La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Òrgan i funcions

Claustre

El Claustre és l'òrgan màxim de representació de la comunitat universitària, el qual debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla la gestió dels càrrecs i impulsa l'activitat normativa d'altres òrgans de govern. Es renova cada 4 anys, a excepció del sector dels estudiants, que ho fa cada 2 anys. Es reuneix com a mínim dues vegades a l'any. A més del funcionament per sessions plenàries, el Claustre pot crear comissions específiques.

El Claustre està constituït pel rector o rectora, que el presideix, el secretari o secretària general, el gerent o la gerent i 300 claustrals distribuïts de la manera següent:

  1. Els degans i els directors d'escola.
  2. Dos directors d'institut universitari d'investigació propis, en representació de la totalitat dels existents.
  3. Els directors de departament.
  4. Una representació del professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat distribuït entre facultats, escoles i departaments que, sumada al nombre de membres nats funcionaris doctors pertanyents a les categories explicitades a les lletres a), b) i c), faci un total de cent cinquanta-tres persones.
  5. Una representació de la resta de personal acadèmic i del personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència, proporcional al seu nombre per facultats, escoles i departaments, que faci un total de vint-i-set persones.
  6. Una representació dels estudiants de cada centre, proporcional al nombre d'estudiants de cadascuna de les facultats i escoles, que faci un total de noranta, del qual almenys un 5% serà de doctorat.
  7. Una representació del personal d'administració i serveis laboral i funcionari fins a un total de trenta.

Les seves funcions principals són elaborar i aprovar els Estatuts de la Universitat; reformar els Estatuts de la Universitat, a proposta del rector o rectora, del Consell de Govern o d'una cinquena part dels claustrals; aprovar el seu propi reglament de funcionament; convocar amb caràcter extraordinari l'elecció de rector o rectora, d'acord amb el que s'estableix a l'article 59 d'aquests Estatuts; elegir i revocar el síndic de greuges, aprovar el reglament pel qual es regeix i debatre l'informe anual que adreci al Claustre sobre la seva activitat; elegir els seus representants en el Consell de Govern; conèixer i debatre les línies generals de la política de la Universitat; sol·licitar informació sobre qualsevol aspecte de l'activitat universitària al rector o rectora i als altres òrgans de direcció, govern o gestió; sol·licitar la compareixença davant del Claustre dels representants dels òrgans universitaris acadèmics o institucionals; formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals; debatre els informes que li siguin presentats i valorar la gestió dels òrgans i serveis de la Universitat; formular propostes normatives que traslladarà al Consell de Govern; i exercir les altres competències que li atribueixin la legislació vigent, els presents Estatuts i la normativa de desenvolupament.

Extracte de funcions recollides a la Llei Orgànica d'Universitats, Llei d'Universitats de Catalunya i Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona

Documents relacionats

Data de modificació: 2022-03-17 15:06:28.036