La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Comissió d'Afers Acadèmics

Dimarts, 28 de novembre de 2023

09,30 h

Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió 

Punt 2. Informe de l’Equip de Govern: 

2.1. Informe de la presidenta de la Comissió 

2.2. Informe d’altres membres de l’Equip 

Punt 3. Presentació del nou programa de formació, suport i acompanyament al desenvolupament professional del professorat de la UAB    

Punt 4. Aprovació de la proposta de programació de màsters universitaris a la UAB per al curs 2024-2025 

Punt 5. Formació continua: 

5.1. * Informe sobre la proposta de títols de màsters de formació permanent i diplomes, i elevació al Consell de Govern per a la seva aprovació 

5.2. * Aprovació dels plans d'estudis de màsters de formació permanent i diplomes, de nova creació i de renovació amb modificacions, per delegació del Consell de Govern 

5.3. Informació sobre cursos d’especialització

Punt 6. Graus: 

6.1 Aprovació de la modificació de memòries de grau, curs 2024-2025, per delegació del Consell de Govern   

6.2 Aprovació de la modificació d’itineraris de simultaneïtat, curs 2024-2025, per delegació del Consell de Govern

Punt 7. Màsters: 

7.1 Informe sobre la creació de títols màster universitari i elevació al Consell de Govern per a la seva aprovació 

7.2 Aprovació de memòries de títols de màster universitari, per delegació del Consell de Govern  

7.3. Aprovació de la modificació de memòries de màster universitari, curs 2024-2025, per delegació del Consell de Govern 

7.4 Informació de l’extinció de títols de màster universitari i elevació al Consell de Govern per la seva aprovació

Punt 8. Aprovació de la convocatòria del VI premi a l’Excel·lència Docent de la UAB 

Punt 9. Programes educatius de curta durada: 

9.1 Aprovació de micromòduls del curs 2023-2024  

9.2 Aprovació de reptes del curs 2023-2024  

Punt 10. Afers acadèmics :  

10.1 Aprovació de reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d’estudis de grau. 

10.2 Aprovació d’activitats que donen dret al reconeixement acadèmic en els graus per al curs acadèmic 2023-2024  

10.3 Aprovació de la concessió de premis extraordinaris de titulació del curs 2022-2023, per delegació del Consell der Govern. 

Punt 11. Assumptes de tràmit 

Punt 12. Torn obert de paraules