Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Nomenament de col·laboradors

A continuació es detalla tota la informació relativa al servei de nomenament de col·laboradors de docència i recerca:

Servei adreçat a tramitar el nomenament dels col·laboradors de docència i recerca en els termes prevists en els articles 138 i següents del Reglament de Personal Acadèmic.

Els nomenaments de col·laboradors suposen el reconeixement de l’activitat honorífica dels professionals que desenvolupen la seva activitat professional fora de l’àmbit acadèmic de la UAB i que col·laboren ocasionalment o permanentment amb la Universitat de forma desinteressada mitjançant la realització d’activitats docents o investigadores, i sense tenir vinculació laboral amb la Universitat.

El personal aliè a la UAB que realitzi tasques de col·laborador de docència o de recerca tindrà dret a utilitzar les instal·lacions comunes i els serveis de la Universitat en les mateixes condicions que el personal propi de la UAB.
 

Col·laboradors de docència:

a) Professor vinculat

Professional que col·labora de manera ordinària en assignatures impartides a les titulacions de la universitat, mitjançant conveni subscrit per la UAB i la seva entitat d’origen.
 
b) Associat clínic

Professional vinculat a qualsevol de les entitats sanitaries amb conveni a la UAB i que col·labora en la docència pràctica dels estudis de ciències de la salut al mateix temps que desenvolupa la seva tasca professional a l’esmentada entitat.
 
c) Tutor de pràctiques externes i treballs de final d’estudis

Persona pertanyent a entitats relacionades amb la UAB en virtut de convenis o acords, que coopera en tasques docents relacionades amb la supervisió i tutorització de pràctiques externes, treballs de final d’estudis i pràctiques professionals en les institucions o organismes d’acollida.
 
d) Codirector de tesis i treballs de recerca

Persona pertanyent a l’Esfera UAB que col·labora en tasques de codirecció de tesis i treballs de recerca de l’alumnat de la UAB. En aquest cas, no serà necessari la formalització de cap conveni amb l’entitat de l’Esfera UAB.

Col·laboradors de recerca

a) Investigador vinculat a la universitat (IVU)

Persona que exerceix tasques de recerca per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació i per a la transferència de coneixement i tecnologia, mitjançant un acord o altres formes de col·laboració amb universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o privades.
 
b) Investigador convidat

Investigadors externs a la UAB que es troben en període de sabàtic o llicència en els seus centres d’origen i que són convidats per departaments o instituts de la UAB per desenvolupar la seva recerca amb col·laboració al grup d’acollida, sense que sigui necessari cap acord entre les institucions.

Sol·licitud: al llarg del curs acadèmic i amb anterioritat a l’inici de la col·laboració.

La durada mínima del nomenament serà d’un semestre acadèmic i la màxima de 3 anys, excepte per convenis de durada inferior.

Revisió de la documentació i elaboració del nomenament: 10 dies.

Signatura del vicerector: 2 dies.

Enviament: màxim de 20 dies després de l’enviament de l’eFormulari o l’entrada a la bústia.

Hi ha dos procediments en funció de la tipologia del col·laborador a nomenar:

PROCEDIMENT 1

Categories afectades:

  • Professor vinculat
  • Tutor de pràctiques externes i treballs de finals d'estudi
  • Codirector de tesi i treballs de recerca
  • Investigador vinculat a la universitat - IVU
  • Investigador convidat


Passos del procediment:

1. Enviament de la proposta de nomenament via eFormulari adjuntant la documentació requerida.

Documentació obligatòria:
-Còpia del NIF/NIE


Documentació segons tipologia del col·laborador:
i. Còpia del conveni o acord: professors vinculats, tutors de pràctiques externes (conveni) i investigadors vinculats (conveni).
ii. Acreditació de pertinença a l’Esfera UAB: codirectors de tesi.
iii. Acreditació del període de sabàtic o llicència del centre d’origen: investigadors convidats.

Si es tracta d’una pròrroga o d’una alta amb vinculació prèvia a la UAB no es requerirà la documentació obligatòria.

2. Revisió de la documentació per part de la Unitat de Personal Acadèmic.
3. Alta de la proposta a l’aplicatiu i elaboració del nomenament.
4. Signatura del vicerector de Personal Acadèmic.
5. Enviament al sol·licitant del nomenament.

PROCEDIMENT 2

Categories afectades:

  • Associat clínic
  • Investigadors convidats International Support Service  (ISS)


Passos del procediment:

0. Enviament d’un formulari per donar d’alta l’empresa (només en els casos que no s’hagi fet amb anterioritat).
1. Entrada d’una proposta de nomenament a la bústia d’Hominis.
2. Revisió de la informació per part de de la Unitat de Personal Acadèmic.
3. Validació de la proposta a l’aplicatiu i elaboració del nomenament, quan correspongui.
4. Signatura del vicerector de Personal Acadèmic.
5. Enviament al sol·licitant del nomenament.
6. Informació mensual a la Comissió de Personal Acadèmic dels nomenaments del període mensual anterior

Col.laboradors de docència

Unitat de Personal Acadèmic
Àrea de Gestió de Persones
Correu electrònic: upac.contractacio@uab.cat

 

Col.laboradors de recerca

Àrea de Gestió de la Recerca
Correu electrònic: a.gestio.recerca@uab.cat

PROCEDIMENT

Existeixen dos formularis electrònics per sol·licitar propostes de nomenament, un per les altes i l’altra per les pròrrogues o altres amb vinculació prèvia a la UAB. Els trobareu a continuació:

Altes
Pròrroga o alta amb vinculació prèvia a la UAB