Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Contractació

Selecció i contractació de professorat temporal 2024/2025

A continuació es detalla tota la informació relativa a la selecció i contractació de professorat temporal 2024/2025
 

Per a cada curs acadèmic, i en funció de la docència que els hi és assignada i del potencial docent del seu professorat permanent, els Departaments i les Unitats Docents Hospitalàries de la UAB reben una part del pressupost de Capítol I de professorat disponible per a cada exercici pressupostari, d’acord amb criteris d’assignació de recursos de professorat temporal vigent en cada moment. La dotació es fa amb crèdits de professorat associat o associats sanitaris, segons el cas i professors substituts.

Dels recursos resultants hauran de reservar, en concepte de cofinançament:

 • 5,73 per a cada contracte d’Investigador Ramon y Cajal
 • 7,12 per a cada contracte d’Investigador Ramon y Cajal – R3
 • 3,59 per a cada contracte d’Investigador Juan de la Cierva per a les convocatòries de Formació (FJIC)
 • 7,44 per a cada contracte d’Investigador Beatriz Galindo Junior
 • 12,40 per a cada contracte d’Investigador Beatriz Galindo Senior

Els departaments podran contractar professorat de les següents categories d’acord amb el quadre d’equivalències de costos de categories de l’annex.

 • Professorat Associat. Els contractes seran de nivell 3
 • Investigador predoctoral
 • Professorat Visitant
 • Professors substituts

Les Unitats Docents Hospitalàries podran contractar

 • Professorat Associat sanitari (metge, psicòleg, infermer, fisioterapeuta o logopeda)

Per altra banda, es dotaran recursos de professorat substitut, per vacants sobrevingudes de professors. En cas de no poder contractar cap professor substitut per a realitzar la docència a substituir es podrà autoritzar la compensació per substitucions docents d’acord amb el procediment establert.

Atesa la finalitat concreta d’aquestes dotacions per substitucions, no es podran barrejar amb les dotacions ordinàries que rebi el departament.

Les dotacions de professorat per a substitucions cobriran la docència exacta que la persona substituïda tingui assignada durant el període de substitució.

Les Unitats Docents Hospitalàries podran contractar professorat de plantilla B amb recursos propis, com a norma general, per a la realització de docència NO OFICIAL que hauran d'especificar en el corresponent formulari de contractació.

Els departaments que disposin de recursos ICREA Acadèmia, podran proposar la contractació de professors substituts per realitzar docència oficial.

Per tal d'homogeneïtzar la gestió de la contractació d'aquest professorat amb el del personal de finançament específic, a partir del curs 2018/2019 només es pot realitzar a través de facturació interna i, per tant, caldrà seguir el següent protocol:

 1. L'Àrea d'Economia i Finances obrirà un projecte (tipus GD*) per a cada contractació, prèvia sol·licitud mitjançant el formulari que es troba a la intranet.
 2. El departament/unitat docent hospitalària sol·licita via SUMMA una factura a l'Àrea d'Economia i Finances (090), indicant el projecte, creditor, etc, així com l'import de Sou i Seguretat Social.
 3. L'Àrea d'Economia i Finances emetrà la factura al client indicat i un cop cobrada distribuirà els diners al projecte (no es pot fer, en cap cas, bestretes de factura).
 4. El departament/unitat docent hospitalària farà una RO (reserva) dins l'article 28, per la totalitat del contracte (línia 1 Sou, línia 2 SS) i informarà del projecte al formulari de contractació.
 5. Nòmines, la Unitat Tècnica i l'Àrea d'Economia i Finances imputaran les despeses mensuals de Sou i SS contra la reserva.

Atenció: si ja es disposa dels fons, el protocol comença a partir del punt 4.

RECORDEU DE NO FER CAP TRASPÀS A CAPÍTOL 1 (MCRE)

Per qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb ingressos.economia@uab.cat per temes de facturació i/o distribució, amb despeses.economia@uab.cat per temes de reserva i càrrecs de la nòmina i amb upac.contractacio@uab.cat per a la contractació.

