La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Comissió d'Afers Acadèmics

Òrgan i competències

1. Les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics fan referència als estudis de grau i de màster, tant oficials com propis, i a la formació contínua.

2. Correspon a la Comissió d'Afers Acadèmics:

 • Assumir les competències que en relació amb els estudis recollits en l’apartat 1 s’estableixen en la normativa vigent.
 • Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria acadèmica, de programació d’estudis i de docència, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos a la normativa.
 • Aprovar les convocatòries d’ajuts i premis en relació amb la innovació i la millora de la qualitat docent, l’excel·lència docent i la formació a mida.

3. Correspon a la Comissió d'Afers Acadèmics, per delegació del Consell de Govern:

 • Aprovar les memòries dels estudis que condueixen a l’obtenció de títols de grau i de màster, tant oficials com propis, i de diplomes de postgrau i informar-ne el Consell Social, així com aprovar-ne les modificacions.
 • Aprovar la concessió dels premis extraordinaris de titulació.
 • Aprovar els itineraris curriculars simultanis d’estudis.
 • Aprovar l’oferta de places d’estudis mitjançant l’acreditació de l’experiència laboral o professional per a persones de més de 40 anys.
 • Aprovar les modificacions del calendari acadèmic i del calendari acadèmic administratiu.
 • Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern li delegui.

4. Correspon a la Comissió d'Afers Acadèmics informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a:

 • Programació dels estudis de grau i de màster, tant oficials com propis, i de postgrau de la UAB.
 • Disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de grau i de màster, tant oficials com propis, i de formació contínua.
 • Propostes d’aprovació del calendari acadèmic i del calendari acadèmic administratiu.
 • Creació, adscripció, vinculació, desadscripció i supressió de centres docents.
 • Creació, modificació i extinció d’estudis de grau i de màster, tant oficials com propis, i de diplomes de postgrau.
 • Qualsevol altra matèria que estableixi la normativa vigent o per a la qual el Consell de Govern requereixi un informe de la Comissió.

Documents relacionats
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf)

 

Composició de la Comissió d'Afers Acadèmics

PRESIDENTA
Valdés Gázquez, María Vicerectora d'Estudis i d'Innovació Docent
Membres per raó del càrrec
Carrassón López de Letona, Maite Vicerectora de Personal Acadèmic
Rovira Faixa, Tatiana Vicerectora de Qualitat
Galán Mañas, Isabel Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat
Martínez Muñoz, Màrius Vicerector de Relacions Internacionals
Zapater Duque, Esther Secretària General
Santamaria Guinot, Laura Comissionada del rector per a la Política Lingüística 
Masoliver Puig, Montserrat Vicegerent d'Ordenació Acadèmica
Deganes o degans o directores o directors d'escola
Navarro Soto, Salvador Degà de la Facultat de Medicina
Serradell Pumareda, Olga Degana de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Torres Hostench, Olga Degana de la Facultat de Traducció i d'Interpretació
Freixas Alas, Margarita Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres
Gibert González, Isidre Degà de la Facultat de Biociències
Bertrán Tarrés, Marta Degana de la Facultat de Ciències de l'Educació
Chamarro Lúsar, Andrés Degà de la Facultat de Psicologia
López Béjar, Manel Degà de la Facultat de Veterinària
Donaire Benito, Juan Jesús  Degà de la Facultat de Ciències
Panadés Martí, Judith Degana de la Facultat d'Economia i Empresa
Marín Otto, Enric Degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació
Navas Navarro, Susana   Degana de la Facultat de Dret
Blanes Garcia, Ian Director de l'Escola d'Enginyeria
Directores o directors de departaments o d'instituts
Ramos Terrades, Oriol Director del Departament de Ciències de la Computació
Suplent: Álvarez Calafell, Francesc Xavier Director del Departament de Física
Darwich Soliva, Laila Directora del Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals
Suplent: Subirà Álvarez, Susanna Directora del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Blanco Escoda, Xavier Director del Departament de Filologia Francesa i Romànica
Suplent: Iglesias Fonseca, Josep Antoni Director del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
Piella Vila, Anna Directora del Departament d'Antropologia Social i Cultural
Suplent: Tejedor Calvo, Santiago Director del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Professores o professors
Jané Checa, Oscar Professor del sector A
Vacant   Professor del sector B
Alumnat
Calsapeu Codina, Arnau Alumnat, proposat pel Consell d'Estudiants
Sànchez Yvern, Bernat Alumnat, proposat pel Consell d'Estudiants
Personal d'administració i serveis

Barrero Victorio, Jennifer

Personal d'Administració i Serveis

Morist Yagüe, Anna

Personal d'Administració i Serveis
Secretària
Matarredona Santonja, Maria Lletrada