Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell

Baremació de l'expedient

Baremació d'expedients

D'acord amb l'annex 1, punt 4 i 5 del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen les directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial, i diversos reials decrets que aproven les directrius generals pròpies d'aquests, s'estableixen els criteris següents de barem dels expedients:

 • Matrícula d'honor, 4 punts.
 • Excel·lent, 3 punts.
 • Notable, 2 punts.
 • Aprovat, 1 punt.
 • Suspens, 0 punts.
 • Assignatura convalidada, 1 punt.
 • No presentat/No avaluable, no es valora quantitativament.
 • Convocatòria anul·lada, no es valora quantitativament.
 1. Per als alumnes que han fet els estudis en plans d'estudis estructurats en assignatures, es divideix el valor de la suma de les qualificacions pel nombre d'assignatures que han fet. En aquest cas, les assignatures semestrals compten el 50 % de la qualificació.
 2. Per als alumnes que han fet els estudis en plans d'estudis elaborats sota les directrius del Decret 1497/1987, s'obté la mitjana ponderada de les assignatures que han fet: es multiplica la qualificació de cada assignatura pel seu valor en crèdits, se suma tot i es divideix el resultat pel total de crèdits obtinguts.
 3. Tant per als alumnes que han cursat plans d'estudis antics com per als que han cursat plans d'estudis nous es fa constar el nombre total d'assignatures i el nombre de convocatòries utilitzades als cursos acadèmics en què han dut a terme els estudis baremats. (En cap cas no consten els cursos acadèmics amb matrícula anul·lada, segons la normativa).
 4. Nombre total de convocatòries utilitzades per l'estudiant:

Per als alumnes de plans d'estudis antics s'han de comptar totes les convocatòries, amb l'excepció de les anul·lacions.

Per als alumnes de plans d'estudis nous s'han de comptar totes les convocatòries, amb l'excepció dels no presentats o no avaluables.

El Reial decret 1044/2003, d'1 d'agost, en la disposició addicional única, modifica els reials decrets esmentats anteriorment i estableix que:

Las asignaturas convalidadas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia; para las asignaturas adaptadas se computará la calificación obtenida en el centro de procedencia y el reconocimiento de créditos en que no exista calificación no se tendrá en cuenta a los efectos de ponderación.

Així mateix, el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, disposa en l'article 5, apartats 3 i 4, el següent:

La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno.

Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

 • 0-4,9: suspenso (SS).
 • 5,0-6,9: aprobado (AP).
 • 7,0-8,9: notable (NT).
 • 9,0-10: sobresaliente (SB).

Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico.

D'altra banda, la Normativa d'avaluació en els estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona (aprovada pel Consell de Govern en data de 30 de setembre de 2010 i modificada per l'acord de 17 de novembre de 2010) estableix en l'annex I que:

Les qualificacions s'expressen en l'escala 0-10, i poden assignar-se qualificacions qualitatives segons la correspondència amb altres escales de qualificació aprovades per altres organismes oficials, com les següents:

Taula de qualificacions
Escala 0-10 RD 1125/2003 Transformació de qualificacions qualitatives Escala ECTS
  No presentat / No avaluable   F
0 - 4,9 Suspens 2,5 F
5,0 - 6,9 Aprovat 6,0 C
7,0 - 8,9 Notable 8,0 B
9,0 - 10 Excel·lent 9,5 A
9,0 - 10 Matrícula d'honor 10,0 A+
Normatives
 • Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, del Ministeri d'Educació i Ciència (BOE 14.12.1987).
 • Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, del Ministeri d'Educació i Ciència (BOE 11.6.1994).
 • Reial decret 1044/2003, d'1 d'agost, del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (11.9.2003).
 • Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, del Ministeri d'Educació i Ciència (BOE 18.9.2003).
Documentació relacionada

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, està derogat pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat.