Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Contractació

Selecció i contractació de professorat temporal 2023/2024

A continuació es detalla tota la informació relativa a la selecció i contractació de professorat temporal 2023/2024
 

Per a cada curs acadèmic, i en funció de la docència que els hi és assignada i del potencial docent del seu professorat permanent, els Departaments i les Unitats Docents Hospitalàries de la UAB reben una part del pressupost de Capítol I de professorat disponible per a cada exercici pressupostari, d’acord amb criteris d’assignació de recursos de professorat temporal vigent en cada moment. La dotació es fa amb professors associats A36 o associats sanitaris, segons el cas i professors substituts.

Dels recursos resultants hauran de reservar, en concepte de cofinançament:

 • 0,32 A36 per a cada contracte d’Investigador Ramon y Cajal
 • 0,21 A36 per a cada contracte d’Investigador Juan de la Cierva per a les convocatòries de Formació (FJIC)
 • 0,25 A3.6 per a cada contracte d’Investigador Juan de la Cierva per a les convocatòries de Incorporació (IJCI)
 • 0,42 per a cada contracte d’Investigador Beatriz Galindo Junior
 • 0,70 per a cada contracte d’Investigador Beatriz Galindo Senior

Els departaments podran contractar professorat de les següents categories d’acord amb el quadre d’equivalències de costos de categories de l’annex.

 • Professorat Associat. Els contractes seran de nivell 3
 • Investigador postdoctoral
 • Investigador predoctoral
 • Professorat Visitant
 • Professors substituts

Les Unitats Docents Hospitalàries podran contractar

 • Professorat Associat sanitari (metge, psicòleg, infermer, fisioterapeuta o logopeda)

Per altra banda, es dotaran recursos de professorat substitut, per vacants sobrevingudes de professors. En cas de no poder contractar cap professor substitut per a realitzar la docència a substituir es podrà autoritzar la compensació per substitucions docents d’acord amb el procediment establert.

Atesa la finalitat concreta d’aquestes dotacions per substitucions, no es podran barrejar amb les dotacions ordinàries que rebi el departament.

Les dotacions de professorat per a substitucions cobriran la docència exacta que la persona substituïda tingui assignada durant el període de substitució.

Les Unitats Docents Hospitalàries podran contractar professorat de plantilla B amb recursos propis, com a norma general, per a la realització de docència NO OFICIAL que hauran d'especificar en el corresponent formulari de contractació.

Els departaments que disposin de recursos ICREA Acadèmia, podrán proposar la contractació de professors substituts per realitzar docència oficial.

Per tal d'homogeneïtzar la gestió de la contractació d'aquest professorat amb el del personal de finançament específic, a partir del curs 2018/2019 només es pot realitzar a través de facturació interna i, per tant, caldrà seguir el següent protocol:

 1. L'Àrea d'Economia i Finances obrirà un projecte (tipus GD*) per a cada contractació, prèvia sol·licitud mitjançant el formulari que es troba a la intranet.
 2. El departament/unitat docent hospitalària sol·licita via SUMMA una factura a l'Àrea d'Economia i Finances (090), indicant el projecte, creditor, etc, així com l'import de Sou i Seguretat Social.
 3. L'Àrea d'Economia i Finances emetrà la factura al client indicat i un cop cobrada distribuirà els diners al projecte (no es pot fer, en cap cas, bestretes de factura).
 4. El departament/unitat docent hospitalària farà una RO (reserva) dins l'article 28, per la totalitat del contracte (línia 1 Sou, línia 2 SS) i informarà del projecte al formulari de contractació.
 5. Nòmines, la Unitat Tècnica i l'Àrea d'Economia i Finances imputaran les despeses mensuals de Sou i SS contra la reserva.

Atenció: si ja es disposa dels fons, el protocol comença a partir del punt 4.

RECORDEU DE NO FER CAP TRASPÀS A CAPÍTOL 1 (MCRE)

Per qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb ingressos.economia@uab.cat per temes de facturació i/o distribució, amb despeses.economia@uab.cat per temes de reserva i càrrecs de la nòmina i amb upac.contractacio@uab.cat per a la contractació.

