La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Comissió de Personal Acadèmic

Dijous, 23 de novembre de 2023

09,30 h

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2. Informe de la vicerectora de Personal Acadèmic

3. Aprovació de concursos de PDI dels cossos docents universitaris 

4. Aprovació de concursos de PDI laboral 

5. Modificació del Reglament de Personal Acadèmic en els concursos de PDI de cossos docents universitaris i PDI laboral

5 bis. Modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació del PDI per al 2023 (punt afegit)

6. Modificació de la Guia d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UAB 

7. Assumptes de tràmit 

8. Torn obert de paraules