La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Consell de Govern

Dimecres, 25 de octubre de 2023

09,30 h

PUNT 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

PUNT 2. Informe del rector

PUNT 3. Afers Econòmico-pressupostaris:

3.1. Aprovació dels criteris bàsics per l’elaboració del pressupost de la UAB 2024

PUNT 4. Afers de personal acadèmic i de personal investigador:

4.1. Modificació del Reglament de Personal Acadèmic per adaptació de la figura de professorat Associat a la LOSU

4.2. Modificació del Reglament de Personal Acadèmic per adaptació de la figura de professorat Lector a la LOSU i incorporació de la retenció de talent

4.3. Modificació del Model i Criteris de Priorització de les Places de Professorat Permanent

4.4. Modificació del punt 5 del Model de Plantilla Teòrica en relació a l’assignació de places  noves

4.5. Modificació de la Guia d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UAB (punt ajornat)

4.6. Modificació de l’oferta d’ocupació pública del PDI de la UAB per al 2023

PUNT 5.  Afers acadèmics:

5.1. Aprovació de títols de màster universitari

5.2. Extinció de títols de màster universitari

5.3. Aprovació de títols de màsters de formació permanent i diplomes

PUNT 6. Cessions d'espais i d'altres béns de titularitat de la UAB

PUNT 7. Afers de tràmit

7.1. Ratificació de la modificació del Estatuts del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)

PUNT 8. Torn obert de paraules