Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Què fer en cas de baixa per malaltia

Procediment per al PTGAS i el PDI

A continuació es detalla la informació relativa a les baixes, confirmacions o altes per incapacitat temporal del PTGAS i del PDI (excepte el Personal Docent Funcionari de MUFACE, que ha de continuar informant de les baixes enviant l'exemplar de l'Administració signat i omplert pel facultatiu a través del model propi de comunicacions mediques).

Personal Docent Funcionari de MUFACE:

El model establert per MUFACE per la comunicació de baixes/confirmacions/altes es pot descarregar des de l'enllaç: Parte de baja situaciones IT (307 KB)

Per tal de fer l'enviament a Muface per part de l'empresa, és imprescindible que el facultatiu complimenti a l'apartat núm. 2, el codi CIE-10 ES Diagnòstic.

La periodicitat dels comunicats de continuïtat és quinzenal fins el moment de l’alta mèdica a excepció que el facultatiu faci constar a l’apartat 2.6 la conveniència pel pacient de fer-ho per 30 dies.

Procediment en situacions d’incapacitat temporal

Es detalla la informació sobre el procediment a seguir en el cas de trobar-se en situació de baixa o alta per Incapacitat Temporal.

Per part de la persona treballadora:

Ha de comunicar la seva absència al seu àmbit de treball, no és necessari aportar cap document a l'Àrea de Gestió de Persones.

Des del dia 1 d'abril de 2023, i derivat del Reial Decret 1060/2022 i de l'Ordre ISM/2/2023 s'ha eliminat l'obligatorietat d'enviar a l'empresa els documents de baixa, confirmació o alta d'incapacitat temporal per part de la persona treballadora.

En el moment que el facultatiu emet la documentació mèdica, des del Servei de Salut es gestiona telemàticament i és l’Institut Nacional de la Seguretat Social qui envia els fitxers a l’empresa amb les dades necessàries per la gestió de l’absència.

El règim retributiu del personal depenent de la Generalitat està equiparat amb el personal al servei de l’Administració general de l’Estat.
 
L’acord de la Mesa d’Universitats del 6 de novembre de 2018 estableix que totes les incapacitats temporals que tinguin lloc a partir del 19 d’octubre es complementaran fins al 100% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior al de causar-se la incapacitat.

Basant-nos en la Instrucció 2/2019, d’1 de febrer, sobre criteris per al càlcul del complement de millora de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, es pren com a referència el 100% de les retribucions del mes d’inici de la incapacitat temporal.