 

Les figures contractuals, anuals, semestrals o de caràcter indefinit, hauran d’adequar-se als períodes següents:

  • Professors associats
   • Contractes indefinits a partir de l’1/9/2024
  • Professorat Associat sanitari (metge, psicòleg, infermer, fisioterapeuta o logopeda)
   • Anuals: de l'1 de setembre de 2024 al 31 d'agost de 2025
   • Primer semestre: de l'1 de setembre de 2024 al 28 de febrer 2025
   • Segon semestre: de l’1 de febrer de 2025 fins al 31 de juliol de 2025

Per als professor substituts la data d’alta serà l’1 de setembre de 2024, en el cas que hagin de impartir docència des de l’inici del curs acadèmic i des de l’1 de febrer de 2025, si l’han d’impartir el segon semestre.

Els professors visitants hauran d’adequar-se als períodes següents:

   • Anuals: de l'1 de setembre de 2024 al 31 d'agost de 2025
   • Primer semestre: de l'1 de setembre de 2024 al 28 de febrer 2025
   • Segon semestre: de l’1 de febrer de 2025 fins al 31 de juliol de 2025

Com a norma general no es podrà fer cap contracte amb data d'inici en els mesos de juliol o agost, excepte que la programació docent coincideixi en aquests mesos.

En els cas dels contractes predoctorals, la data d'inici del contracte vindrà condicionada per la obtenció de l'admissió al programa de doctorat o matrícula, i no podrà allargar-se més enllà de l’1 de febrer de 2025.

Els contractes tindran els efectes proposats pels departaments o unitats docents hospitalàries sempre que  el formulari de contractació, amb la documentació corresponent, arribi a la Unitat de Personal Acadèmic amb la codificació, format i terminis establerts al calendari corresponent.

Us recordem també que els professors no poden impartir docència sense un contracte vigent, sense que en cap cas es prevegi la retribució d'hores extraordinàries ni compensacions de cap altra mena derivades del treball sense contracte.

 

4 abril (CPA 17 d’abril) / 24 d’abril (CPA 8 de maig)

Data màxima per enviar el formulari amb la distribució de places tant de departaments com d'UDH's.

Us recordem que disposeu d’una calculadora que us ajudarà en el càlcul de la distribució de recursos.

3 dies hàbils des de l'enviament del formulari

La unitat de personal Acadèmic validarà les places proposades i  enviarà als Departaments i UDH’s la proposta validada amb les esmenes que cregui oportunes.

Divendres 5 d’abril (CPA 17 d’abril) / divendres 26 d’abril  (CPA 8 de maig)

Termini màxim per enviar a la Unitat de Personal Acadèmic el formulari (UDH i campus) amb el perfil i els membres de la comissió de selecció.

Divendres 31 de maig 

Termini màxim per enviar a la Unitat de Personal Acadèmic el formulari de distribució de recursos de professorat associat i substitut i el d'associats mèdics.

CPA 17 d'abril PROFESSORAT ASSOCIAT I SUSBTITUT

18 d’abril de 2024

Publicació dels concursos a la seu electrònica

19 d’abril de 2024 

Primer dia en què poden constituir-se les comissions

Del 19 al 28 d’abril de 2024

Termini per presentar les sol·licituds via aplicació

Del 29 d’abril al  10 de maig de 2024 

Període per introduir els barems de les places dins de l’eina

9 de maig de 2024    

Publicació de la llista provisional de candidats admesos i exclosos a l’e-tauler

Del 10 al 22 maig de 2024  

Termini per presentar possibles reclamacions per esmenar els defectes de les sol·licituds i els motius d’exclusió.

