Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Cotutela internacional

La UAB podrà formalitzar convenis amb universitats estrangeres per a la realització de tesis doctorals en règim de cotutela internacional. En aquest cas, els doctorands faran els seus treballs sota el control i la responsabilitat d’un director o directora de tesi doctoral en cadascun dels dos centres signants del conveni.

Només es podran signar acords durant el primer any de realització de la tasca investigadora, comptant com a data d’inici la d’admissió al programa de doctorat de la UAB. Has de tenir en compte que el temps aproximat de tramitació de la cotutela és de sis mesos. Per tant, cal que iniciïs el tràmit, presentant la sol·licitud a l'Escola de Doctorat, amb la suficient antelació.

En finalitzar el procés de defensa d'una tesi doctoral en règim de cotutela internacional, el doctorand/a podrà disposar de dos títols de doctor/a, un per cada centre, d'acord amb les condicions conveniades entre les dues institucions.

Abans d'iniciar l'estada cal contactar amb l'INSS (Seguretat Social) per saber si es requereix d'algun tràmit o requisit especial per poder gaudir de cobertura assistencial a l'estranger. Si l'INSS ho requereix, s'hauran de fer les gestions corresponents. Consulta aquest enllaç per viatjar a l’estranger i la Relació d’universitats/Institucions amb les que s'ha signat conveni de Cotutela a la UAB

 

Activitats en català per a doctorands
1
 

En primer lloc has d'acordar amb l'altra universitat els aspectes bàsics del conveni, tenint en compte que:
  • Temps d'estada a cada universitat: l'estada mínima a cadascuna de les universitats ha de ser de sis mesos, durant tot el període de realització de la tesis. Aquest temps pot ser fraccionat en els diferents cursos.
  • Pagaments: independentment del que demani l'altra universitat, les taxes administratives s'han de pagar cada curs acadèmic a la UAB. Les taxes acadèmiques poden ser pagades alternativament a cada universitat, d'acord amb el que es fixi al conveni.
  • Idioma de la tesi: tant en la redacció com en la defensa, l'idioma ha de ser una de les llengües acceptades per la universitat on es fa la defensa i s'ha d'acompanyar d'un resum en una de les llengües acceptades per l'altra universitat.
  • Composició del tribunal: entre tres i vuit membres més dos o tres suplents. La majoria de membres han de ser externs a les dues universitats. Els directors només poden formar part de tribunals de 5 o més membres.
  • Lloc de defensa de la tesi: has d'acordar si es farà a la UAB o a l'altra universitat.

Per facilitar el tràmit, et recomanem que utilitzis els nostres models, ja que contenen tota la informació necessària per signar la cotutela. No obstant això, també és possible, en alguns casos, utilitzar els models que et faciliti l'altra universitat. En aquests darrers casos, el termini de tramitació probablement s'allargarà, per la qual cosa caldrà presentar la sol·licitud amb més antelació.

Model de conveni de cotutela (català)

- Model de conveni de cotutela (espanyol)

- Model de conveni de cotutela (anglès)

 

2
 

Sol·licita a la Junta Permanent de l'Escola de Doctorat la tramitació de la cotutela, mitjançant el formulari que trobaràs a la seva pàgina web.

Si tens alguna consulta sobre aquesta sol·licitud, pots escriure a ed.comissions@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms), per tal que des de l'Escola de Doctorat el revisem i li donem el vistiplau i se't resolgui la sol·licitud.

3  

Un cop resolta la sol·licitud per la Junta Permanent, podrà començar el procés de signatura, amb el suport de la Unitat Tècnica de Doctorat. Has de tenir en compte el nombre d'exemplars del conveni que et demani cada universitat.

