La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Comissió de Doctorat

Òrgan i competències

1. Correspon a la Comissió de Doctorat:

 • Assumir les competències que, en relació amb tots els estudis de doctorat, s'estableixen en la normativa vigent.
 • Aprovar l'aplicació dels sistemes d'avaluació institucional corresponents als estudis de doctorat.
 • Establir les prioritats de les accions de relacions internacionals corresponents als estudis de doctorat que es proposin anualment, d'acord amb les línies estratègiques i els recursos disponibles.
 • Proposar l'acreditació de títols corresponents a estudis de doctorat.
 • Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l'aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria acadèmica, econòmica, de qualitat i d'avaluació dels estudis de doctorat, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos a la normativa, d'acord amb els principis generals establerts respecte d'aquesta qüestió.

2. Correspon a la Comissió de Doctorat, per delegació del Consell de Govern:

 • Aprovar la documentació per a la verificació i l'acreditació de tots els estudis de doctorat i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de l'aplicació.
 • Aprovar la concessió dels premis extraordinaris d'estudis de doctorat.
 • Aprovar els criteris d'admissió als estudis de doctorat i el nombre de places.
 • Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern hi delegui.

3. Correspon a la Comissió de Doctorat informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern, pel que fa a:

 • Programació pluriennal dels estudis i ensenyaments de doctorat de la UAB.
 • Disposicions normatives en matèria acadèmica d'estudis de doctorat.
 • Implantació, creació, modificació i supressió d'ensenyaments i títols de doctorat, i d'altres estructures de la UAB relacionades amb els estudis de doctorat.
 • Qualsevol altra matèria que estableixi la normativa vigent o per la qual el Consell de Govern requereixi un informe de la Comissió.

Documents relacionats 
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf)

 

Composició de la Comissió de Doctorat

PRESIDENTA
Malgosa Morera, Assumpció Vicerectora de Recerca
Membres per raó del càrrec
Sebastián Pérez, Rosa Maria Vicerectora d'Innovació, Transferència i Emprenedoria
Santamaria Guinot, Laura Vicerectora de Relacions Internacionals i de Política Lingüística
Ponte Marull, Inmaculada Directora de l’Escola de Doctorat
Masoliver Puig, Montserrat Vicegerent d'Ordenació Acadèmica
Deganes o degans o directores o directors d'escola
Freixas Alas, Margarita Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres
Suplent: Torres Hostench, Olga Degana de la Facultat de Traducció i d'Interpretació
Navarro Soto, Salvador Degà de la Facultat de Medicina
Suplent: López Béjar, Manel             Degà de la Facultat de Veterinària
Gibert González, Isidre Degà de la Facultat de Biociències
Suplent: Blanes Garcia, Ian Director de l'Escola d'Enginyeria
Panadés Martí, Judith Degana de la Facultat d’Economia i Empresa
Suplent: Ballart i Hernàndez, Xavier Degà de la Facultat de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Directores o directors de departaments o d'instituts
Bulbena Vilarrasa, Antoni Director del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal
Suplent: Leyva Moral, Juan Manuel Director del Departament d'Infermeria
Marin Corbera, Martí Director del Departament d’Història Moderna i Contemporània
Suplent: Saéz Tajafuerce, Begonya Directora del Departament de Filosofia
Ribes Guardia, Francesc Xavier Director del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Suplent: Cuenca García, María José

Directora del Departament de Ciència Política i Dret Públic  

Álvarez Calafell, Francesc Xavier

Director del Departament  de Física
Suplent: Carrabina Bordoll, Jordi Director del Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Roher Armentia, Nerea Directora de l'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina ( IBB )
Suplent: Giraldo Arjonilla, Jesús Director de l'Institut de Neurociències (INc)
Blanco Fillola, Ismael Iván Director d'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)
Suplent: Curbet Soler, Joan Director d'Institut d'Estudis Medievals (IEM)
Coordinadores o coordinadors de Programa de Doctorat
Alijotas i Reig, Jaume Coordinador de programa de doctorat, àmbit de ciències de la salut
Junyent Pubill, Mercè Coordinadora de programa de doctorat, àmbit de ciències socials
Molist Montaña, Miquel Coordinador de programa de doctorat, àmbit de ciències humanes
Artola Casacuberta, Adriana Coordinador de programa de doctorat, àmbit de ciències experimentals i tecnologies
Pontón Gijón, Gonzalo Coordinador de programa de doctorat, àmbit de ciències humanes
Recaño Valverde, Joaquín Coordinador de programa de doctorat, àmbit de ciències socials
Vacant Coordinador/a de programa de doctorat, àmbit de ciències de la salut
Vacant Coordinador/a de programa de doctorat, àmbit de ciències experimentals i tecnologies
Alumnat
Gil Morales, Sara Representant de l'alumnat de Doctorat (Claustral)
Madrid Sandín, Cristina Representant de l'alumnat de Doctorat (Claustral)
Vacant Membre del Consell d'Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot
Vacant Membre del Consell d'Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot
Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis (PTGAS)
Ramírez Hidalgo, Marta PTGAS
Segura Torres, Annabel PTGAS
Secretària
López Izquierdo, Neus Lletrada