016), cap de la Unitat de Fisiologia Animal en diverses ocasions i membre de diverses comissions a la Facultat de Biociències i a la UAB. Actualment és membre del Comitè d’Ètica en la Recerca (CERec).

La seva carrera investigadora i professional ha estat vinculada tant a l’àmbit acadèmic (Universitat de Califòrnia a Los Angeles i UAB) com a la indústria farmacèutica (Novartis i AstraZeneca). Ha participat en diversos projectes de recerca d’àmbit nacional i internacional, així com en projectes de transferència amb la indústria farmacèutica. La seva recerca se centra en l’àrea de la immunoneurogastroenterologia, amb especial interès en els processos inflamatoris i sensorials (dolor) d’origen intestinal i la seva relació amb la microbiota. Com a resultat d’aquesta activitat ha publicat més de 100 articles indexats.

CV de Vicente Martínez a ORCID

 

Adjunta al Vicerectorat de Personal Acadèmic

Natividad Ramajo - Adjunta al Vicerectorat de Personal AcadèmicDra. Natividad Ramajo Hernández
Professora titular de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Funcions

 • Planificació i programació de la docència.
 • Seguiment dels tribunals de places de professorat.
 • Seguiment i cobertura de baixes de professorat.

Contacte
Edifici A, plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
+34 93 581 11 07
ad.vr.personal.academic@uab.cat

Currículum breu
Professora titular de Comunicació Audiovisual i Publicitat a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB.

La seva activitat de recerca en els darrers anys s’ha centrat en tres aspectes: la participació dels públics en els nous mitjans de comunicació; esport, olimpisme i gènere, i la interacció del públic adolescent en els mitjans audiovisuals. En aquests àmbits ha dirigit diverses tesis doctorals i ha publicat múltiples articles i capítols de llibre de caràcter nacional i internacional.

Ha participat en diversos projectes de recerca en convocatòries estatals i ha format part de grups de recerca consolidats. En l’actualitat és membre de l’Institut de Recerca de l’Esport de la UAB. També ha format part de diverses comissions de reforma de plans d’estudis i és avaluadora en revistes especialitzades sobre comunicació.

En l’àmbit de la gestió universitària, ha estat directora del Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat (2018-2021) i vicedirectora de professorat i secretària del mateix departament (2012-2018). Des de 2016 és responsable de la matèria Cultura Audiovisual de les proves d’accés a la universitat.

CV de Natividad Ramajo a ORCID