Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Professorat honorari i emèrit

A continuació es detalla tota la informació relativa a les convocatòries de personal honorari i emèrit:

El professorat emèrit és aquell professor contractat amb caràcter temporal entre els professors jubilats que hagin prestat serveis destacats a la Universitat.
 
El professorat honorari és aquell professor en edat de jubilació que hagi prestat o pugui prestar serveis a la universitat amb caràcter honorari. Aquests serveis es prestaran de forma desinteressada sense obtenir cap retribució a canvi.

Professorat emèrit
Podrà ser nomenat professor emèrit o professora emèrita el professorat jubilat que compleixi els requisits següents: a) Estar jubilat (i haver arribat a aquesta situació a l’edat màxima de la jubilació forçosa legalment establerta) en el moment de ser nomenat emèrit.
b) Pertànyer a alguna de les categories següents:

  • Catedràtic d’Universitat
  • Contractat Doctor Catedràtic
  • Titular d’Universitat o Contractat Doctor Agregat, amb alguna acreditació per accedir al cos de Catedràtic d’Universitat o a la categoria de Contractat Doctor Catedràtic.

c) Haver acreditat una activitat docent a la Universitat Autònoma de Barcelona d’un mínim de 10 anys en els darrers 15 anys.
d) Disposar d’un nombre total de trams de docència, de recerca/transferència o de gestió no inferior a 11, d’entre els quals 3 hauran de ser de recerca, i 3 de docència, sense que cap dels quals es puguin computar dues vegades en cas d’haver obtingut els trams estatals i autonòmics de forma simultània.
e) Haver acreditat, pels mecanismes que determini la Comissió de Personal Acadèmic, haver fet tasques de gestió o de direcció a la UAB al llarg de la vida acadèmica.
d) Haver rebut l’aprovació del seu programa d’activitats pel Departament al que estigui adscrit. Aquest programa podrà ser modificat per la direcció del departament –amb l’acord del candidat o la candidata- abans de sotmetre’l a votació. Es considerarà que el programa d’activitats (i amb ell, la candidatura) queda aprovat si obté majoria de vots favorables o si els vots contraris no superen el 35% del total de membres del consell de departament (o del 50% en el cas que l’òrgan que ha de prendre la decisió sigui la comissió executiva del departament). Amb caràcter previ a la votació, i de forma preceptiva, el candidat o la candidata presentarà un informe escrit dels serveis destacats que hagi pogut prestar a la UAB al llarg de la seva trajectòria, així com dels elements principals del seu programa d’activitats. Si així ho considera, el candidat podrà també fer una presentació oral de l’informe. A continuació el director o la directora del departament presentarà un breu informe escrit sobre l’adequació del pla d’activitats del candidat a les necessitats i línies de treball del departament. Tot seguit obrirà un torn d’intervencions, que hauran de quedar recollides a l’acta de la sessió. Finalitzat el torn de paraules es procedirà a la votació. El director o directora del departament redactarà un informe motivat de la decisió que hagi pres el departament. El pla d’activitats del candidat i el seu informe, l’informe del director o directora sobre el pla d’activitats i l’informe  motivat  del  director  o   directora  sobre  la  decisió  del  departament s’incorporaran a l’acta de la sessió.
 
Professorat honorari
Podrà ser nomenat professor honorari o professora honorària el professorat jubilat que compleixi els requisits següents: a) Estar jubilat (i haver arribat a aquesta situació a l’edat màxima de la jubilació forçosa legalment establerta) en el moment de ser nomenat honorari.
b) Haver acreditat una activitat docent a la Universitat Autònoma de Barcelona d’un mínim de 5 anys en els darrers 10 anys.
c) Disposar d’un nombre total de trams de docència, de recerca/transferència o de gestió no inferior a 5, d’entre els quals 2 hauran de ser de recerca, i 2 de docència, sense que cap dels quals es puguin computar dues vegades en cas d’haver obtingut els trams estatals i autonòmics de forma simultània.
d) Haver rebut l’aprovació del seu programa d’activitats per part del Departament al que estigui adscrit. Aquest programa podrà ser modificat per la direcció del departament – amb l’acord del candidat o la candidata- abans de sotmetre’l a votació. Amb caràcter previ a la votació, i de forma preceptiva, el candidat o la candidata presentarà un informe escrit dels serveis destacats que hagi pogut prestar a la UAB al llarg de la seva trajectòria, així com dels elements principals del seu programa d’activitats. Si així ho considera, el candidat podrà també fer una presentació oral de l’informe. A continuació el director o la directora del departament presentarà un breu informe escrit sobre l’adequació del pla d’activitats del candidat a les necessitats i línies de treball del departament. Tot seguit obrirà un torn d’intervencions, que hauran de quedar recollides a l’acta de la sessió. Finalitzat el torn de paraules es procedirà a la votació. El director o directora del departament redactarà un informe motivat de la decisió que hagi pres el departament. El pla d’activitats del candidat i el seu informe, l’informe del director o directora sobre el pla d’activitats i l’informe motivat del director o directora sobre la decisió del departament s’incorporaran a l’acta de la sessió.
e) Compromís de pagament, per part del departament, d’una assegurança d’accidents (< 80 anys 300€ i > 80 anys 600€).
 
Professorat emèrit i professorat honorari
Excepcionalment i per majoria qualificada de 3/5 parts del seus membres, la Comissió de Personal Acadèmic podrà nomenar professorat emèrit o professorat honorari a professors o professores en els quals s’apreciïn mèrits o circumstàncies extraordinàries, malgrat no complir tots els requisits anteriors, sempre que s’hagin jubilat en l’edat màxima de jubilació forçosa i disposin d’una proposta favorable pel Departament al que estiguin adscrits.

a.    4 de juny de 2024.  Publicació de la convocatòria del professorat emèrit i honorari per al curs 2024/2025.
b.    Del 5 al 21 de juny de 2024. Termini de presentació de sol·licituds.
c.    26 de juny de 2024. Publicació de la relació provisional de les persones admeses i excloses, amb els motius d’exclusió.
d.    3 de juliol de 2024. Fi del termini de presentació de reclamacions a les exclusions. 
En el cas que les persones excloses no esmenin dins del termini assenyalat els defectes que, en cada cas, hagin motivat la seva exclusió, seran considerades desistides de la petició i per tant, la seva exclusió esdevindrà definitiva.
e.    5 de juliol de 2024. Publicació  a la seu electrònica de la UAB de la relació definitiva d’admesos i exclosos.
f.    17 juliol de 2024 la Comissió de Personal Acadèmic resoldrà, d’acord amb els criteris de priorització, les propostes presentades a nou professorat emèrit i honorari, així com les renovacions de professorat honorari i l’adquisició de la condició de professorat honorari del professorat emèrit que hagi finalitzat la seva vinculació com tal el curs 2023/2024.
 

Professorat honorari sense retribució.
Professorat emèrit retribució corresponent a professor associat A1.1.

Unitat de Personal Acadèmic

Telèfon: 93 581 40 46
Correu electrònic: upac.acces@uab.cat