Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell

Règim de permanència

Règim de permanència per a màsters oficials

Règim de dedicació / Crèdits màxims i mínims de matrícula
El Règim de permanència de la UAB estableix que pots formalitzar la matrícula amb dedicació a temps complet o a temps parcial.

  • Si fas la matrícula a temps complet cal que matriculis un mínim de 60 crèdits i un màxim de 78 crèdits per any acadèmic.
  • Si fas la matrícula a temps parcial, cal que matriculis un mínim de 30 crèdits i un màxim de 42 crèdits per any acadèmic.

Anys de permanència
Els estudiants de màster disposen de tres anys per completar els estudis de màster de 60 crèdits i de quatre anys si es matriculen de complements de formació. En el cas de màsters d'entre 90 i 120 crèdits, els estudiants amb dedicació a temps complet disposen de quatre anys per completar els estudis, i els de dedicació a temps parcial, d'un any addicional.

Progressió de matrícula
És indispensable matricular-se de les assignatures no superades de caràcter bàsic o obligatori si es volen incorporar matèries noves a la matrícula. Les assignatures de caràcter optatiu es poden substituir per altres assignatures optatives.

Els estudiants de grau i de màster tenen dret a formalitzar tres matrícules per superar una assignatura, tenint en compte que tant la qualificació de no presentat o no avaluable com la de suspens impliquen exhaurir els drets inherents a la matrícula d'aquella assignatura. Una vegada esgotades les tres matrícules, els estudiants de grau poden sol·licitar una matrícula extraordinària.

Es pot sol·licitar l'anul·lació total o parcial d'una matrícula en els terminis que es fixin al calendari academicoadministratiu per a canvis de matrícula. Aquesta anul·lació no dóna dret, llevat de casos excepcionals i degudament justificats, a la devolució de l'import de la matrícula.

Continuació d'estudis
a)
Alumnes amb discapacitat o en situacions excepcionals
La UAB ha de promoure l'adequació efectiva d'aquesta normativa de permanència a les necessitats dels estudiants amb discapacitat, mitjançant la valoració del cas concret i l'adopció de les mesures específiques adequades.

b) Reclamacions derivades de l'aplicació d'aquesta normativa
Les reclamacions derivades de l'aplicació d'aquesta normativa les resol en primera instància el degà o degana, o el director o directora de centre.
Les resolucions del degà o degana, o del director o directora, es poden recórrer davant del rector o rectora, que les resol a proposta del Consell Social, després de valorar les circumstàncies al·legades i l'informe del centre docent.
Les resolucions del rector o rectora esgoten la via administrativa i poden ser recorregudes davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

c) Disposició transitòria per als estudiants de grau i de màster que hagin iniciat els estudis abans del curs acadèmic 2011-2012
Als estudiants de grau i de màster que hagin iniciat els estudis abans del curs acadèmic 2011-2012 els és aplicable aquesta normativa amb les particularitats següents:

  • Les disposicions referents als anys de permanència i al còmput de matrícules es començaran a aplicar a partir del curs 2011-2012.
  • Les regles de matrícula no s'aplicaran fins al curs 2012-2013, amb l'excepció de l'obligatorietat de superar en els dos primers anys acadèmics de matrícula un total de 30 crèdits, regla que entrarà en vigor el mateix curs acadèmic 2011-2012.
  • Els estudiants que vulguin acollir-se al règim de dedicació a temps parcial han d'especificar-ho a la gestió acadèmica del seu centre abans de matricular-se del curs acadèmic 2011-2012.