27 maig de 2024

Publicació de la llista definitiva de les candidatures i publicació de la baremació a l’e-tauler

6 de juny de 2024    

Data límit per perquè els Departaments carreguin a l'aplicació l'informe de selecció amb el resultat del concurs 

12 de juny de 2024    

Publicació de la resolució amb el resultat dels concursos a l’e-tauler

19 de juny de 2024 

 Data límit per gestionar les renúncies del professorat associat que ha guanyat més d'una plaça

 


CPA 8 de maig PROFESSORAT ASSOCIAT

8 de maig de 2024

CPA on s’aprovarà la dotació de places i la convocatòria de concursos

9 de maig de 2024

Publicació dels concursos a la seu electrònica

10 de maig de 2024

Primer dia en què poden constituir-se les comissions

Del 10 al 21 de maig de 2024

Termini per presentar les sol·licituds via aplicació

Del 22 de maig al 2 de juny

Període per introduir els barems de les places dins de l’eina

3 de juny de 2024

Publicació de la llista provisional de candidats admesos i exclosos a l’e-tauler

Del 4 de juny al 10 de juny de 2024

Termini per presentar possibles reclamacions per esmenar els defectes de les sol·licituds i els motius d’exclusió.

18 de juny de 2024

Publicació de la llista definitiva de les candidatures i publicació de la baremació a l’e-tauler

28 de juny de 2024

Data límit per perquè els Departaments carreguin a l'aplicació l'informe de selecció amb el resultat del concurs

4 de juliol de 2024

Publicació de la resolució amb el resultat dels concursos a l’e-tauler

10 de juliol de 2024

Data límit per gestionar les renúncies

 

CPA 29 de maig

29 de maig de 2024

CPA on s’aprovarà la dotació de places i la convocatòria de concursos

30 de maig de 2024

Publicació dels concursos a la seu electrònica

31 de maig de 2024

Primer dia en què poden constituir-se les comissions

Del 31 de maig al 7 de juny

Termini per presentar les sol·licituds via aplicació

17 de juny de 2024

Publicació de la llista provisional de candidats admesos i exclosos a l’e-tauler

Del 18 al 25 de juny de 2024

Termini per presentar possibles reclamacions per esmenar els defectes de les sol·licituds i els motius d’exclusió.

1 de juliol de 2024

Publicació de la llista definitiva de les candidatures i publicació de la baremació a l’e-tauler

8 de juliol  de 2024

Data límit per perquè els Departaments carreguin a l'aplicació l'informe de selecció amb el resultat del concurs

12 de juliol de 2024

Publicació de la resolució amb el resultat dels concursos a l’e-tauler

18 de juliol de 2024

Data límit per gestionar les renúncies

Dates límit de lliurament de la documentació dels professors que s’han de contractar a la Unitat de Personal Acadèmic via e-formulari

CPA 17 d'abril PROFESSORAT ASSOCIAT

Fins al 14 de juny
Recollida i enviament documentació guanyadors dels concursos via formulari de contractació

12 al 21 de juny
Periode per sol.licitar l'endarreriment de contracte (acord A3.5 i A3.6) per part dels candidats que hagin guanyat plaça

12 al 30 de juny de 2024
Emissió dels contractes

1 a 5 de juliol
Signaura de contractes

 

CPA 17 d'abril PROFESSORAT SUBSTITUT

Fins al 21 de juny
Data límit per enviar el detall de les places amb la priorització dels guanyadors formulari de detall de places

Des del 14 de juny 
Recollida i enviament documentació dels guanyadors del concurs

Del 14 de juny al 15 de juliol
Emissió de contractes

Del 16 al 19 de juliol
Signatura de contractes

 

CPA 8 de maig PROFESSORAT ASSOCIAT

Fins al primer de juliol
Recollida i enviament documentació guanyadors dels concursos via formulari de contractació

27 de juny al 4 juliol
Periode per sol.licitar l'endarreriment de contracte (acord A3.5 i A3.6) per part dels candidats que hagin guanyat plaça

27 de juny al 25 de juliol de 2024
Emissió dels contractes

27 a 31 de juliol
Signaura de contractes

 

CPA 29 de maig (pendent aprovació i publicació)

 

Per a la contractació del curs 2024/2025 els Departaments i Unitats Docents Hospitalàries convocaran concursos públics per a la contractació de:

 • Professors substituts
 • Investigadors predoctorals
 • Professorat associat
 • Professorat associat mèdic

 

 

 

REQUISITS

Professorat Associat temps parcial

Han de ser especialistes i professionals de reconeguda competència que han d’acreditar que exerceixen la seva  activitat principal fora de l’àmbit acadèmic universitari (*) i que aquesta activitat professional està relacionada amb l’especificitat docent del perfil de la plaça.


