Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Premis Extraordinaris de Doctorat

Premis Extraordinaris de Doctorat

Els Premis Extraordinaris de Doctorat s'atorguen per a cada programa de doctorat entre totes les tesis defensades en un curs acadèmic, a raó d'un premi per cada cinc tesis o fracció, sense que sigui necessari que el/la doctor/a ho sol·liciti. Les persones premiades tenen dret a la devolució de la taxa que van pagar per a la sol·licitud del títol i a un certificat acreditatiu.

El procediment és el següent:

  1. Un tribunal nomenat per la Comissió Acadèmica de cada programa de doctorat fa la proposta de candidats/es a Premi Extraordinari de Doctorat, seguint els criteris prèviament establerts per la mateixa comissió. Pot fer-ho fins a tres cursos després del de les defenses.
  2. La Comissió de Doctorat atorga els premis segons les propostes efectuades pels programes de doctorat.
  3. L'Escola de Doctorat es posa en contacte amb els premiats per efectuar la devolució de la taxa.
  4. A la Cerimònia de lliurament de títols i de premis extraordinaris de doctorat es lliuren els certificats dels Premis Extraordinaris atorgats en la Comissió de Doctorat anterior.

Calendari:

 1. Presentació de propostes  2. Comissió de Doctorat  3. Tràmit de devolució de la taxa  4. Cerimònia de lliurament
 gener  febrer  abril  maig
 maig  juny  octubre  novembre


Per a consultes:


Als llistats següents trobareu els premis que ja han estat concedits per la Comissió de Doctorat, ordenats per curs de defensa. Recordeu que els programes poden fer arribar les seves propostes fins a 3 cursos després del de les defenses:

   


Llistat de premis atorgats per Comissió de Doctorat: