Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Publicitat dels tribunals aprovats

Publicitat dels tribunals aprovats

Un cop la tesi doctoral ha completat el període de difusió, l’Escola de Doctorat fa els nomenaments dels membres del tribunal i els hi fa arribar.

A partir del nomenament dels membres del tribunal, ja es pot establir la data de defensa de la tesi. La coordinació del programa de doctorat fa arribar a l’Escola de Doctorat la proposta del president del tribunal sobre el lloc i la data de l’acte públic de defensa. Aquesta data ha de ser com a mínim 10 dies hàbils posteriors a la data de la proposta. L’Escola de Doctorat fa difusió del lloc i la data de defensa pública mitjançant l’agenda de defenses de tesis de la UAB i el president convoca el doctorand i la resta de membres del tribunal.

El doctorand, amb una antelació mínima de 15 dies a l’acte de defensa de la tesi doctoral, ha de fer arribar a cadascun dels membres del tribunal un exemplar de la tesi per tal que la puguin examinar amb deteniment. Cada programa de doctorat estableix si aquests exemplars, que han de coincidir amb l’exemplar dipositat a l’Escola de Doctorat, s’han d’enviar en format digital o imprès.

Tot seguit pots consultar els tribunals de tesis que han estat aprovats: