Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell

En què consisteix l'avaluació?

Procés i convocatòries

L'avaluació consisteix a valorar l'assoliment dels objectius formatius d'una titulació a partir dels criteris que es marquen per a cada assignatura. S'entén com un procés continuat dins el període lectiu fixat. Aquest procés d’avaluació continuada ha de quedar recollit en la guia docent i ha de contemplar sistemes de recuperació en les condicions que estableixi el centre. Aquest procés d’avaluació continuada no impedeix, en cap cas, l’establiment de proves finals de síntesi. La qualificació final d’una assignatura o mòdul no es pot basar únicament en una prova de síntesi final, llevat dels supòsits previstos la normativa per a l’avaluació de les assignatures en tercera matrícula i per a la convocatòria extraordinària de final d’estudis.

Els criteris i el mètode de qualificació s'han de fer públics abans de l'inici de les activitats lectives, ja que no es podran modificar durant el curs.

Cada grup de matrícula d'una assignatura té assignat un professor o professora (que ha de tenir docència en aquella assignatura) responsable d'aplicar adequadament aquests criteris i pautes d'avaluació i de donar la qualificació final als estudiants.

Objecte d'avaluació

La guia docent ha de contenir tota la informació relacionada amb el procés d’avaluació de l’assignatura. El responsable de l’assignatura, per indicació del centre, ha d’actualitzar anualment la guia docent, la qual ha de fer-se pública abans de la matrícula i haurà de ser custodiada de manera permanent per la Universitat.

Resultats

Els resultats de les activitats d'avaluació s'han de donar a conèixer en els terminis fixats per cada centre. En acabar el període lectiu, el professor o professora de cada grup de l'assignatura ha de recollir en una única acta les qualificacions qualitatives i numèriques.
Les qualificacions emprades per la UAB són les de l'escala 0-10, amb un únic decimal. Es considera superada una assignatura quan la qualificació mínima és de 5,0. Una vegada superada una assignatura no es pot tornar a avaluar.

Matrícula d'honor

La menció de matrícula d'honor es pot atorgar als estudiants que obtenen una qualificació igual o superior a 9,0. El nombre de matrícules d'honor no pot ser superior al 5 % dels estudiants matriculats en una assignatura. Si el total de matriculats és inferior a 20 es pot atorgar una sola matrícula d'honor. Es podrà concedir una matrícula d’honor addicional per arrodoniment de la fracció resultant de l’aplicació del 5% d’estudiants matriculats en l’assignatura.
Les assignatures cursades en un programa d'intercanvi en les quals s'hagi obtingut la qualificació de matrícula d'honor també s'incorporen a l'expedient acadèmic amb la qualificació de matrícula d'honor.

No avaluable

Quan es considera que l'estudiant no ha pogut aportar evidències d'avaluació, a l'acta d'aquesta assignatura es consigna la qualificació com a no avaluable. La guia docent ha d'establir els criteris per assignar un no avaluable. La qualificació de no avaluable en l'acta final d'avaluació implica exhaurir els drets inherents a la matrícula de l'assignatura o el mòdul.
Les optatives abandonades no es tenen en compte per al càlcul de la nota mitjana global de l'expedient acadèmic.

Convocatòries

Els estudiants tenen el dret de ser avaluats de totes les assignatures de les quals estan matriculats. A partir de la segona matrícula, l'avaluació de l'assignatura o del mòdul pot consistir, per decisió del professor o professora, en una prova de síntesi que permeti l’avaluació dels resultats d’aprenentatge previstos en la guia docent de l’assignatura.

La convocatòria extraordinària de final d'estudis consisteix en una prova de síntesi en la qual s'avaluen únicament i exclusiva els resultats d'aprenentatge definits en les guies docents de l'assignatura o del mòdul del curs acadèmic anterior. Per poder sol·licitar la convocatòria extraordinària cal estar matriculat de tots els crèdits necessaris per acabar els estudis.

En cas que l'estudiant es trobi en la tercera matrícula d'una assignatura, pot sol·licitar l'avaluació d'aquesta convocatòria davant un tribunal format per tres professors nomenats pel degà o degana. Com a mínim, un dels professors ho ha de ser de la matèria corresponent.

Documentació relacionada

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, està derogat pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat.