Qualitat docent

Pràctiques externes i treballs de fi d'estudis

Pràctiques externes i treballs de fi d'estudis

L’opinió de l’alumnat sobre les assignatures/mòduls de pràctiques externes i de treball de fi d’estudis, tant de grau com de màster universitari és una eina bàsica a l’hora de detectar els seus punts forts i els febles. La valoració d’aquestes assignatures permet introduir els ajustos necessaris per tal que les titulacions responguin a les expectatives d’aprenentatge de l’alumnat.
 
Calendari

Aquestes dues enquestes s’activen de forma anual al final de cada curs acadèmic.

Respondre l'enquesta

Es poden respondre de forma online mitjançant l’enllaç web següent: Enquesta Pràctiques externes i TFE

Informes de Resultats

2021-2022      Pràctiques Externes / Treball Fi D'estudis


Documents
Qüestionari enquesta satisfacció pràctiques externes des del 2018-19
Qüestionari enquesta satisfacció treball de fi estudis des del 2018-19