Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Convocar un concurs amb finançament específic

A continuació es detalla tota la informació relativa a les convocatòries de concursos amb finançament específic:

Servei adreçat a convocar concursos per cobrir llocs de treball de personal investigador o tècnic amb finançament específic. Entenem per finançament específic aquell que prové de fonts de finançament externes a la UAB.

La decisió d’utilitzar una o altra categoria depèn de dos factors: les funcions a realitzar i la titulació requerida.
A continuació trobareu un quadre resum amb totes les categories que podem contractar. Per obtenir informació exhaustiva de cadascuna cliqueu als enllaços.
 

Funció Titulació mínima exigida Categoria
Tècnica Universitària superior, Grau universitari o Màster Universitari oficial Tècnic superior de suport a la recerca
Universitària de grau mitjà o Grau Universitari. Tècnic mitjà de suport a la recerca
Formació professional de grau superior (FP2), cicle formatiu de grau mitjà, batxillerat o titulació equivalent Tècnic especialista de suport a la recerca
Formació professional de grau mitjà (FP1), educació secundària obligatòria o titulació equivalent Auxiliar de suport a la recerca
Recerca + docència Doctorat Investigador postdoctoral
Investigador ordinari
Investigador distingit
Llicenciat, enginyer, graduat universitari d’almenys 300 crèdits ETCS, o màster universitari oficial. Investigador predoctoral

 
En funció de la categoria utilitzarem una de les modalitats contractuals següents:

 • Temporal segons la DA5
 • indefinit
 • Per circumstàncies de la producció
 • Substitució

Fases del procediment
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
Elaboració i publicació de la convocatòria Presentació de candidats Elaboració i publicació dels informes d'admesos i exclosos Celebració del concurs i publicació del resultat

 

A continuació us detallem tots els passos que es segueixen en cadascuna de les fases:
Fase 1: Elaboració i publicació de la convocatòria NOVETAT

 • Emplenament de la declaració de compromís (PAS o PDI): l'investigador principal ha d'emplenar la declaració amb totes les dades necessàries per convocar el concurs, així com amb el detall del procediment de selecció que es durà a terme i les fonts de reclutament on es desitja donar-hi publicitat. Si s'ha de publicar a l'Euraxess, s'hauran d'emplenar els camps de la declaració habilitats. La unitat sol·licitant ha d'enviar el document a upac.acces@uab.cat amb l'assumpte "Declació de compromís + codi SUMMA"Cal adjuntar també documentació de la línia de recerca, projecte de recerca o conveni. 
 • Revisió de la convocatòria: la Unitat de Personal Acadèmic (a partir d'ara UPAc) codifica i revisa la convocatòria per tal que s'adeqüi a la normativa i en repassa aspectes formals. En casos molt específics, i només en concursos de tècnics, la unitat d'Anàlisi d'estructures en revisarà les funcions.
 • Elaboració de la resolució: la UPAc elabora una resolució amb el detall de la convocatòria.
 • Validació de la convocatòria: si es tracta d'un concurs de tècnic, el cap de l'Àrea de Personal Acadèmic dura a terme la validació final, i enviarà tant la declaració de compromís com la resolució al Comitè d'Empresa del PAS-L. En un termini de 48 hores, aquest en valorarà els requisits, farà les al·legacions adients, si s'escau, i designarà el membre del tribunal.
 • Signatura de la resolució: la UPAc enviarà la resolució per a la seva signatura. Aquesta  és signada pel Vicerector de Personal Acadèmic, si es tracta d'un concurs d'investigador, o pel Vicerector de Personal d'Administració i Serveis, si es tracta d'un concurs de tècnic.
 • Constitució del tribunal de selecció: enviament de la resolució als membres del Comitè d'Empresa del PAS-L i constitució virtual del tribunal de selecció. Aquest està format per:
  • El o la investigadora principal del projecte o persona a qui delegui
  • El cap de l'Àrea de Personal acadèmic com a membre de la Vicegerència de Persones i Organització nomenat per la Vicegerent.
  • Un membre designat pel Comitè d'Empresa del PAS-L.
 • Difusió i publicació de la convocatòria: la UPAc publica a la seu electrònica la convocatòria i en fa difusió a departaments, instituts i administracions de centre.

