La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Comissió d'Afers Acadèmics

Dimarts, 17 de octubre de 2023

09,30 h

Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Punt 2. Informe de l’Equip de Govern:

2.1. Informe de la presidenta de la Comissió

2.2. Informe d’altres membres de l’Equip

Punt  3. Formació continua:

3.1. Informe sobre la creació de títols de màsters de formació permanent i diplomes, i elevació al Consell de Govern per a la seva aprovació.

3.2. Aprovació dels plans d'estudis de màsters de formació permanent i diplomes, de nova creació i de renovació amb modificacions, per delegació del Consell de Govern

3.3. Informació sobre cursos d’especialització

Punt 4. Aprovació de les noves propostes de graus i de màsters universitaris de la programació del curs acadèmic 2025-2026

Punt 5. Màsters:

5.1. Informe sobre la creació de títols de màster universitari i elevació al Consell de Govern per a la seva aprovació

5.2. Aprovació de memòries de títols de màster universitari, per delegació del Consell de Govern

5.3. Informe sobre l’extinció de títols de màster universitari i elevació al Consell de Govern per a la seva aprovació

Punt 6. Informació sobre autoinformes d’acreditació

Punt 7. Afers acadèmics

7.1. Informació sobre les actualitzacions dels Annexos X i XI de la Normativa acadèmica de la UAB

7.2. Rectificació de la concessió de premis extraordinaris del curs 2021-2022, per delegació del Consell de Govern

Punt 8. Assumptes de tràmit

Punt 9. Torn obert de paraules