Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell

Tipus de visat

Tipus de visats

Els ciutadans extracomunitaris que vulguin estudiar a l'Estat espanyol han de regularitzar la seva situació legal, depenent de la durada de l'estada.

Mobilitat UE: Els ciutadans extracomunitaris que vulguin estudiar a la UAB que tinguin un permís d'estudis vàlid en un altre país europeu si us plau consulteu els tràmits de regularització aquí.

Estada de fins a tres mesos

1) La directiva europea CE núm. 539/2001 de 15 de març de 2001 inclou en l'annex II els països els ciutadans dels quals estan exempts de l'obligació de tramitar un visat per a estades de fins a tres mesos. Aquests han de complir els requisits legals inclosos al Codi Schengen i, en cas que necessitin allargar l'estada, ho poden sol·licitar per a un màxim de tres mesos més. Per a més informació, consulteu els fulls informatius del Portal d'Immigració.

2) La directiva europea CE núm. 539/2001 de 15 de març de 2001 inclou en l'annex I els països els ciutadans dels quals han de tenir un visat d'estada (tipus C) per entrar a l'Espai Schengen. Per a més informació, consulteu el web del Ministeri de l'Interior. 

Estades de fins a sis mesos

Hi ha visats (tipus D) per estudis que permeten l'estada a l'Estat espanyol per a períodes de fins a 180 dies. Aquest tipus de visat no permet tramitar la targeta d'identitat d'estranger (TIE), però hi consta un número d'identitat per a estrangers (NIE).

Estades superiors a sis mesos

Els ciutadans que vulguin fer estades per estudis a Espanya per més de sis mesos han de tramitar un visat per estudis de tipus D obert. Aquest tipus de visat és vàlid per a tres mesos i es disposa d'un mes des de l'entrada a l'Espai Schengen per sol·licitar la targeta d'identitat d'estranger (TIE). Per a més informació, consulteu l'apartat d'autorització d'estada.

L'autorització d'estada per estudis és un permís d'estada temporal vàlid per al temps que duri l'estada d'estudis a l'Estat espanyol. El permís es concedeix per a un màxim d'un any acadèmic i es renova anualment, sempre que els estudis no hagin finalitzat i es demostri un bon aprofitament del curs anterior. El document és el títol que demostra el dret legal de la persona titular a quedar-se al país.

En entrar a la Unió Europea es disposa d'un màxim de 30 dies naturals per començar el procés de sol·licitud de la TIE. A aquest efecte, és imprescindible conservar els bitllets de vol (targeta d'embarcament) o que s'obtingui el segell d'entrada a la Unió Europea en el passaport en el moment de travessar les duanes.

El visat es pot sol·licitar al consolat o ambaixada espanyols més propers a la localitat de la persona interessada.

Nota important: tot document públic estranger s'ha de legalitzar prèviament i ha d'estar traduït al castellà o llengua cooficial del territori on es presenti la sol·licitud.

Per obtenir més informació, consulteu el fulls informatius del Portal d'Immigració.

Pèrdua o robatori del visat:
Si has perdut el visat has d'enviar una còpia de la denúncia del robatori o pèrdua (preferentment en espanyol o anglès) per correu a:

MINISTERIO DE ASUNTO EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Sección Visados
C. Ruiz de Alcorcón, 5
28071 Madrid

Hi has d'incloure les teves dades personals, un domicili on vulguis que t'enviïn la confirmació del visat i una adreça de correu electrònic si vols que t'avancin una còpia d'aquesta confirmació.

Autorització inicial per a ciutadans extracomunitaris amb estada regular a Espanya

El permís d’estada per estudis inicials és un procediment pel qual s’autoritza a la persona de nacionalitat extracomunitària en situació regular a Espanya  a obtenir un permís d’estada per estudis.

S’ha de presentar la sol·licitud amb una antelació mínima d’un mes abans de la data d’expiració de la seva situació de regularitat.

Requisits
 • No ser ciutadà de la UE.
 • Estar a Espanya en situació regular.
  • Si es disposa d’un visat de curta durada(màxim 90 dies) o en el seu defecte, es disposen dels 90 dies d’estada a l’espai Schengen sense visat, s’haurà de procedir a la tramitació del permís d’estada per estudis dins dels primers 60 dies de l’estada de curta durada.
  • Si es disposa d’un permís de residencia i treball, s’haurà de tramitar el permís d’estada per estudis, al menys, 30 dies abans de la caducitat del seu permís de residència i treball.
 • No tenir prohibida la entrada en territori Espanyol.
 • Tenir mitjans econòmics suficients.
 • Disposar d’assegurança mèdica pública o privada d’una companyia que estigui autoritzada a operar a Espanya.
 • Ser admès en un centre d’estudis superiors a Espanya per a participar en un programa a temps complet. La càrrega acadèmica considerada per a aquesta condició és de 60 crèdits o, al menys, 20 hores setmanals.
Documentació
 • Formulari oficial EX00.
 • Còpia de totes las pàgines del passaport.
 • Segell o declaració d’entrada a la UE. 
 • Carta d'admissió o matrícula UAB
 • Contracte d’una assegurança mèdica.
 • Mitjans econòmics suficients par a la seva estada. (Consultar la taula de valors).
  • Extracte bancari amb segell de l'entitat. Si l’extracte és d’un país estranger haurà de traduir-se oficialment per traductor jurat.
  • Certificat notarial d'un familiar el qual es comprometi a sustentar l’estada d l’estudiant (legalitzat i traduït per traductor jurat).

Per a estades superiors a 6 mesos.

 • Certificat d’antecedents penals (legalitzat i traduït per traductor jurat al castellà).
 • Certificat mèdic que certifiqui que no es pateix cap malaltia que pugui tenir repercussions públiques.
Procediment

Hauran d’entregar-se tots els documents escanejats en PDF a l’oficina del International Support Service (international.support@uab.cat). La nostra oficina se’n carregarà de presentar per via telemàtica els documents, i quan obtingui resposta, de comunicar al interessat la resolució.