Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Jubilacions

Jubilacions del professorat funcionari o contractat

A continuació es detalla tota la informació relativa a com gestionar la jubilació del personal que pertany als col·lectius següents:

  • Professorat funcionari de carrera amb nomenament abans del 2011: Règim Classes Passives.
  • Professorat contractat o funcionari amb nomenament posterior a 1/1/2011: Règim General de la Seguretat Social.

El personal inclòs en el Règim de Classes Passives de l’Estat, funcionaris de carrera, en el moment de ser jubilat o retirat, tindrà dret a la pensió de jubilació, a favor seu o en el dels seus familiars en cas de circumstàncies extraordinàries (lesió, mort o desaparició produïda en acte de servei o com a conseqüència del mateix).

El professorat que hagi passat a formar part del cos de funcionaris a partir de l'1 de gener de 2011, estan obligatòriament inclosos i cotitzen al Règim General de la Seguretat Social, que és el règim pel qual generaran el dret a la pensió de jubilació (Disposició Addicional Tercera. Reial Decret Legislatiu 8/2015. 30.10. Text Refós Llei General de la Seguretat Social).

El professorat amb vinculació laboral, és a dir amb règim general de la Seguretat Social, haurà de fer el tràmit a través d’aquest organisme. Trobareu tota la informació que necessiteu per dur a terme el tràmit a l’enllaç.

Un cop s’ha fet efectiva la jubilació, al sector públic no està permesa la jubilació activa.

La jubilació dels funcionaris podrà ser:

  • Forçosa, en complir l'edat legalment establerta, 70 anys, amb la possibilitat de jubilar-se en finalitzar el curs acadèmic en què hagin assolit aquesta edat.
  • Voluntària, a sol·licitud del funcionari.
  • Per la declaració d'incapacitat/inutilitat permanent per a l'exercici de les funcions pròpies del seu cos o escala.

JUBILACIÓ FORÇOSA

La jubilació forçosa dels funcionaris dels cossos docents universitaris es declara d’ofici en complir 70 anys, a data 31 d’agost, a no ser que el professor sol·liciti expressament jubilar-se en la data en què fa els 70 anys.

Aquells que compleixin els 70 anys després del 31 d’agost es jubilaran d’ofici en finalitzar el curs acadèmic en què hagin assolit aquesta edat, a no ser que sol·licitin expressament jubilar-se en la data en què fan els 70 anys.

JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA

Els funcionaris dels cossos docents universitaris, inclosos en el Règim de Classes Passives, poden jubilar-se voluntàriament des que compleixin els 60 anys d'edat, sempre que tinguin reconeguts 30 anys de serveis a l'Estat, o bé a partir dels 65 anys d’edat si acrediten 15 anys de serveis efectius a l’Estat.

En el cas de les jubilacions voluntàries, la sol·licitud s’ha d’enviar amb amb la signatura del director del departament, en la que indicarà necessàriament la data en la qual desitja jubilar-se.

JUBILACIÓ PER INCAPACITAT/INUTILITAT PERMANENT PER Al SERVEI

Es declara, d'ofici a instància de part, quan la persona interessada estigui afectada per una "lesió o procés patològic, somàtic o psíquic que estigui estabilitzat i sigui irreversible o de remota o incerta reversibilitat, que l'impossibiliti totalment per exercir les funcions pròpies del seu cos, escala, plaça o carrera" (article 28.2.c del text refós de la Llei de classes passives).

JUBILACIÓ FORÇOSA
La UPAC es posa en contacte amb les persones a qui els correspongui la jubilació per edat durant el mes de febrer.

En cas que l’interessat desitgi jubilar-se en la data en la què compleix els 70 anys, i no en 31 d’agost, deurà presentar la sol·licitud amb 3 mesos d’antelació.
 

JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA
Inici de la tramitació per sol·licitud de l’interessat 3 mesos abans de la data en que es vulgui jubilar.
 

JUBILACIÓ PER INCAPACITAT/INUTILITAT PERMANENT PER Al SERVEI
Inici de la tramitació per part de la UPAC a partir de l’informe mèdic que certifiqui l’afectació que provoca la incapacitat.

