La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Comissió d'Economia i d'Organització

Dimecres, 18 de octubre de 2023

09,30 h

Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió 

Punt 2. Informe dels vicerectors 

Punt  3. Criteris bàsics per l’elaboració del pressupost de la UAB 2024

Punt 4. Convocatòria d’ajuts per a la adquisició/renovació d’equipament científic i tecnològic – UAB 2023 

Punt 5. Ratificació de les tarifes dels serveis prestats per la FHCV per al 2023 

Punt 6.  Aprovació de les modificacions de crèdit a 30 de setembre de 2023 

Punt 7. Aprovació de les despeses pluriennals per a la contractació de: 

- Concessió del servei de botiga de marxandatge de la Universitat Autònoma de           Barcelona 

Punt 8. Assumptes de tràmit 

Punt 9. Torn obert de paraules