La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Òrgan i funcions

Consell de Govern

El Consell de Govern és l'òrgan suprem de govern col·legiat de la Universitat i, com a tal, estableix les seves línies estratègiques i programàtiques, així com les directrius, normatives i procediments per a la seva aplicació, en els àmbits de l'organització dels ensenyaments, recerca, recursos humans i econòmics i elaboració de pressupostos. Assisteix el rector en l'exercici de les seves funcions.

El Consell de Govern està format per:

  1. El rector o rectora, que el presideix.
  2. El secretari o secretària general.
  3. El gerent o la gerent.
  4. Quinze membres de la comunitat universitària designats pel rector o rectora, entre els que hi haurà els vicerectors. En aquest total hi haurà membres del personal acadèmic, dels estudiants i del personal d'administració i serveis.
  5. Quinze membres elegits pels degans, directors d'escola, directors de departament i d'institut universitari de recerca entre els degans, directors d'escola, directors de departament i d'institut universitari de recerca, respectivament.
  6. Vint membres del Claustre, escollits per i entre els mateixos membres de cadascun dels sectors elegibles. D'aquests membres, tenint en compte la representació dels diferents sectors, dotze seran representants del personal acadèmic, dels quals set seran professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat i cinc representants de la resta del personal acadèmic; sis representants dels estudiants, entre els quals hi haurà d'haver almenys un representant de doctorat, i dos representants del personal d'administració i serveis.

A més, formen part del Consell de Govern tres membres del Consell Social que no pertanyin a la comunitat universitària.

Les atribucions principals del Consell de Govern són les de proposar al Consell Social la creació de noves titulacions o carreres; concertar acords amb d'altres universitats estatals o estrangeres i altres entitats públiques o privades; proposar al Consell Social la creació, modificació o supressió de centres universitaris; proposar el pressupost i la programació plurianual de la Universitat i la memòria econòmica; informar i adoptar acords sobre les plantilles i les vacants de places de professors i de personal d'administració i serveis; acordar transferències de crèdits de la seva competència; desenvolupar els Estatuts i exercir les funcions normatives, llevat dels supòsits en què s'atribueixin a d'altres òrgans universitaris; establir o desenvolupar les normes de disciplina acadèmica; decidir la creació, modificació i supressió de departaments.

Extracte de funcions recollides a la Llei Orgànica d'Universitats, Llei d'Universitats de Catalunya i Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona

Documents relacionats

Data de modificació: 2022-03-17 15:19:57.464