 

Les figures contractuals, anuals o semestrals, hauran d’adequar-se als períodes següents:

  • Professors associats que finalitzin el seu contracte a data 31/07/2023 i renovin amb efectes 01/08/23
   • Anuals: de l’1 d’agost de 2023 al 31 de juliol del 2024
   • Primer semestre: de l’1 d’agost de 2023 al 31 de gener del 2024
  • Professors associats que finalitzin el seu contracte a data 31/8/23 i renovin amb efectes 1/9/23
   • Anuals: de l'1 de setembre de 2023 al 31 d'agost de 2024.
   • Primer semestre: de l'1 de setembre de 2023 al 29 de febrer 2024.
  • Professorat Associat sanitari (metge, psicòleg, infermer, fisioterapeuta o logopeda)
   • Anuals: de l'1 de setembre de 2023 al 31 d'agost de 2024.
   • Primer semestre: de l'1 de setembre de 2023 al 29 de febrer 2024.
   • Segon semestre: de l’1 de febrer de 2024 fins al 31 de juliol de 2024

La renovació dels professors associats que finalitzin contracte a 31/07/23 o 31/8/23, haurà de ser amb la mateixa dedicació o superior, a no ser que el  professor ho autoritzi enviant un document signat.

Les altes de professorat associat per al segon semestre hauran de ser a través de concurs públic, amb efectes des de l’1/2/24 i contracte indefinit.

Per als professor substituts la data d’alta serà entre l’1 i el 12 de setembre de 2023, en el cas que hagin de impartir docència des de l’inici del curs acadèmic i des de l’1 de febrer de 2024, si l’han d’impartir el segon semestre.

Els professors visitants hauran d’adequar-se als períodes següents:

   • Anuals: de l'1 de setembre de 2023 al 31 d'agost de 2024.
   • Primer semestre: de l'1 de setembre de 2023 al 29 de febrer 2024.
   • Segon semestre: de l’1 de febrer de 2024 fins al 31 de juliol de 2024

Com a norma general no es podrà fer cap contracte amb data d'inici en els mesos de juliol o agost, excepte que la programació docent coincideixi en aquests mesos.

En els cas dels contractes predoctorals, la data d'inici del contracte vindrà condicionada per la obtenció de l'admissió al programa de doctorat o matrícula, i no podrà allargar-se més enllà de l’1 de febrer de 2024.

Els contractes tindran els efectes proposats pels departaments o unitats docents hospitalàries sempre que  el formulari de contractació, amb la documentació corresponent, arribi a la Unitat de Personal Acadèmic amb la codificació, format i terminis establerts al calendari corresponent.

Us recordem també que els professors no poden impartir docència sense un contracte vigent, sense que en cap cas es prevegi la retribució d'hores extraordinàries ni compensacions de cap altra mena derivades del treball sense contracte.

 

SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT TEMPORAL 2023/2024

CALENDARI

Fase 1: Distribució dotació places

12 de maig

Data màxima per enviar el formulari amb la distribució de places tant de departaments com d'UDH's.

Us recordem que disposeu d’una calculadora que us ajudarà en el càlcul de la distribució de recursos.

3 dies hàbils des de l'enviament del formulari

La unitat de personal Acadèmic validarà les places proposades i  enviarà als Departaments i UDH’s la proposta validada amb les esmenes que cregui oportunes.

23 de maig  

Termini per enviar a la Unitat de Personal Acadèmic el formulari (UDH i campus) amb el perfil i els membres de la comissió de selecció

 

Fase2: Selecció. Convocatòria de concursos de places de campus i de les Unitats Docents Hospitalàries

 

 

Fase3: Contractació

Dates límit de lliurament de la documentació dels professors que s’han de contractar a la Unitat de Personal Acadèmic via e-formulari

Places no convocades a concurs:   30 de maig

Places convocades a concurs:   14 de juliol

 

 

 

Per a la contractació del curs 2023/2024 els Departaments i Unitats Docents Hospitalàries convocaran concursos públics per a la contractació de:

 • Professors substituts
 • Altes d’investigadors postdoctorals
 • Altes de professorat associat per al segon semestre
 • Altes de professorat associat mèdic

 

 

REQUISITS

Professorat Associat Temps parcial

D’acord amb l’article 16.3 del Conveni Col·lectiu del PDI de les Universitats Catalanes, en el moment que es proposi la contractació caldrà acreditar que a la data d’inici del contracte com a professor associat s’estarà exercint una activitat laboral o professional (*) fora de l’àmbit acadèmic universitari, o en cas de no exercir-la, acreditar haver-la exercit un mínim de 2 anys en els darrers 4 anys.

