Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Títols propis (DESE, Màster o DEA)

Amb els estudis de Doctorat pots obtenir diversos títols propis:

 • Diploma d’Estudis Superiors Especialitzats (DESE)
  Si el programa de Doctorat ho permet, podràs obtenir-la tan bon punt hagis superat el període de docència en programes del RD 778/1998 i els requisits que assenyali el programa en els programes del RD 185/1985.
 • Màster d’Iniciació a la Recerca
  Si el programa de Doctorat ho permet, podràs obtenir-lo un cop hagis superat el període d’investigació. Aquest és un títol propi que poden atorgar alguns programes de doctorat dels RD 185/1985 i RD 778/1998 si es compleixen els requisits demanats a cada programa.
 • Diploma d’Estudis Avançats (DEA)
  Es tracta d'un títol propi homologable a totes les universitats espanyoles i que s'obté mitjançant la superació de la suficiència investigadora. Aquest títol l'atorguen tots els programes de doctorat del RD 778/1998. Els programes de doctorat  del RD 185/1985 no atorguen aquest títol. Els alumnes que hagin cursat algun programa de doctorat d'aquest RD 185/1985 i vulguin acreditar la Suficiència Investigadora, han de demanar un Certificat Acadèmic Oficial.

Consulta amb al teu departament si calen requisits addicionals per a l’obtenció d’aquest títols propis.

 

Si no trobes en aquestes pàgines la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.certificats@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).

Per sol·licitar-ho, has d'enviar un correu a ed.certificats@uab.cat (cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms) i adjuntant:

 • Fotocòpia compulsada del DNI/passaport/NIE vigent.
 • Imprès de sol·licitud de títol propi (el trobaràs al final d'aquesta pàgina). Cal tenir en compte que les dades que s'introdueixin en aquest imprès seran les que apareixeran al Títol (atenció als accents, etc.).
 • Comprovant del pagament del preu públic per a l'expedició del títol. Els preus per a l'expedició dels títols propis es fixen segons l'acord 56/92 de la Junta de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Taxes
Els preus per a l'expedició dels títols propis els fixa la Comissió Econòmica del Consell Social de la Universitat Autonòma de Barcelona.

Document Preus 50% F/N
Certificat Diploma d'Estudis Avançats (DEA) del Programa de Doctorat RD778/1998 (Suficiència Investigadora) 78,55 € 39,28 €
Títol de Màster en Iniciació a la Recerca i Duplicat 211,47 € (no aplica)
Diploma d'Estudis Superiors Especialitzats (DESE) i Duplicat 191,33 € (no aplica)


Forma de pagament
Mitjançant un ingrés al compte: 0182 6035 4602 0161 4660.
IBAN: ES71 0182 6035 4602 0161 4660
BIC: ES BBVAESMMXXX
BBVA - Oficina BBVA BARCELONA INSTITUCIONES - Barcelona
Titular del c/c: Universitat Autònoma de Barcelona
Si fas una transferència des de l’estranger et recomanem que tinguis en compte les comissions de l’entitat bancària d’origen i la de destí. Les comissions de l'entitat financera de destí son actualment 4,50€.

Procés
L’Escola de Doctorat et lliurarà el resguard substitutori del titol per correu electrònic,  en un document amb signatura digital.  Quan el títol estigui imprès se't notificarà per correu electrònic per a que passis a recollir-lo. Aquest resguard l'hauràs de presentar quan recullis el títol.

El títol definitiu el podrà recollir

 • la persona interessada, que s'haurà d'identificar per mitjà del DNI o del passaport. Cal demanar cita prèvia.
 • una altra persona que hagi estat autoritzada per ella. També caldrà que presenti una fotocòpia del DNI de la persona interessada. Cal demanar cita prèvia.
 • enviament del títol o el resguard per correu. Aquest tràmit pot trigar entre 3 i 6 mesos. L'enviament comporta una taxa de 50,00 € independentment del seu destí. Aquesta taxa s'ha d'ingressar al cc 0182 6035 4602 0161 4660.
  IBAN: ES71 0182 6035 4602 0161 4660
  BIC: ES BBVAESMMXXX
  Titular del c/c: Universitat Autònoma de Barcelona. 

Recorda que si el títol és per a l'estranger, segurament et demanaran que el legalitzis, pots revisar a l'apartat de títols, com es legalitza un títol propi.

Termini per a recollir el títol
El termini de recollida d'un títol propi són cinc anys. Passat aquest termini, prèvia comunicació a la persona interessada, el títol es destruirà.

 

Motius pels quals pots sol·licitar l'expedició d'un duplicat d'un títol propi:

 • Modificació de les dades de la sol·licitud (nom, cognoms, nacionalitat, etc.), posterior a la data de pagament de les taxes d'expedició. En aquest cas, caldrà que formalitzis una nova sol·licitud d'expedició de títol propi, que aportis el document oficial on hi figuri la modificació i que facis, novament, efectives les taxes d'expedició.
 • Pèrdua del títol original
  Hauràs de fer una nova sol·licitud d'expedició de títol i fer efectiu l'import corresponent. Caldrà que presentis una declaració jurada documentant la pèrdua del títol original.
 • Destrucció o deteriorament del títol original
  També hauràs de fer una nova sol·licitud, adjuntant-hi el títol deteriorat i, novament, has de fer efectiu l'import corresponent. A la sol·licitud cal que hi facis constar la circumstància que va motivar la destrucció i has d'aportar, si és el cas, l'informe de l'organisme competent (per exemple, dels bombers, si el motiu ha estat l'incendi de l'habitatge).
  En tots els casos caldrà que lliuris el títol original a l’Escola de Doctorat, si ja havia estat recollit.
   

Documentació que has de presentar

Per sol·licitar-ho, has d'enviar un correu a ed.certificats@uab.cat (cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms) i adjuntant:

 • Full de sol·licitud
 • Fotocòpia del DNI o del passaport, que haurà de ser vigent.
 • Copia escanejada del títol, si escau.
 • Comprovant original del pagament del preu públic per a l'expedició del títol. Els preus per a l'expedició dels títols propis es fixen segons l'acord 56/92 de la Junta de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, que va establir que el preu per a l'expedició de duplicats de títols propis serà el mateix que el que fixa anualment el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a l'expedició dels duplicats de títols oficials


Taxes

Els preus per a l'expedició dels títols propis els fixa la Comissió Econòmica del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.


Forma de pagament

Mitjançant un ingrés al compte 0182 6035 4602 0161 4660.
Si fas una transferència des de l’estranger (et recomanem que tinguis en compte les comissions de l’entitat bancària d’origen i la de destí), necessitaràs el codi BIC: ES BBVAESMMXXX i l’IBAN: ES71 0182 6035 4602 0161 4660.


Procés

L’Escola de Doctorat et lliurarà el resguard corresponent a la teva sol·licitud. Aquest resguard l'hauràs de presentar quan recullis el títol. Quan el títol estigui imprès se't notificarà perquè passis a recollir-lo.


El títol el podrà recollir

 • la persona interessada, que s'haurà d'identificar per mitjà del DNI o del passaport (cal demanar cita prèvia).
 • una altra persona que hagi estat autoritzada per ella. També caldrà que presenti fotocòpia del DNI de la persona interessada (cal demanar cita prèvia).


Termini per a recollir el títol

El termini de recollida d'un títol propi són cinc anys. Passat aquest termini, prèvia comunicació a la persona interessada, el títol es destruirà.