La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Comissió d'Alumnat i d'Ocupabilitat

Dijous, 28 de setembre de 2023

10,00 h

Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió

Punt 2. Informe de la Presidenta de la Comissió

Punt 3. Modificació de la Convocatòria d'Ajuts a l'Estudi del curs acadèmic 2023-2024: Estades de practiques

Punt 4. Presentació de l’informe del Pla d’Acció Tutorial. Curs acadèmic 2022-2023

Punt 5. Presentació de la Guia de l'estudiant

Punt 6. Assumptes de tràmit

Punt 7. Torn obert de paraules