Fase 2: Presentació de candidats NOVETAT

 • Publicació de la convocatòria a Convocatòries UPAc, i a qualsevol altre font de reclutament que l'investigador principal cregui oportuna: la UPAc publica la convocatòria a l'eina de gestió anomenada Convocatòries UPAc. D'altra banda, si l'investigador principal vol fer publicitat via altres mitjans, la UPAc també en farà la publicació, tenint en compte que el període de presentació de candidats serà idèntic en totes les fonts per garantir el principi d'igualtat.

S'ha de tenir present que la publicació a l'Euraxess és obligatòria per a totes les convocatòries de personal finançades amb qualsevol tipus de projecte europeu.

 • Presentació de candidats: El número de dies que hi haurà la convocatòria publicada perquè es puguin presentar candidats s'especificarà a la declaració de compromís i s'introduirà al Nexus, i altres fonts de reclutament. El nombre mínim de dies naturals que una convocatòria pot estar publicada és de 4 immediatament després a la data de la publicació de la convocatòria a la seu electrònica.

Fase 3: Elaboració i publicació dels informes d'admesos i exclosos NOVETAT

 • Admissió dels candidats: Finalitzat el període de presentació de candidats, la UPAc comprova que els aspirants compleixin els requisits obligatoris, i els preselecciona o exclou temporalment.
 • Elaboració de la resolució d'admesos i exclosos provisional i publicació a la seu electrònica: en el cas que hi hagi candidats exclosos, la UPAc elabora la resolució que incorpora l'informe d'admesos i exclosos, que és signada pel Vicerector de Personal Acadèmic, si es tracta d'un concurs d'investigador, o pel Vicerector de Personal d'Administració i Serveis, si es tracta d'un concurs de tècnic.
 • Termini per presentar al·legacions: els candidats exclosos provisionalment disposen d'un terminis de 4 dies naturals per esmenar el motiu d'exclusió. Per fer-ho han de presentar la documentació pertinent la Registre Central de la UAB.
 • Elaboració de la resolució d'admesos i exclosos definitiva: laUPAc elabora la resolució que incorpora l'informe d'admesos i exclosos definitiva.
 • Enviament de la resolució al tribunal de selecció: si es tracta d'un concurs de tècnic, la UPAc afegirà a Convocatòries UPAc als membres del tribunal de selecció, perquè puguin accedir a la documentació presentada pels candidats.
 • Signatura i publicació a la seu electrònica: la resolució és signada pel Vicerector de Personal Acadèmic, si es tracta d'un concurs d'investigador, o pel Vicerector de Personal d'Administració i Serveis, si es tracta d'un concurs de tècnic, i publicada a la seu electrònica.

Fase 4: Celebració del concurs i publicació del resultat NOVETAT

 • Celebració del concurs: la unitat sol·licitant celebra el concurs seguint el procediment i els criteris descrits a les bases de la convocatòria.
 • Elaboració de l'informe de selecció: la unitat sol·licitant introdueix a Convocatòries UPAc la puntuació dels candidats per a cadascun dels criteris selectius així com una valoració de la puntuació obtinguda.
 • Enviament de l'informe al tribunal de selecció: si es tracta d'un concurs de tècnic, el tribunal l'informe de selecció accedirà dins de Convocatòries UPAc per revisar les puntuacions obtingudes. En el cas que algun membre del tribunal posi objeccions argumentades a la proposta, es convocarà una reunió urgent del tribunal per tal de valorar les accions, proves i/o entrevistes selectives a realitzar, si s'escau.
 • Elaboració de la resolució i publicació a la seu electrònica: la UPAc elabora la resolució que incorpora l'informe de selecció amb el guanyador/a del concurs, i que és signada pel Vicerector de Personal Acadèmic, si es tracta d'un concurs d'investigador, o pel Vicerector de Personal d'Administració i Serveis, si es tracta d'un concurs de tècnic. Aquesta resolució es publica a la seu electrònica i és notificada a la unitat sol·licitant perquè contacti amb el guanyador i s'iniciï el procediment de contractació.

 

Enviar la Declaració de compromís signada per l'IP a  upac.acces@uab.cat amb l'assumpte Declació de compromís + codi SUMMA. Cal adjuntar també documentació de la línia de recerca, projecte de recerca o conveni. 

Unitat de Personal Acadèmic
Àrea de Gestió de persones
Correu electrònic: upac.acces@uab.cat