Màsters universitaris La UAB ofereix programes de postgrau d'alt nivell

Homologació de títols estrangers

Homologació de títols estrangers d'educació superior a títols oficials universitaris espanyols

L'homologació de títols estrangers d'educació superior a títols oficials universitaris espanyols de grau o màster que són necessaris per obtenir accés a una professió regulada a Espanya, és el procés que reconeix que la formació que has rebut per superar una titulació en una universitat estrangera és equivalent a la que s'exigeix per obtenir una d'aquestes titulacions universitàries impartides a l'Estat espanyol.

A qui va adreçat?
Als estudiants titulats per institucions d'educació superior oficial no espanyoles.

A quins estudis pots sol·licitar l'homologació?
Els teus estudis es poden homologar a títols oficials universitaris espanyols de grau o de màster que donen accés a una professió regulada a l'Estat espanyol.

On pots sol·licitar l'homologació dels estudis?
Pots fer la teva sol·licitud al:
Ministerio de Universidades
Subdirección General de Títulos 
Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

O bé a la:

Subdirección del Gobierno
Oficina de registro
Planta baja
C/ Bergara, 12
08002 Barcelona
Tel. 93 520 96 03

Pots trobar més informació relativa a la gestió i homologació de títols en aquest enllaç del Ministeri.

Requisits formatius complementaris

Si no tens acreditada tota la formació exigida per a l'obtenció del títol espanyol que vols homologar, l'homologació quedarà condicionada a la prèvia superació d'uns requisits formatius complementaris, que podran consistir en:

  • La superació d'una prova d'aptitud.
  • La realització d'un període de pràctiques.
  • La realització d'un projecte o treball.
  • La superació de cursos tutelats.

Podràs escollir la universitat o universitats on voldràs superar aquests requisits, sempre i quan tinguin implantats els estudis conduents al títol espanyol pel qual sol·licites l'homologació. En aquest cas, hauràs de pagar la taxa establerta anualment en el decret de preus públics en concepte de prova d'aptitud o el preu del crèdit corresponent en el cas que hagis de superar alguna matèria específica.

Pots consultar el calendari i el procediment per a les proves d'aptitud a la pàgina web de la facultat on s'imparteix el títol que vols homologar.

Termini per a la superació dels requisits formatius complementaris

Disposes d'un termini de quatre anys a comptar des del dia següent de la notificació de la resolució.

Una vegada exhaurit aquest termini, l'homologació condicionada, perdrà la seva eficàcia. En aquest cas, podries sol·licitar la convalidació d'estudis parcials.

En cap cas, es podrà tornar a admetre una nova sol·licitud d'homologació cap a la mateixa titulació que hagi estat objecte de l'homologació condicionada.

Efectes de l'homologació

Podràs exercir la professió regulada amb les mateixes condicions que els titulats espanyols en possessió d'un títol que habiliti per tal exercici.

A la resta de titulacions que no donen accés a professió regulada a Espanya, els estudiants poden sol·licitar la declaració d'equivalència del títol estranger d'educació superior a la titulació i al nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.