La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Comissió d'Igualtat i de Responsabilitat Social Universitària

Òrgan i competències

1. Correspon a la Comissió d'Igualtat i de Responsabilitat Social Universitària:

 • Coordinar la preparació, implementació, seguiment i avaluació dels successius plans d'igualtat de la Universitat.
 • Coordinar la preparació, la implementació, el seguiment i l’avaluació dels successius plans d’acció sobre discapacitat i inclusió de la Universitat.
 • Vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria d’igualtat, inclusió i discapacitat, així com del principi d’igualtat en tots els àmbits de la vida universitària.
 • Impulsar i supervisar polítiques universitàries de prevenció i actuació davant de possibles situacions i actituds discriminatòries.
 • Promoure la transversalitat de gènere en el conjunt de la política universitària, així com la sensibilització i la formació de la comunitat universitària en matèria d’igualtat i d’inclusió.
 • Elaborar propostes d’activitats en matèria d’igualtat i d’inclusió.
 • Informar i assessorar en relació amb les activitats i les decisions institucionals sobre les polítiques d’igualtat i d’inclusió i recollir les propostes que facin sobre aquesta qüestió els diferents centres i unitats de la Universitat.
 • Aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts en matèria d’igualtat.
 • Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’igualtat pel Consell de Govern, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos a la normativa, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió.
 • Supervisar i assessorar en temes relacionats amb el comportament ètic de la UAB.
 • Definir i establir les línies directrius de la responsabilitat social universitària.
 • Aprovar la memòria de responsabilitat social universitària, que s’incorpora a la memòria acadèmica del curs.

2. Correspon a la Comissió d’Igualtat i de Responsabilitat Social Universitària aprovar, per delegació del Consell de Govern, els assumptes que aquest òrgan expressament li delegui.

3. Correspon a la Comissió d’Igualtat i de Responsabilitat Social Universitària informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a:

 • Pla d'igualtat de la UAB.
 • Disposicions normatives en matèria d'igualtat.
 • Qualsevol altra matèria que estableixi el Consell de Govern.

Documents relacionats
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf)

 

Composició de la Comissió d'Igualtat i de Responsabilitat Social Universitària

Presidenta
Zapater Duque, Esther Secretària general
Membres per raó del càrrec
Carrassón López de Letona, Maite Vicerectora de Personal Acadèmic
Nogués Sanmiquel, Carme Vicerectora d’Organització
Miralles Guasch, Carme Vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori
Galán Mañas, Isabel Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat
Prats Ferret, Maria Directora de l’Observatori de la Igualtat
Tintoré Balasch, Jaume Gerent
Altafaja Vela, Sílvia Responsable de Gerència en matèria de responsabilitat social universitària
Molina González, José Luis President de la Comissió d'Ètica
Prat Fernández, Jordi Director de la Fundació Autònoma Solidària
Deganes o degans o directores o directors d'escola
Donaire Benito, Juan Jesús Degà de la Facultat de Ciències
Suplent: Blanes Garcia, Ian Director de l'Escola d'Enginyeria
Serradell Pumareda, Olga Degana de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Suplent: Navas Navarro, Susana Degana de la Facultat de Dret
Torres Hostench, Olga Degana de la Facultat de Traducció i d'Interpretació

Suplent:  Freixas Alas, Margarita

Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres  

López Béjar, Manel Degà de la Facultat de Veterinària
Suplent: Chamarro Lúsar, Andrés Degà de la Facultat de Psicologia
Professores o professors
Badia Perpinyà, Anna Professora del sector A
Vacant Professorat
Vacant Professorat
Vacant Director o directora d’institut universitari d’investigació propi
Alumnat
Carbajal Bladé, Indigo Alumna, proposada pel Consell d'Estudiants
Gonzalez Iglesias, Cristina Alumna, proposada pel Consell d'Estudiants
Gual Bascompte, Alba Presidenta del CEUAB
Vacant Representant de l’alumnat, proposat pel Consell d'Estudiants
Personal d'administració i serveis
Castaños Moreno, Ernesto Personal d'Administració i Serveis
Nogales Malagón, Maica Personal d'Administració i Serveis
Representant del Consell Social
López Merlos, Montserrat  Representant del Consell Social
Representants dels agents socials
Carretero Romay, Ana Representant de la Junta PDI i del Comitè PDI
Palma Rosanes, Alba Representant de la Junta PAS Funcionari i del Comitè d'Empresa
Secretària
Alcántara-García Briones, Pedro de Lletrat