La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Comissió d'Economia i d'Organització

Òrgan i competències

1. Correspon a la Comissió d'Economia i d'Organització:

 • Aprovar les instruccions per al seguiment i la gestió del pressupost.
 • Aprovar el Pla d’inversions universitàries (PIU).
 • Aprovar els preus i les tarifes dels serveis de les empreses concessionàries, ser informada de les condicions en què es fan aquestes prestacions i vetllar perquè es compleixin.
 • Ratificar els preus i les tarifes dels ens en els quals la UAB és membre, participa o és mitjà propi.
 • Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos a la normativa, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió.
 • Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria d’administració i organització, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos a la normativa, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió.
 • Informar sobre les baixes d’immobilitzat amb valor net comptable inferior a l’import acordat pel Consell de Govern i pel Consell Social i elevar-ho al Consell Social.
 • Aprovar el pressupost anual en aplicació dels models de distribució aprovats.
 • Aprovar les convocatòries d’ajuts en matèria econòmica i en matèria d’organització.
 • Informar del Pla general d’activitats del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i elevar-lo al Consell Social.
 • Aprovar la planificació anual del Pla de transformació digital de la Universitat.

2. Correspon a la Comissió d'Economia i d'Organització, per delegació del Consell de Govern:

 • Establir les directrius generals sobre l’organització de l’administració universitària i dels recursos humans.
 • Aprovar la proposta global de relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis i elevar-la al Consell Social.
 • Crear, modificar i suprimir estructures de gestió per a les estructures bàsiques de la Universitat.
 • Aprovar els plans de formació del personal de la UAB.
 • Aprovar les despeses pluriennals del pressupost genèric pel procediment d’adjudicació procedent amb un pressupost base de licitació superior a 200.000 €, incloent-hi les corresponents pròrrogues dels contractes administratius que impliquin un compromís de despesa pluriennal del pressupost genèric, per elevar-les al Consell Social.
 • Informar semestralment el Consell Social de totes les despeses pluriennals del pressupost genèric pel procediment d’adjudicació procedent amb un pressupost base de licitació màxim de 200.000 €, incloent-hi les corresponents pròrrogues dels contractes administratius que impliquin un compromís de despesa pluriennal del pressupost genèric.
 • Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern li delegui.

3. Correspon a la Comissió d'Economia i d'Organització elaborar i aprovar propostes, que han de ser ratificades pel Consell de Govern, pel que fa a:

 • Els procediments en matèria de seguretat i salut laboral que desenvolupin el Pla de prevenció de riscos laborals.
 • Qualsevol altra matèria que estableixi el Consell de Govern.

4. Correspon a la Comissió d'Economia i d'Organització informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a:

 • Els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost, la proposta de programació pluriennal i el projecte de pressupost anual.
 • Plans d’inversions extraordinaris.
 • El Pla d’inversions universitàries (PIU).
 • Els comptes anuals i la liquidació del pressupost.
 • El model de distribució descentralitzada del pressupost de la Universitat.
 • Disposicions normatives en matèria econòmica.
 • Planificació i seguiment econòmics i pressupostaris.
 • Creació, modificació i supressió d’escales del personal d’administració i serveis.
 • L’oferta pública d’ocupació del personal d’administració i serveis.
 • Disposicions normatives en matèria d’organització de l’administració.
 • Qualsevol altra matèria que la normativa vigent estableixi o per a la qual el Consell de Govern requereixi un informe de la Comissió.

Documents relacionats
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf)

 

Composició de la Comissió d'Economia i Organització

Presidència
Ramos Morilla, Xavier Vicerector d'Economia
Nogués Sanmiquel, Carme Vicerectora d’Organització
Membres per raó del càrrec
Miralles Guasch, Carme Vicerectora de Campus, Sostenibilitat i Territori
Malgosa Morera, Assumpció Vicerectora de Recerca
Sebastián Pérez, Rosa Maria Vicerectora d'Innovació, Transferència i Emprenedoria
Vacant              
Tintoré Balasch, Jaume Gerent
Guerrero Rebollo, Fernando Vicegerent de Persones
Cendros Carreras, Mireia Vicegerent d'Economia
García Borrás, Antoni Cap de l'Àrea de Transformació Digital i Organització
Deganes o degans o directores o directors d'escola
Serradell Pumareda, Olga Degana de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Suplent: Panadés Martí, Judith Degana de la Facultat d'Economia i Empresa

Torres Hostench, Olga

Degana de la Facultat de Traducció i d'Interpretació

Suplent:  Freixas Alas, Margarita

 Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres

Blanes Garcia, Ian Director de l'Escola d'Enginyeria
Suplent: Donaire Benito, Juan Jesús Degà de la Facultat de Ciències
Bertrán Tarrés, Marta Degana de la Facultat de Ciències de l'Educació
Suplent: Navas Navarro, Susana Degana de la Facultat de Dret
Chamarro Lúsar, Andrés Degà de la Facultat de Psicologia
Suplent: López Béjar, Manel Degà de la Facultat de Veterinària
Directores o directors de departaments o d'instituts
Bosch Merino, Assumpció Directora del Departament de  Bioquímica i Biologia Molecular
Suplent: Margalef Burrull, Tomàs Manuel             Director del Departament de d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Ortín Ángel, Pere Director del Departament d'Empresa
Suplent: Obiols Homs, Francesc Director del Departament d'Economia i d'Història Econòmica
Bonillo Martín, Albert Director del Dept. de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut
Suplent: Pastor Milán, Josep Director del Departament de Medicina i Cirurgia Animals
Beltrán Antolín, Joaquín Director del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental
Suplent: Marin Corbera, Martí Director del Departament d’Història Moderna i Contemporània
Fernández Peña, Emilio Director de l'Institut de Recerca de l'Esport
Suplent: Pont Castejón, Isabel Directora d'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)
Professores o professors
Pladevall Ballester, Elisabet Professora del sector A
Vacant Professor del sector B
Alumnat
Rusinés Torras, Arnau Alumne, proposat pel Consell d'Estudiants
Font i Bragulat, Ítaca Alumna, proposat pel Consell d'Estudiants
Personal d'administració i serveis
Montesinos Andrade, Juan Personal d'Administració i Serveis
Sales Pujol, Dolors Personal d'Administració i Serveis
Representants dels agents socials
Moreno Martínez, Adoración Representant de la Junta PDI
Vacant Representant del Comitè PDI
Robles Alarcón, Vicenç Representant de la Junta PAS Funcionari 
Pinazo Gutiérrez, Aída Representant del Comitè d'Empresa PAS
Secretària
Navarrete Marcos, Imma   Lletrada