La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Comissió de Qualitat

Òrgan i competències

1. Correspon a la Comissió de Qualitat:

 • Dissenyar i desplegar la política de qualitat a la UAB, d'acord amb el pla estratègic de la institució, el seu seguiment i la seva avaluació.
 • Establir un sistema de control de la qualitat de la UAB, amb les estructures de qualitat adients, i garantir-ne el un funcionament adequat.
 • Promoure la cultura de qualitat tot fent-ne difusió i promoció per tal que sigui assumida i compartida per tota la comunitat universitària.
 • Vetllar per la qualitat de tots els processos que desenvolupa la UAB.
 • Mitjançant la millora contínua dels processos de la UAB, assegurar l’avaluació de la docència, de la recerca i de la gestió, proposant i duent a terme les accions correctives que siguin necessàries.
 • Assegurar que el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) es manté efectiu i és revisat i actualitzat periòdicament.
 • Resoldre les qüestions derivades de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria de qualitat.

2. Correspon a la Comissió de Qualitat, per delegació del Consell de Govern:

 • Aprovar la sol·licitud d’avaluació del SGIQ de la UAB.
 • Aprovar la planificació de l’acreditació institucional dels centres de la UAB.
 • Aprovar les iniciatives de garantia de la qualitat en el camp de la docència, de la recerca i de la gestió.
 • Aprovar l’informe anual de gestió de la qualitat de la UAB.
 • Fer el seguiment dels acords en matèria de qualitat que adoptin els òrgans de govern de la UAB.
 • Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern li delegui.

3. Correspon a la Comissió de Qualitat informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a:

 • Les actualitzacions del SGIQ de la UAB.
 • El pla de millora de la qualitat de la UAB.
 • Disposicions normatives en matèria de qualitat de la docència, de la recerca i de la gestió.
 • Objectius de qualitat i el seu seguiment anual.

Documents relacionats
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf)

 

Composició de la Comissió de Qualitat

PRESIDENT
Lafuente Sancho, Francisco Javier         Rector
Membres per raó del càrrec
Rovira Faixa, Tatiana Vicerectora de Qualitat
Valdés Gázquez, Maria Vicerectora d'Estudis i d'Innovació Docent
Sebastián Pérez, Rosa Maria

Vicerectora d'Innovació, Transferència i Emprenedoria

Malgosa Morera, Assumpció Vicerectora de Recerca
Nogués Sanmiquel, Carme Vicerectora d’Organització
Zapater Duque, Esther Secretària general
Tintoré Balasch, Jaume Gerent
García Borrás, Antoni Cap de l'Àrea de Transformació Digital i Organització
Masoliver Puig, Montserrat  Vicegerent d'Ordenació Acadèmica 
Martínez Flores, Iván Vicegerent de Recerca
Guerrero Rebollo, Fernando Vicegerent de Persones
Deganes o degans o directores o directors d'escola
López Béjar, Manel Degà de la Facultat de Veterinària
Suplent: Chamarro Lúsar, Andrés  Degà de la Facultat de Psicologia
Serradell Pumareda, Olga Degana de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Suplent: Navas Navarro, Susana Degana de la Facultat de Dret
Panadés Martí, Judith Degana de la Facultat d'Economia i Empresa
Suplent: Marín Otto, Enric Degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació

Freixas Alas, Margarita

Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres
Suplent: Torres Hostench, Olga

Degà de la Facultat  de Traducció i d'Interpretació

Donaire Benito, Juan Jesús Degà de la Facultat de Ciències
Suplent: Gibert González, Isidre Degà de la Facultat de Biociències
Directores o directors de departaments
Adrián Escudero, Jesús Director del Departament de Filosofia
Suplent: Pladevall Ballester, Elisabet Directora del Departament de Filologia Anglesa i Germanística
Asensio Ruiz de Alda, Javier Director del Departament d'Economia Aplicada
Suplent: Domènech Argemí, Miquel Director del Departament de Psicologia Social
Escriche Martínez, Lluis Director del Departament de Química
Suplent: Hernández Bonilla, Alba Directora del Departament de Genètica i de Microbiologia
Magí Farré Albaladejo Director del Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
Directora o director d'institut
Cros Alavedra, Anna  Directora de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE)
Suplent: Fernández Peña, Emilio Director de l’Institut de l’Esport
Representant del Consell Social
López Merlos, Montserrat  
Professores o professors
Vacant Professor del sector B membre del Claustre
Alumnat
Dalmau Cifre, Adolfo Alumne, proposat pel Consell d'Estudiants
Vacant Designat pel Consell d'Estudiants
Personal d'administració i serveis   
Sabate Diaz, Sarai Personal d'administració i serveis 
Responsables de les oficines de qualitat
Álvarez del Castillo, Maria Paz Cap de l’Oficina de Qualitat de la Docència, amb veu i sense vot 
Flores Flores, Àgueda Cap de la Unitat de Garantia de Qualitat, amb veu i sense vot
Secretària
Matarredona Santonja, Maria Lletrada