La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Comissió de Recerca, Transferència i Innovació

Dijous, 19 de octubre de 2023

09,30 h

Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Punt 2. Informe de les vicerectores.

Punt 3. Informació sobre la convocatòria d'ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors, encomanada per l'AEI en el marc de la convocatòria de projectes del Plan Nacional 2022.

Punt 4. Aprovació, si s'escau, de les bases de la convocatòria dels premis SMART CAMPUS CHALLENGE de la UAB.

Punt 5. Informar favorablement, si s'escau, de la modificació de la Normativa en matèria d’Investigació de la UAB, referent a la compensació de despeses generals.

Punt 6. Informar favorablement/Aprovació, si s’escau, d’adscripcions i desadscripcions d’investigadors/es a instituts i/o centres de recerca.

Punt 7. Informar favorablement, si s’escau, de sol·licituds d’IVU.

Punt 8. Assumptes de tràmit.

Punt 9. Torn obert de paraules.