Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell

Tràmits per a estudiants de la UE

Tràmits per a estudiants de la Unió Europea

El Personal Docent i Investigador i l'alumnat de la Unió Europea està autoritzat a residir i treballar indefinidament a Espanya.

D'acord amb la legislació vigent, tots els estudiants que pertanyin a un estat membre de la Unió Europea o un altre estat que formi part de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu, així com la Confederació Suïssa, i que tinguin la intenció de residir a l'Estat espanyol per a un període superior a tres mesos, han de sol·licitar obligatòriament la inscripció al Registre Central d'Estrangers, on obtindran un certificat de registre i un número d'identificació d'estranger (NIE).

Cal fer el registre personalment a alguna de les comissaries de Policia Nacional de la província de residència 

La documentació que han d'aportar és la següent:

  1. Formulari de registre EX18: original i fotocopia. Instruccions per a omplir el formulari EX18
  2. Passaport vigent o targeta d'identitat del seu país: original i fotocopia
  3. Document de matrícula del centre d'estudis o certificat d'arribada
  4. Targeta Sanitària Europea o assegurança mèdica
  5. Document d'empadronament (Registrar-se al municipi)
  6. Declaració jurada de què l'estudiant disposa de recursos económics suficients durant la seva estada a Espanya (model).
  7. Taxa 790 Codi 012: Opció "Certificado de registro de residente comunitario o Tarjeta de residente de familiar de un ciudadano de la unión"