Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Modificació IRPF de la nòmina

Modificació de la retenció de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

A continuació es detalla el procediment per a la modificació de la retenció de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF):

Servei adreçat a treballadors de la universitat que vulguin modificar el percentatge de retenció de l’IRPF en la nòmina mensual tenint en compte les següents variables:

  • Els ingressos de l’any natural (increment de la retenció).

    • A tenir en compte especialment les persones amb contracte temporal, ja que en el cas que la durada del contracte, dins d’un any natural, sigui inferior a 12 mesos, la retenció serà inferior a la que pertocaria si el contracte tingués una durada de 12 mesos. És per aquest motiu que, en cas d’encadenar contractes per curs acadèmic (especialment PDI temporal) i si es vol evitar haver de pagar una quantitat imprevista en la declaració de l’IRPF de l’exercici que correspongui, recomanem demanar un increment de la retenció.

  • La situació personal i familiar.

    • Qualsevol variació de la situació familiar de les que modifiquen el percentatge de retenció que es vulgui manifestar.

 

Unitat de Nòmines
Àrea de Personal Acadèmic i Nòmines
Telèfon: 93 581 1066
Correu electrònic: nomines@uab.cat

  • Per incrementar el percentatge d’IRPF: ompliu la sol·licitud de canvi que trobareu a Gestions Personals de l'intranet.
  • Per comunicar canvis en circumstàncies personals o familiars: ompliu el següent model 145 de l’Agència Tributària, signeu-lo electrònicament o en paper i adjunteu-lo a la sol·licud de canvi que trobareu a Gestions Personals.
  • Podeu renunciar a l’increment sol·licitat d’IRPF enviant un correu electrònic a la Unitat de Nòmines.
 
El nou percentatge es farà efectiu a la nòmina del mes següent a la petició. Només es pot sol·licitar un canvi cada mes.
Clicant aquest enllaç trobareu una aplicació de càlcul de retencions de l’Agència Tributària amb la que podreu calcular els percentatges de retenció que us corresponen en funció de les circumstàncies personals o familiars que comuniqueu.