La quantia de la pensió ordinària es determina aplicant l’haver regulador A1, que és la base que correspon al professorat universitari. Els havers reguladors (bases per al càlcul de les pensions de Classes Passives) es fixen anualment en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

Quan s'han prestat serveis en dos o més cossos o categories amb diferent haver regulador, per calcular la pensió de jubilació es pren en consideració tot l'historial administratiu del funcionari, des del seu ingrés en el primer i successius cossos fins al seu cessament en el servei actiu, aplicant el percentatge establert en funció del nombre d'anys complets de serveis efectius a l'Estat.

Les pensions públiques estan subjectes a un límit màxim de percepció que es fixa anualment en la corresponent Ley de Presupuestos Generales del Estado (3.175,04 euros/mes per a l'any 2024), aquest és l’import base que correspon al nivell A1.

A partir dels 65 anys es té dret a un complement econòmic per prolongació del servei actiu que s’abonarà d’una de les següents maneres:

  • Un percentatge del 4% per cada any complet cotitzat entre la data en què va complir 65 anys i la data de jubilació de 390,25 €/mes (any 2024).
Taula
Edat de jubilació  Percentatge Complement econòmic mensual
66 20 % 78,05 €
67 40 % 156,10 €
68 60 % 234,15 €
69 80 % 312,20 €
70 100 % 390,25 € 

(Ex. per la màxima percepció)

La percepció d'aquest complement és incompatible amb la realització de qualsevol treball per compte propi del pensionista, que doni lloc a la seva inclusió en qualsevol règim públic de Seguretat Social.

  • Una quantitat a un tant alçat per cada any complet cotitzat entre la data en què va complir 65 anys i la data de jubilació.
  • Opció mixta, que consisteix en una combinació de les opcions anteriors: Es podrà optar sempre que la persona tingui com a mínim 2 anys cotitzats complets des dels 65 si a aquesta edat tenia el mínim de cotització per poder-se jubilar.

Entre 2 i 10 anys cotitzats després dels 65:
Un percentatge addicional del 4 per cent per cada any de la meitat d’ aquest període, prenent el nombre enter inferior, més una quantitat a tant alçat per la resta del període considerat.

Taula
Edat de jubilació Percentatge Complement econòmic mensual
67 20 % 78,05 €
68 20 % 78,05 €
69 40 % 156,10 €
70 40 % 156,10 €
71 60 % 234,15 €

La Unitat de Classes Passives de la Delegació d'Economia i Hisenda ofereix als funcionaris la possibilitat d'obtenir, amb una antelació màxima d'un any sobre la data prevista de jubilació, informació sobre l'import aproximat de la seva futura pensió, sol·licitant Cita Prèvia.

Prèviament heu de sol·licitar el Certificat de Serveis a la Unitat de Personal Acadèmic per correu electrònic a upac.administracio@uab.cat.

En cas de jubilació forçosa o per incapacitat permanent, com a mutualista de MUFACE es té dret a rebre un subsidi de jubilació que equival a un pagament únic de la meitat de les retribucions bàsiques. Un cop es faci efectiva la jubilació, la Unitat de Nòmines emetrà un certificat de retribucions i les instruccions per sol·licitar la prestació. Per més informació.

En el cas del professorat que té tota la cotització amb la Seguretat Social, el tràmit ha de fer-lo el mateix interessat a les oficines de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Amb la consulta a l’INSS, s’informa de les opcions de jubilació i quantia de la pensió en funció de les bases i períodes de cotització.

Una vegada decidida la data, s’ha de comunicar al Departament corresponent quan es vol que es faci efectiva la jubilació mitjançant un escrit signat on s’indiqui aquesta circumstància. La UAB rescindirà el contracte vigent i comunicarà a la Seguretat Social la baixa per jubilació. Seguidament, l’interessat ha de contactar amb l’INSS perquè es tramiti la pensió.

Es pot demanar cità prèvia a la Seu Electrònica de la Seguretat Social, també hi ha disponible un Simulador de jubilació.

El conveni actual per al PDI de les universitats públiques catalanes no estableix una edat obligatòria de jubilació, per tant regeix la Llei de la Seguretat Social.

A no ser que es tracti d’una jubilació de professorat amb vinculació laboral que heu de tramitar-la via seguretat social, heu de tramitar-ho mitjançant un sol·licitud per JIRA.

Unitat Responsable:
Unitat de Personal Acadèmic
upac.administracio@uab.cat