La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Comissió de Campus, Sostenibilitat i Agenda 2030

Dilluns, 27 de novembre de 2023

12,00 h

Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió

Punt 2.  Informe de la Presidenta de la Comissió

Punt  3. Informació sobre el nou concurs de Vending

Punt 4.  Informació sobre el nou model de reprografia

Punt 5.  Informacions relatives a les TIC

Punt 6.  Presentació i aprovació, si s’escau, de la proposta d’actuacions a executar a càrrec del Pla d’Inversions Universitàries PIU 2024

Punt 7.  Presentació de la memòria d’activitats 2021-2023

Punt 8. Assumptes de tràmit

Punt 9. Torn obert de paraules