La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Comissió de Recerca, Transferència i Innovació

Divendres, 24 de novembre de 2023

09,30 h

1. Aprovació de les actes de les darreres sessions

2. Informe de les vicerectores

3. Informar favorablement, si s'escau, de la presentació d'informe d'activitats dels CERs

4. Aprovació, si s'escau, de la convocatòria d'estades de curta durada a l'estranger per a beneficiaris/es de contractes predoctorals de les convocatòries PIF UAB

5. Aprovació, si s'escau, de la resolució definitiva de la convocatòria d'Ajuts Pre-competitus UAB

6. Informar favorablement, si s'escau, de la creació de la Unitat Mixta de Neurociència Translacional UAB-Parc Taulí

7. Informar favorablement, si s'escau, de la supressió d'un CER

8. Informar favorablement/Aprovació, si s’escau, d’adscripcions i desadscripcions d’investigadors/es a instituts i/o centres de recerca

9. Informar favorablement, si s’escau, de sol·licituds d’IVU

10. Assumptes de tràmit

11. Torn obert de paraules