Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Menció de Doctor Industrial (procediment)

Les tesis iniciades sota el RD 99/2011 poden incloure a l'anvers del títol de doctor la Menció Doctorat Industrial quan es sol·liciti i es donin les condicions següents:

 • Existència d’un contracte laboral o mercantil de 3 anys amb una empresa del sector privat o del sector públic o amb una administració pública (excepte una universitat).
   
 • La formació investigadora ha d'haver-se desenvolupat majoritàriament en una empresa o administració pública dins el context d’un projecte d’R+D+I, el qual ha de ser l’objecte de la tesi doctoral
   
 • La tesi doctoral s'ha de desenvolupar en el marc d’un conveni de col·laboració entre la Universitat, centre de recerca i/o fundació hospitalària i almenys una empresa, administració pública o institució, signat per a la finalitat expressa de l’elaboració de la tesi. Aquest conveni s'ha d'haver signat durant el primer any a comptar des de la data d'admissió al doctorat. Trobaràs el model de conveni i els aspectes indispensables que ha d'incloure en aquest enllaç.
   
 • El/La doctorand/a ha de disposar d’un/a tutor/a de tesi designat per la UAB i vinculat/da al programa de doctorat i d’una persona responsable designada per l’empresa o administració pública, que pot ser també director/a de tesi, d’acord amb la normativa de doctorat.
   
 • La dedicació del/de la doctorand/a al projecte de recerca s'ha de distribuir entre l’empresa o administració pública i la universitat.
   
 • El/La doctorand/a ha de realitzar un mínim de 60 hores d’activitats formatives en competències específiques relacionades amb el lideratge, la coordinació i la gestió de projectes d’R+D+I, la transferència de resultats de recerca, el desenvolupament de noves empreses, i la propietat intel·lectual i industrial. Pot triar-les entre les activitats organitzades per la UAB (oferta que varia cada curs), per la Generalitat, per la mateixa empresa o per altres entitats.
   

El/La doctorand/a ha de complir, a més, la resta de condicions que son d'aplicació als doctorats tradicionals (matrícula, seguiment, activitats formatives obligatòries, règin de permanència, etc.).

En el següent enllaç podràs consultar la Llista d’empreses amb les que s’ha signat un Conveni de Doctorat Industrial


Tramitació

 1. Admissió
   
 2. Conveni
  Cal complimentar les dades del conveni relatives al projecte i a la empresa, seguint el model i les indicacions que es poden trobar en aquest enllaç.
  Aquest document s'ha de fer arribar, en format MS Word, a doctorat.industrial@uab.cat.
   
 3. Matriculació cada curs
   
 4. Seguiment cada curs
   
 5. Activitats obligatòries del programa de doctorat i de la menció industrial
   
 6. Activitats pròpies de la menció industrial
  Abans d'iniciar el dipòsit de la tesi, a l'apartat "Pla de recerca i activitats dels doctorands" has d'emplenar i adjuntar la informació següent:
  • Activitat 33 - Formació transversal:  Cal penjar els certificats que acreditin 60 hores de formació (és imprescindible que els certificats indiquin expressament la quantitat d'hores cursades).
  • Activitat 49 - Projecte de doctorat industrial (memòria i relació contractual):  Cal penjar dos documents:
   1. Model de document per a l'elaboració de la memòria
   2. Relació contractual amb l'empresa. Pots acreditar-la amb algun d'aquests dos documents:
    • Certificat de l'empresa conforme has estat treballant en el projecte d'una MDIND dins dels 3 anys anteriors al dipòsit de la tesi.
    • Informe de vida laboral on consti l'alta a l'empresa 3 anys anterior al dipòsit de la tesi.
      
 7. Dipòsit online de tesi
  A més de les indicacions habituals per al dipòsit de la tesi doctoral, que pots consultar aquí, a la pantalla “Dades de la tesi” has de marcar la casella “Menció de doctorat industrial”.

 

La Junta Permanent de l’escola de Doctorat avaluarà la documentació i podrà sol·licitar els informes complementaris que consideri convenient.

La resolució de la menció es realitzarà en els dies posteriors al dipòsit de la tesis, si es compleixen tots els requisits, tot i que no serà efectiva fins que s’hagi efectuat la defensa i obtingut el títol de doctorat. El resultat es podrà comprovar a l’aplicatiu sigma:
Menció Doctorat Industrial - Sigma

 

Si no has trobat en aquesta pàgina la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça doctorat.industrial@uab.cat per a temes relacionats emb el conveni i ed.comissions@uab.cat per a la resta de temes(si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).