 (*) L’activitat laboral o professional s’acreditarà aportant els següents documents:

 • Autònoms/Professionals: Informe de vida laboral de la Seguretat Social, Alta d'autònoms o certificat del col·legi oficial on consti la data d’alta i el pagament de les quotes, en cas de no estar obligats a afiliar-se al règim d’autònoms i, un certificat conforme s’ha presentat la declaració de l’IVA o de l’IRPF del trimestre anterior.
 • Treballadors per compte aliè. Còpia del contracte vigent i del darrer rebut de nòmina o certificat de l’empresa on consti la categoria professional, o informe de vida laboral de la Seguretat Social
 • Funcionaris. Certificat de serveis prestats o l’informe de vida laboral, en el cas que cotitzin per seguretat social. En el cas del personal NO acadèmic d’altres universitats, hauran d’aportar obligatòriament el certificat de serveis prestats.

 

Professorat Associat Sanitari  (anuals, semestrals o trimestrals)
Temps parcial

Cal que siguin professionals sanitaris dels Hospitals o d’institucions sanitàries en els que exerciran la docència.

 

Investigador Predoctoral (anuals fins a quatre anys)
Temps complet

Cal que les persones beneficiàries estiguin admeses a un programa de doctorat de la UAB,  i portar el justificant de la matricula en un període màxim de dos mesos a contar des de la data de signatura de contracte.

 

Professor Visitant  (anual fins a 2 anys)

En el moment de la contractació han de ser investigadors o professors en una altra universitat o centre d’investigació superior.
Presentar un programa d’activitats.

 

Professor Substitut


En el termini de presentació de sol·licituds per als concursos de professorat substitut hauran d’acreditar estar en possessió del títol de grau o llicenciatura, així com del nivell C de coneixement de la llengua catalana, d’acord amb el que estableix el Decret 128/2010, de 14 de setembre. Les persones estrangeres amb una llengua materna diferent al castellà, hauran d’acreditar coneixement de llengua castellana.

Recordeu que tot professor que la darrera vinculació contractual hagi estat com a investigador predoctoral, investigador postdoctoral, professor visitant o professor lector, té l’obligatorietat de superar un concurs per a ser contractat com a professor associat o substitut.

Per a necessitats de substitució parcial sobrevingudes, la Unitat de Personal Acadèmic, prèvia comunicació a la direcció del departament, contactarà amb les persones que en aquell moment ja estan contractades a la UAB com a professorat substitut, amb una dedicació inferior a la màxima permesa per la normativa, per augmentar la dedicació del seu contracte.

En cas de no disposar de professorat substitut per cobrir la nova necessitat de substitució, la Unitat de Personal Acadèmic, prèvia comunicació a la direcció del departament, contactarà amb la primera persona de la borsa de l’àrea de coneixement, per confirmar la disponibilitat per incorporar-s’hi, en el termini més ràpid possible. En el cas de la necessitat d’un professor assignat a una subàrea (punt 3), prèvia autorització del vicerectorat de personal acadèmic, es contactarà amb la primera persona de la llista d’aquesta subàrea.

Tots els concursos públics que es duguin a terme segons els criteris anteriors seran convocats d’acord amb el calendari establert, per la Comissió de Personal Acadèmic, que és l’òrgan competent per fer-ho i, per tant, no es podran realitzar concursos interns.

 

 

Professorat Associat i Visitant a temps parcial

Si l'organisme on es desenvolupa l'altra activitat laboral o professional és públic, la persona treballadora ha de lliurar al departament, en el moment de la contractació, els següents documents:

 • Declaració de llocs de treball
 • Sol·licitud de compatibilitats

El departament ha d'adjuntar al formulari de contractació els documents citats, juntament amb un certificat amb l'horari en que es realitzarà la docència a la UAB signat pel director de departament.