 (*) L’activitat laboral o professional s’acreditarà aportant els següents documents:

 • Autònoms/Professionals: Informe de vida laboral de la Seguretat Social o certificat del col·legi oficial on consti la data d’alta i el pagament de les quotes, en cas de no estar obligats a afiliar-se al règim d’autònoms, i certificat conforme s’ha presentat la declaració de l’IVA o de l’IRPF del trimestre anterior, quan pertoqui.
 • Treballadors per compte aliè. Còpia del contracte vigent i del darrer rebut de nòmina o certificat de l’empresa on consti la categoria professional, o informe de vida laboral de la seguretat social en cas que no s’estigui treballant actualment.
 • Funcionaris. Certificat de serveis prestats o l’informe de vida laboral, en el cas que cotitzin per seguretat social. En el cas del personal NO acadèmic d’altres universitats, hauran d’aportar obligatòriament el certificat de serveis prestats.

 

Professorat Associat Sanitari  (anuals, semestrals o trimestrals)
Temps parcial

Cal que siguin professionals sanitaris dels Hospitals o d’institucions sanitàries en els que exerciran la docència.

 

Investigador Predoctoral (anuals fins a tres anys)
Temps complet

Cal que les persones beneficiàries estiguin admeses a un programa de doctorat de la UAB,  i portar el justificant de la matricula en un període màxim de dos mesos a contar des de la data de signatura de contracte

 

Investigador Postdoctoral  (indefinits)
Temps complet

Disposar del títol de doctor en el moment de l’admissió al concurs o en el moment que es proposi la contractació per la via d’urgència. En cas de títols estrangers caldrà que el títol estigui homologat o disposi de la credencial acreditativa d’equivalència de títol estranger de Doctor/a que emet l’Escola de Doctorat

 

Professor Visitant  (anual fins a 2 anys)

En el moment de la contractació han de ser investigadors o professors en una altra universitat o centre d’investigació superior.
Presentar un programa d’activitats.

 

Professor Substitut
En el termini de presentació de sol·licituds per als concursos de professorat substitut hauran d’acreditar estar en possessió del títol de grau o llicenciatura, així com del nivell C de coneixement de la llengua catalana, d’acord amb el que estableix el Decret 128/2010, de 14 de setembre. Les persones estrangeres amb una llengua materna diferent al castellà, hauran d’acreditar coneixement de llengua castellana.

 

Recordeu que tot professor que la darrera vinculació contractual hagi estat com a investigador predoctoral, investigador postdoctoral, professor visitant o professor lector, té l’obligatorietat de superar un concurs per a ser contractat com a professor associat o substitut.

Per a necessitats de substitució parcial sobrevingudes, la Unitat de Personal Acadèmic, prèvia comunicació a la direcció del departament, contactarà amb les persones que en aquell moment ja estan contractades a la UAB com a professorat substitut, amb una dedicació inferior a la màxima permesa per la normativa, per augmentar la dedicació del seu contracte.

En cas de no disposar de professorat substitut per cobrir la nova necessitat de substitució, la Unitat de Personal Acadèmic, prèvia comunicació a la direcció del departament, contactarà amb la primera persona de la borsa de l’àrea de coneixement, per confirmar la disponibilitat per incorporar-s’hi, en el termini més ràpid possible. En el cas de la necessitat d’un professor assignat a una subàrea (punt 3), prèvia autorització del vicerectorat de personal acadèmic, es contactarà amb la primera persona de la llista d’aquesta subàrea.

Tots els concursos públics que es duguin a terme segons els criteris anteriors seran convocats d’acord amb el calendari establert, per la Comissió de Personal Acadèmic, que és l’òrgan competent per fer-ho i, per tant, no es podran realitzar concursos interns.

