Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Compensació per substitucions docents

A continuació es detalla tota la informació relativa a les substitucions docents:

Servei adreçat a tramitar la compensació de substitucions docents del professorat de la UAB, contractat o funcionari, que no es facin a través de la contractació laboral d’un professor substitut.
Ens comprometem a compensar les substitucions docents autoritzades i realitzades efectivament, en la nòmina següent a la de la sol·licitud de compensació , o en la següent, si la petició arriba més enllà del dia 10 de cada mes.
Atesa la falta de regulació formal per la UAB, constatada per la Sindicatura de Comptes, la Comissió de Personal Acadèmic celebrada el 8 de febrer de 2012 i la modificació aprovada a la CPA de data 11 d’octubre de 2023, va decidir establir que la compensació de substitucions docents requereixi el compliment dels requisits que es detallen a l’apartat següent.

 1. El professorat que hagi de rebre la compensació ho ha de ser a temps complet o, excepcionalment i prèvia autorització del Vicerector de Professorat, a temps parcial, sempre que tingui la dedicació màxima possible de cada categoria, i sempre que es justifiqui que no hi ha cap altre professor a temps complet.
 2. La docència a substituir ha de ser oficial.
 3. Que el departament no disposi de recursos de plantilla B no gastada.
 4. Que siguin imprescindibles per atendre la docència del departament, en el marc que estableix el model de dedicació acadèmica del professorat.
 5. Que el departament no disposi d’hores disponibles d’altres professors.
 6. Que el personal acadèmic que les hagi de realitzar no tingui hores disponibles d’acord amb la seva dedicació docent obligatòria segons la legislació vigent.
 7. El professorat substitut no ha de tenir cap reducció docent per càrrec de gestió, sabàtic, permís, etc..
 8. Cap professor o professora podrà rebre compensació per substitucions docents de més de 80 hores anuals (60 hores en el cas del personal investigador en formació que només podrà realitzar docència pràctica).

 • Autorització prèvia: caldrà sol·licitar l’autorització prèvia de la compensació al Vicerectorat de Personal Acadèmic a través de l’adjunt/a al Vicerectorat de Personal Acadèmic.
 • , un mes abans de l’inici de la substitució a no ser que hi hagi una urgència sobrevinguda (baixes per incapacitat temporal).
 • Tramitació de la compensació: es tramitarà la compensació, prèviament autoritzada, un cop finalitzada la substitució, excepte que aquesta tingui una previsió de durada superior a 6 mesos en que es podrà tramitar abans per fer un abonament de forma fraccionada.
 • La compensació s’abonarà a la nòmina següent a la de la sol·licitud, o en la següent, si la petició arriba més enllà del dia 10 de cada mes.


 

 1. El departament demanarà per correu electrònic al Vicerectorat de Personal Acadèmic a través de l’adjunt/a al Vicerectorat de Personal Acadèmic, indicant:
  1. El motiu de la substitució
  2. els professors substituït i substitut,
  3. la docència a substituir
  4. la data d’inici i final prevista de la substitució.
 2. indicant:
 3. En cas d’autorització expressa de la compensació per substitució, el professorat substitut podrà realitzar la substitució en els termes autoritzats.
 4. Un cop finalitzada la substitució el departament sol·licitarà a l’Àrea de Gestió de Persones a través de l’eFormulari corresponent (entrant amb el NIU del Departament), la retribució de la compensació al professor substituït, tot indicant les hores concretes substituïdes de docència i adjuntant el missatge d’autorització expressa.
 5. La Unitat de Nòmines retribuirà les hores autoritzades en la nòmina següent, sempre que l’autorització arribi abans del dia 10 de cada mes, o en la següent en cas contrari.

 

 

Actualment la quantitat està fixada en 58€ bruts per hora de classe presencial realitzada.
Cada curs acadèmic, l’òrgan competent, i d’acord amb la normativa aplicable, podrà revisar  l’import amb el que es retribueix cada hora de classe presencial realitzada. Aquest import comprèn, tant la preparació, com la impartició, tutoria i avaluació de l’assignatura.

Unitat de Personal Acadèmic
Àrea de Gestió de Persones
Correu electrònic: upac.contractacio@uab.cat 

Correu electrònic d’autorització prèvia per part del Vicerector del Professorat.
Formulari de sol·licitud de compensació de les hores autoritzades.