  • Si s'inicien les signatures per la UAB, un cop aconseguides aquestes, s'enviaran tots els originals del conveni a l'altra universitat per aconseguir la resta de firmes. Quan estigui totalment signat, perquè la cotutela sigui vàlida caldrà que ens arribi, en el termini màxim de 6 mesos des de la data de resolució, un original complert.
  • Si s'inicien les signatures per l'altra universitat, quan ens arribi el conveni parcialment signat es completaran les signatures per part de la UAB i s'enviarà a l'altra universitat els originals que corresponen.
  • El/la doctorand/a té dret a tenir un dels originals.
4  

A partir d'aquest moment, continuaràs l'elaboració de la tesi doctoral en les mateixes condicions generals dels doctorands de la UAB atenent, això sí, les especificitats del conveni de cotutela en tots els procediments que hi estiguin afectats, com ara el document de compromís, les activitats, les matrícules que s'han de fer cada curs acadèmic, els pagaments d'aquestes, el seguiment anual de la tesi, el dipòsit o la defensa. Les diferents estades a cada universitat les hauràs de justificar al teu expedient a l'apartat d'activitats:

  • 62-Cotutela_Estada de recerca en centres estrangers, públics o privats
  • 63-Cotutela_Estada de recerca a la UAB

El certificat de l'estada de l'activitat 62 no pot estar signat pel director de la tesi de l'altra universitat; pot estar signat pel responsable del centre, etc. En canvi, el certificat de l'activitat 63 sí que ha d'estar signat pel director de la UAB.
Si estàs fent una cotutela, recorda que pots obtenir fàcilment la menció de doctor internacional, que apareixerà també al títol de Doctor. Pots consultar els requeriments específics per a aquesta menció seguint aquest enllaç.

Per fer la gestió d'activitats, consulta el vídeo de suport que hi ha més amunt o bé el tutorial d'autoservei de la UAB.

Finalment, davant una única defensa de tesi doctoral, i segons els acords particulars del conveni, les universitats et lliuraran sengles títols de doctor/a un cop hagis fet a cada universitat els tràmits específics per a l'expedició del títol. La UAB inclourà a l'anvers del títol de doctor/a la diligència de "Tesi en règim de cotutela" amb la indicació de la universitat amb la qual s'ha fet la cotutela.

En el cas que hi hagi normatives de rang superior a la UAB que regulin les cotuteles, els acords previstos podrien quedar afectats per aquestes, com en els aspectes de lliurament de títols, composició del tribunal, etc.

 

Si no has trobat en aquesta pàgina la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.comissions@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).

 

Quan la tesi està feta en conveni de cotutela amb una universitat estrangera, si la lectura es fa a la Universitat Autònoma de Barcelona, el procediment serà el mateix que les tesis que es fan sense conveni de cotutela en aquesta universitat, amb les diferències següents:

1. La composició del tribunal de la tesi està determinat pel conveni de cooperació signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la universitat estrangera amb qui s'hagi signat el conveni.

 

Si la lectura de la tesi es fa a la universitat estrangera, hauràs d'estar admès a un estudi de Doctorat, la matrícula pagada i el projecte de tesi inscrit en el Doctorat corresponent.

Així mateix, hauràs de seguir el procediment de dipòsit de la tesi a l'Escola de Doctorat, com també hauràs de seguir el procediment marcat a la universitat estrangera per a l'inici del tràmit de lectura.

Respecte del tribunal que haurà de jutjar la tesi, haurà de complir els requeriments expressats en el conveni de cooperació signat per ambdues universitats. Serà aprovat a la universitat estrangera i a la UAB.

La data, el lloc i l'hora de la lectura han de ser comunicats a l'Escola de Doctorat per part del departament responsable a la Universitat Autònoma de Barcelona amb antel·lació per poder fer-ne difusió. A més a més, l'acta de lectura de la UAB, que signarà el tribunal, s'enviarà al director de la tesi perquè sigui signada el dia de la lectura a la universitat estrangera, i sigui retornat a l'Escola de Doctorat.

Per a la tramitació del títol de doctor/a, els passos que hauràs de seguir seran els mateixos que per a les tesis llegides a la Universitat Autònoma de Barcelona.