La gestió de la compatibilitat difereix en funció de la categoria:

Professor associat, substitut i visitant a temps parcial
Si l'organisme on es desenvolupa l'altra activitat laboral o professional és públic, el treballador ha de lliurar al Departament, en el moment de la contractació, els següents documents:

 • Declaració de llocs de treball
 • Sol·licitud de compatibilitats

El Departament ha d'adjuntar al formulari de contractació els documents citats, juntament amb un certificat amb l'horari en que es realitzarà la docència a la UAB signat pel Director de Departament.

Amb les dades obtingudes, la Unitat de Personal Acadèmic resoldrà la compatibilitat si la vinculació amb la UAB és l'activitat principal (més hores de dedicació), o enviarà un informe de compatibilitat a l'organisme on es duu a terme l'activitat principal perquè la resolgui.

En el cas de professors associats amb vinculació com a personal d'administració i serveis de la UAB (de cap I o cap VI), no s'autoritzarà la compatibilitat si la dedicació com associat és de més de 3 + 3 hores setmanals, excepte que hi hagi un informe favorable del cap orgànic o responsable del projecte. La dedicació setmanal com a PAS de la UAB (de cap I o cap VI), sempre haurà de ser superior a la de professor associat.

En cap cas s’autoritzarà la compatibilitat entre professorat substitut i personal d'administració i serveis de la UAB (de cap I o cap VI)

IMPORTANT: d’acord amb la Llei 21/1987  d'Incompatibilitats  del personal al servei  de l'Administració  de la Generalitat  de Catalunya, no es permet  disposar de  tres contractes en el sector públic.

Professor associat sanitari que treballa amb entitats sanitàries públiques sense concert amb la UAB:
El mateix que el professor associat descrit anteriorment.

Professor associat sanitari que treballa amb entitats concertades amb la UAB (Unitats Docents Hospitalàries):
Atès que aquest col·lectiu té la jornada vinculada amb l'hospital (duu a terme les dues activitats dins la mateixa jornada) no cal fer arribar cap document.

D'acord amb l'article 4.1 i 4.2 de la llei 21/1987 de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, només es pot tenir un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic.

EQUIVALÈNCIES

Tipus de contracte CODI Contractació Categoria Cost plaça Cost en A36
Investigador predoctoral del curs 22/23 i 23/24 1949C1C08 Pif 1er Any 22.244,75  1,25
1949C2C08 Pif 2on any 22.244,75  1,25
1949C3C08 Pif 3er Any 23.833,66  1,34
1949C4C08 Pif 4rt Any 29.792,04  1,67
Investigador predoctoral dels cursos 19/20, 20/21 i 21/22 1949C1C08 Pif 1er Any 21.060 € 1,09
1949C2C08 Pif 2on any 21.060 € 1,09
1949C3C08 Pif 3er Any 22.276 € 1,16
1949C4C08 Pif 4rt Any 27.821 € 1,50
Investigador predoctoral renovacions des del curs 18/19 1949C08 PIF 21.302,90  1,00
Investigador predoctoral anteriors al curs 18/19 1949C08 PIF 21.302,90  0,95
Investigadors postdoctorals 1702INVPOSC08 PD 33.039,20  1,85
Professorat Associat 1460L01P01 A1.1 1.939,64  0,11
1460L01P02 A1.2 3.879,47  0,22
1460L01P03 A1.3 5.819,27  0,33
1460L01P04 A1.4 7.759,09  0,44
1460L01P05 A1.5 9.698,57  0,54
1460L01P06 A1.6 11.638,18  0,65
1460L02P01 A2.1 2.420,82  0,14
1460L02P02 A2.2 4.841,81  0,27
1460L02P03 A2.3 7.263,00  0,41
1460L02P04 A2.4 9.683,98  0,54
1460L02P05 A2.5 12.104,81  0,68
1460L02P06 A2.6 14.525,60  0,82
1460L03P01 A3.1 2.970,34  0,17
1460L03P02 A3.2 5.940,68  0,33
1460L03P03 A3.3 8.911,28  0,50
1460L03P04 A3.4 11.881,54  0,67
1460L03P05 A3.5 14.851,88  0,83
1460L03P06 A3.6 17.822,22  1,00
1460L04P01 A4.1 4.682,86  0,26
1460L04P02 A4.2 9.365,32  0,53
1460L04P03 A4.3 14.047,93  0,79
1460L04P04 A4.4 18.730,76  1,05
1460L04P05 A4.5 23.413,06  1,31
1460L04P06 A4.6 28.095,71  1,58
Professorat Associat mèdic 1470M3P03 AM    5.103,21 € 0,29
1471M3P03 Ainf    5.103,21 € 0,29
1472M3P03 AFis    5.103,21 € 0,29
1473M3P03 APsi    5.103,21 € 0,29
1474M3P03 ALog    5.103,21 € 0,29
Professorat visitant a temps parcial 1260VL1P03 V1.P03 5.819,61  0,33
1260VL2P05 V2.P05 23.412,05  1,31
1260VL2P06 V2.P06 28.094,69  1,58
1260VL3P03 V3.P03 8.910,65  0,50
1260VL3P06 V3.P06 17.821,48  1,00
1260VL4P03 V4.P03 7.262,95  0,41
1260VL4P06 V4.P06 14.522,83  0,81
Professorat visitant a temps complet 1260VL4C08 V4.C08 48.343,44  2,71
1260VL3C08 V3.C08 54.294,13  3,05
1260VL2C08 V2.C08 66.973,18  3,76
1260VL1C08 V1.C08 100.403,69  5,63
Reserva Lector 1520LEC-1C08 LEC-1 49.518,74  2,78
Reserva Cofinançament Contracte Ramon y Cajal      5.778,35  0,32
Reserva Cofinançament Contracte Juan de la cierva-Formació     3.733,90  0,21
Reserva Cofinançament Contracte Juan de la cierva-Incorporació     4.373,80  0,25
Reserva Cofinançament Contracte Beatriz Galindo-Junior     7.500,00  0,42
Reserva Cofinançament Contracte Beatriz Galindo-Senior     12.500,00  0,70