Amb les dades obtingudes, la Unitat de Personal Acadèmic resoldrà la compatibilitat si la vinculació amb la UAB és l'activitat principal (més hores de dedicació), o enviarà un informe de compatibilitat a l'organisme on es duu a terme l'activitat principal perquè la resolgui.

L’article 4.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, estableix que es podrà autoritzar la compatibilitat per ocupar un lloc de treball com a professorat universitari associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial. Així doncs, pel que fa a l’equiparació als efectes de règim d’incompatibilitats,  del professorat substitut al professorat associat, la normativa en matèria de compatibilitats aplicable al personal que presta serveis a l’administració de la Generalitat de Catalunya, no estableix cap acord exprés per la figura de professorat substitut i, per tant,  es tracta de figures que no es poden equiparar.

El PTGAS pot ser contractat com a professorat associat, sempre i quan es compleixin les següents limitacions:

- La seva activitat professional estarà relacionada amb l’especificitat docent del perfil de la plaça.

- Màxim dedicació de 9 crèdits (90 hores).

- Han de comptar amb l’autorització del seu cap tant orgànic com funcional.

- La compatibilitat no es podrà donar quan suposi una modificació de la jornada de treball (Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. BOE nº 4, 04/01/1985). A efectes de la UAB aquesta docència només es podrà fer després de les 15h i un cop finalitzada la seva jornada laboral. També es podrà fer en dies de gaudiment de descans pactats prèviament amb el responsable funcional.

Aquesta compatibilitat s’haurà de donar anualment.

 

A partir del curs 2024/2025, en cap cas s’autoritzarà la compatibilitat entre professorat Associat i personal de capítol VI de la UAB.

En cap cas s’autoritzarà la compatibilitat entre professorat substitut i personal d'administració i serveis de la UAB (de capítol I o capítol VI)

 

IMPORTANTd’acord amb la Llei 21/1987  d'Incompatibilitats  del personal al servei  de l'Administració  de la Generalitat  de Catalunya, no es permet  disposar de  tres contractes en el sector públic.

 

Professor associat sanitari que treballa amb entitats sanitàries públiques sense concert amb la UAB

El mateix que el professor associat descrit anteriorment.

 

Professor associat sanitari que treballa amb entitats concertades amb la UAB (Unitats Docents Hospitalàries)


Atès que aquest col·lectiu té la jornada vinculada amb l'hospital (duu a terme les dues activitats dins la mateixa jornada) no cal fer arribar cap document.

D'acord amb l'article 4.1 i 4.2 de la llei 21/1987 de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, només es pot tenir un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic.

 

