Màsters i Diplomes de Formació Permanent Més de 400 màsters i diplomes per fer un pas endavant en la teva carrera professional. Tria futur, tria UAB.

Requisits d'admissió

Requisits d'admissió

El requisit general per accedir a un màster o un diploma és tenir un títol universitari de grau o equiparable (mínim 180 crèdits ECTS o 3 cursos acadèmics). A sota pots veure quina documentació hauràs de presentar en funció del país on vas obtenir el teu títol.

A més a més d’aquest requisit general, cada màster o postgrau pot establir requisits específics (per exemple: que el teu grau sigui d’un àmbit concret, experiència professional, nivell de llengües, domini de programes informàtics...). Per tal de demostrar que els compleixes, és possible que hagis d’aportar documentació addicional (per exemple: currículum vitae, certificat de nivell d’idiomes, carta de motivació, carta de recomanació...).

A l’apartat “Admissió” de la fitxa de cada màster o postgrau s’especifiquen els requisits i la documentació específica de cada programa. Consulta el catàleg de màsters i postgraus propis UAB.

Els estudis reservaran el 5% de les places per a aspirants amb discapacitat igual o superior al 33% o amb necessitats educatives específiques. (Segons l’article 31.4 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari).

Per accedir a un programa de postgrau amb ple dret has d'estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol de grau o equiparable. Si encara no el tens, consulta l'apartat "sense titulació" que es troba més a baix en aquest mateix menú desplegable:

Admissió en línea: quan facis l'admissió al programa hauràs de pujar la següent documentació escanejada:

 • Fotocòpia del teu DNI.
 • Titol universitari o qualsevol altre document que acrediti que ets titulat.

Documentació original que has de presentar: no cal aportar la documentació original en format digital ni en format paper.

 

Per accedir a un programa de postgrau amb ple dret has d'estar en possessió d'un títol universitari que faculti en el teu país per a l'accés a ensenyaments de màster. Si encara no el tens, consulta l'apartat ''sense titulació'' que es troba més a baix en aquest mateix menú desplegable):

Admissió en línia: quan facis l'admissió al programa has de pujar la següent documentació requerida en format original digital, o bé escanejada:

 • Fotocòpia del DNI, passaport o NIE
 • Suplement Europeu del Títol (SET)

o bé:

 • Títol universitari de grau EEES (mínim 180 crèdits ECTS), o equiparable a una llicenciatura, diplomatura o enginyeria de l'Estat espanyol (mínim 3 cursos acadèmics) i expedient acadèmic.

Documentació original que has de presentar en format digital o en format paper:

 • Còpia del Suplement Europeu del Títol (SET)

O bé:

 • Còpia títol universitari oficial (o d'un certificat de títol) expedit per les autoritats competents.
 • Còpia de l'expedient acadèmic oficial i expedit per les autoritats competents, on hi consti el període en anys acadèmics, les assignatures cursades, els crèdits obtinguts i les qualificacions obtingudes.

La documentació ha d'estar expedida en català, castellà o anglès. La documentació expedida en francès, italià o portuguès, es pot traduir al Servei de Llengües de la UAB, a càrrec de la persona interessada. En tots els altres casos, cal adjuntar la traducció jurada al català, al castellà o a l'anglès.

Per accedir a un programa de postgrau amb ple dret has d'estar en possessió d'un títol universitari que faculti en el teu país per a l'acceés a ensenuaments de màster. Si encara no el tens, consulta l'apartat ''sense titulació'' que es troba més a baix en aquest mateix menú desplegable):

Admissió en línia: quan facis l’admissió al programa has de pujar la següent documentació requerida en format original digital, o bé escanejada:

 • Fotocòpia del DNI, passaport o NIE
 • Títol universitari equivalent a un grau EEES (mínim 180 crèdits ECTS), o a una llicenciatura, diplomatura o enginyeria de l'Estat espanyol (mínim 3 cursos acadèmics).
 • Expedient acadèmic on hi consti el període en anys acadèmics, les assignatures cursades, els crèdits obtinguts i qualificacions obtingudes.

Documentació original que has de presentar en format digital o en format paper:

 • Còpia del teu títol universitari oficial (o d'un certificat de títol) expedit per les autoritats competents i degudament legalitzat.
 • Còpia de l'expedient acadèmic oficial, expedit per les autoritats competents i degudament legalitzat, on hi consti el període en anys acadèmics, les assignatures cursades, els crèdits obtinguts i qualificacions obtingudes.

La documentació ha d'estar expedida en català, castellà o anglès. La documentació expedida en francès, italià o portuguès, es pot traduir al Servei de Llengües de la UAB, a càrrec de la personna interesada. En tots els altres casos, cal adjuntar la traducció jurada al català, al castellà o a l'anglès.

 

Més informació sobre legalització de documents acadèmics:

El títol universitari i l'expedient acadèmic s'han de presentar degudament legalitzats o bé homologats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

La legalització de documents depèn del conveni subscrit entre Espanya i el país expenedor:

 • Països que han signat el conveni de La Haia: només cal que als documents hi figuri la corresponent postil.la. Relació d'estats signants del conveni de La Haia.
 • Resta de països: cal que en els documents hi figurin els segells de:
  • el Ministeri d'Educació del país d'origen del títol
  • el Ministeri d'Afers Exteriors del país d'origen del títol
  • la representació diplomàtica espanyola en aquell país (ambaixades, consolats,...)

 

 

Les persones que no disposen del títol universitari de grau o equivalent, però que l’obtindran abans de l’inici de la docència de l’estudi, poden fer la inscripció i sol·licitar l’Admissió Condicionada adjuntant el següent document. En el cas que, una vegada iniciada la docència de l’estudi, l’alumne no hagi obtingut el títol universitari de grau o equivalent, no es podrà matricular.

Sol·licitud d’Admissió Condicionada

Excepcionalment, en alguns diplomes d’especialització i diplomes d’expert, es podrà autoritzar l'accés a persones sense titulació universitària que puguin acreditar una experiència professional amb un nivell competencial equivalent al nivell de grau, mitjançant un procediment de reconeixement de l’experiència professional. En aquests casos, trobareu els requisits d’accés a la fitxa de cada un dels programes de formació permanent publicats en el nostre web.