 

QUADRE SUBSTITUTS 

Cagegoria substituts Crèdits Codificació categoria 
S06 6 Professor Substitut  4hores/6crèdits -1481P040
S07 7 Professor Substitut  4,5hores/7crèdits -1481P045
S08 8 Professor Substitut  5hores/8crèdits -1481P050
S09 9 Professor Substitut  6hores/9crèdits -1481P060
S10 10 Professor Substitut  6,5hores/10crèdits -1481P065
S11 11 Professor Substitut  7hores/11crèdits -1481P070
S12 12 Professor Substitut  8hores/12crèdits -1481P080
S13 13 Professor Substitut  8,5hores/13crèdits -1481P085
S14 14 Professor Substitut  9hores/14crèdits -1481P090
S15 15 Professor Substitut  10hores/15crèdits -1481P100
S16 16 Professor Substitut  10,5hores/16crèdits -1481P105
S17 17 Professor Substitut  11hores/17crèdits -1481P110
S18 18 Professor Substitut  12hores/18crèdits -1481P120
S19 19 Professor Substitut  12,5hores/19crèdits -1481P125
S20 20 Professor Substitut  13hores/20crèdits -1481P130
S21 21 Professor Substitut  14hores/21crèdits -1481P140
S22 22 Professor Substitut  15hores/22crèdits -1481P150
S23 23 Professor Substitut  15,5hores/23crèdits -1481P155
S24 24 Professor Substitut  16hores/24crèdits -1481P160

Formularis de contractació
Formulari enviament proposta distribució de les Places de Plantilla B (DEPARTAMENTS I UNITATS DOCENTS HOSPITALÀRIES)
Formulari de comunicació del perfil de la plaça i els membres de la comissió ( DEPARTAMENTS i UNITATS DOCENTS HOSPITALÀRIES)
Calculadora de distribució de plantilla B

Informació i documents per a formularis de contractació

 • Codis documentació
 • Documentació que s’ha d’adjuntar al formulari de contractació
 • Taula de categories contractació
 • Formulari requisit de l’activitat professional (2 anys dels darrers 4)
 • El termini per a la tramitació dels formularis (excepte per al contractes d’inici de primer o segon semestre) és de 10 dies d’antelació a la data d’efectes.

Impresos

Formularis de selecció i de contractació

Normativa