Tipus de contracte CODI Contractació Categoria Cost plaça Cost en credits
Investigador predoctoral dels cursos 19/20, 20/21, 21/22, 22-23 1949C1C08 Pif 1er Any 21.060 € 20,90
1949C2C08 Pif 2on any 21.060 € 20,90
1949C3C08 Pif 3er Any 22.276 € 22,11
1949C4C08 Pif 4rt Any 27.821 € 27,61
Investigador predoctoral contractat 2024-2025   Promig cost total 25.318,85  25,13
Professorat Associat 1465L03P010 A3-1c 1.007,67  1,00
1465L03P015 A3-2c 2.015,34  2,00
1465L03P020 A3-3c 3.023,00  3,00
1465L03P025 A3-4c 4.030,67  4,00
1465L03P030 A3-5c 5.038,34  5,00
1465L03P040 A3-6c 6.046,01  6,00
1465L03P045 A3-7c 7.053,68  7,00
1465L03P050 A3-8c 8.061,34  8,00
1465L03P060 A3-9c 9.069,01  9,00
1465L03P065 A3-10c 10.076,68  10,00
1465L03P070 A3-11c 11.084,35  11,00
1465L03P080 A3-12c 12.092,01  12,00
Professorat Substitut 1485L03P010 S3-1c 1.020,41  1,00
1485L03P015 S3-2c 2.040,82  2,00
1485L03P020 S3-3c 3.061,23  3,00
1485L03P025 S3-4c 4.081,63  4,00
1485L03P030 S3-5c 5.102,04  5,00
1485L03P040 S3-6c 6.122,58  6,00
1485L03P045 S3-7c 6.887,81  7,00
1485L03P050 S3-8c 7.653,40  8,00
1485L03P060 S3-9c 9.184,03  9,00
1485L03P065 S3-10c 9.949,10  10,00
1485L03P070 S3-11c 10.714,34  11,00
1485L03P080 S3-12c 12.244,97  12,00
1485L03P085 S3-13c 13.010,39  13,00
1485L03P090 S3-14c 13.775,65  14,00
1485L03P100 S3-15c 15.306,29  15,00
1485L03P105 S3-16c 16.071,49  16,00
1485L03P110 S3-17c 16.836,73  17,00
1485L03P120 S3-18c 18.367,22  18,00
1485L03P125 S3-19c 19.132,46  19,00
1485L03P130 S3-20c 19.898,04  20,00
1485L03P140 S3-21c 21.428,51  21,00
1485L03P150 S3-22c 22.959,14  22,00
1485L03P155 S3-23c 23.724,57  23,00
1485L03P160 S3-24c 24.489,80  24,00
Professorat Associat mèdic 1470M3P03 AM  .981,98 € 5,94
1471M3P03 Ainf 5.981,98 € 5,94
1472M3P03 AFis 5.981,98 € 5,94
1473M3P03 APsi  5.981,98 € 5,94
1474M3P03 ALog 5.981,98 € 5,94
Professorat visitant a temps parcial 1260VL1P03 V1.P03 5.998,26  5,95
1260VL2P05 V2.P05 24.128,24  23,94
1260VL2P06 V2.P06 28.954,19  28,73
1260VL3P03 V3.P03 9.183,49  9
1260VL3P06 V3.P06 18.366,63  18
1260VL4P03 V4.P03 7.485,50  7,43
1260VL4P06 V4.P06 14.967,19  14,85
Professorat visitant a temps complet 1260VL4C08 V4.C08 49.821,48  49,44
1260VL3C08 V3.C08 55.954,01  55,53
1260VL2C08 V2.C08 69.020,75  68,50
1260VL1C08 V1.C08 95.593,56  94,87
Reserva Lector 1520LEC-1C08 LEC-1 51.032,42  50,64
Reseva  Agregat 1850-AGR-1C08 AGR-1 55.792,20  55,37
Reserva Titular 0504C08   51.781,80  51,39
Reserva Cofinançament Contracte Ramon y Cajal      5.778,35  5,73
Reserva Cofinançament Contracte Ramon y Cajal -R3     7.172,00  7,12
Reserva Cofinançament Contracte Juan de la cierva-Formació     3.614,00  3,59
Reserva Cofinançament Contracte Beatriz Galindo-Junior     7.500,00  7,44
Reserva Cofinançament Contracte Beatriz Galindo-Senior     12.500,00  12,40

Formularis de contractació
Formulari enviament proposta distribució de les Places de Plantilla B (Departaments)
Formulari enviament proposta distribució de les Places de Plantilla B (Unitats Docents Hospitalàries)
Formulari de comunicació del perfil de la plaça i els membres de la comissió dels concursos de professorat associat (Departaments i Unitats Docents Hospitalàries)
Formulari de comunicació del perfil de la plaça i els membres de la comissió dels concursos de professorat substitut
Calculadora de distribució de plantilla B

Informació i documents per a formularis de contractació

 • Documentació que s’ha d’adjuntar al formulari de contractació
 • Taula de categories contractació
 • El termini per a la tramitació dels formularis (excepte per al contractes d’inici de primer o segon semestre) és de 10 dies d’antelació a la data d’efectes.

Impresos

Formularis de selecció i de contractació

Normativa