La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Comissió de Recerca, Transferència i Innovació

Òrgan i competències

1. Correspon a la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació:

 • Aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca, de transferència de coneixements i de tecnologia en el marc legal vigent.
 • Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria de recerca, de transferència de coneixements, d’adscripció de la recerca corresponent al personal de la UAB en altres institucions externes de recerca i transferència, de propietat intel·lectual i industrial i de creació d’empreses tecnològiques, així com interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos a la normativa, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió.

2. Correspon a la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació, per delegació del Consell de Govern:

 • Aprovar la creació, la modificació i la supressió de grups de recerca.
 • Aprovar la creació, la modificació i la supressió de serveis universitaris de suport a la recerca i a la transferència de coneixements.
 • Aprovar i modificar els reglaments dels serveis universitaris de suport a la recerca i a la transferència de coneixements.
 • Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern li delegui.

3. Correspon a la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació elaborar i aprovar propostes, que ha de ratificar el Consell de Govern, en matèria de:

 • Reconeixement d’unitats de recerca associades a la UAB.
 • Qualsevol altra matèria que estableixi el Consell de Govern.

4. Correspon a la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació emetre informes sobre les propostes que hagin de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern en matèria de:

 • Programació i línies generals de la política de recerca i de transferència de coneixements.
 • Creació, modificació i supressió d’instituts universitaris propis i centres d’estudis i de recerca.
 • Programació i definició dels projectes estratègics en el camp de la recerca i de la transferència de coneixements.
 • Disposicions normatives i establiment de criteris genèrics pel que fa a: 
  • Recerca.
  • Transferència de coneixements.
  • Adscripció de la recerca corresponent al personal de la UAB en altres institucions de recerca i transferència externes.
  • Propietat intel·lectual i industrial.
  • Creació d’empreses de base tecnològica a la UAB i criteris sobre la participació de la UAB en aquestes.
  • Relacions de la UAB amb el Parc de Recerca UAB.
  • Marc legal de referència en les relacions entre la UAB i l’Esfera UAB.
 • Adscripció i desadscripció d’instituts universitaris amb personalitat jurídica pròpia.
 • Qualsevol altra matèria que la normativa vigent estableixi o per a la qual el Consell de Govern requereixi un informe de la Comissió.

Documents relacionats
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf)

Composició de la Comissió de Recerca, Transferència i Innovació

Presidència
Sebastián Pérez, Rosa Maria Vicerectora d'Innovació, Transferència i Emprenedoria

Malgosa Morera, Assumpció

Vicerectora de Recerca

Membres per raó del càrrec
Martínez Muñoz, Màrius Vicerector de Relacions Internacionals
Luzón Fernández, Virginia Vicerectora de Comunicació i de Promoció
Ramos Morilla, Xavier Vicerector d'Economia
Vacant  
Martínez Flores, Iván Vicegerent de Recerca
Deganes o degans o directores o directors d'escola
Bertrán Tarrés, Marta Degana de la Facultat de Ciències de l’Educació
Suplent:  López Béjar, Manel       Degà de la Facultat de Veterinària
Donaire Benito, Juan Jesús Degà de la Facultat de Ciències
Suplent: Gibert González, Isidre

Degà de la Facultat de Biociències

Directores o directors de departaments i d'instituts
Baeza Labat , Juan Antonio Director del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
Suplent: Fernández Gimeno, Ester Directora del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia
Díez Jiménez, Mercè Directora del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
Suplent: Morales Morante, Luis Fernando Director del Departamentde Pulbicitat,Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
González Marcén, Paloma Directora del Departament de de Prehistòria
Suplent: Prat Sabater, Marta Directora del Departament de Filologia Espanyola
Izquierdo Tugas, Dolors Directora del Departament de Ciència Animal i dels Aliments
Suplent: Gil Moreno, Antonio Director del Dept. Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública
Roher Armentia, Nerea Directora de l'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina
Suplent: Blanco Fillola, Ismael Iván Director  de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques
Professores o professors
Blasi Casagran, Cristina  Professora del Sector B
Font Paz, Carme Professora del sector A
Palet Ballús, Cristina Professora del sector A
Navarro Acebes, Xavier Personal Investigador
Carrabina Bordoll, Jordi Director centre Tecnio CEPHIS
Martínez Perea, Vicente Professor del sector A
Vacant Director o directora  d’un centre d’estudis i recerca
Alumnat
Nunes de Castro, Lidiane Estudiant de postgrau, que pertany al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF)
Vacant Membre del Consell d'Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot
Personal d'administració i serveis
Barceló Vernet, Anna Maria Personal d'administració i serveis
Sánchez Solbes, David Personal d'administració i serveis
Representants dels agents socials
Orero Clavero, Pilar Representant de la Junta PDI
Perálvarez Marín, Alex Representant del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador Laboral
Secretari
Vives Prieto, Sandra Lletrada