Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Legalitzacions

A continuació trobaràs la informació necessària tant per saber com legalitzar el teu títol (i documents oficials) expedits a l'estranger com per legalitzar la teva titulació espanyola per a l'estranger.

 

Si no trobes en aquestes pàgines la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.titols@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).

La legalització és el procediment de validació mitjançant el qual s'acredita l'autenticitat de documentació oficial estrangera (certificacions acadèmiques, titulacions, etc.)
Si en un procediment administratiu amb la UAB has d'aportar documentació oficial estrangera, aquesta documentació haurà d'estar legalitzada, o no, depenent del país d'expedició de la documentació (casos A, B o C següents):

A) Documents oficials emesos en països de la Unió Europea: no s'exigeix cap mena de legalització per als documents expedits en Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. Igualment, s'eximeix de legalització els documents expedits per Suïssa, per acord bilateral amb la Unió Europea.

B) Documents expedits en països que han subscrit el Conveni de l'Haia de 5 d'octubre de 1961: és suficient la legalització única o "postil·la" estesa per les autoritats competents del país.

C) Documents expedits a la resta de països. S'hauran de legalitzar per la via diplomàtica, el procediment establert  a partir del dia 10 de juny de 2013 és el següent:

 • El Ministeri d'Educació del país d'origen. En el cas de titulacions i certificacions acadèmiques expedides per universitats brasileres, no és necesssari el segell d'aquesta institució.
 • Tots els documents estrangers legalitzats pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació del país d'origen a partir del dia 10 de juny de 2013 (independentment de la data d'emissió del document) hauran d'incorporar en la seva última signatura de legalització una etiqueta transparent de seguretat.
 • A partir d'aquesta mateixa data, els documents estrangers degudament legalitzats per ambaixades o consulats d'Espanya a d'altres països, sempre que incorporin l'esmentada etiqueta de seguretat, tindran plena validesa a Espanya i no serà necessària la legalització posterior per part de la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.


Pel que fa a la legalització s'han de tenir en compte les peculiaritats d'alguns països:

 • Al Japó els documents acadèmics es legalitzen per via diplomàtica, doncs no són documents públics i no es poden postil.lar.
 • Al Brasil les signatures dels títols i certificats les legitimen els notaris brasilers.
 • A l'Iran es legalitza a través del Ministeri d'Afers Exteriors d'Iran i l'ambaixada d'Espanya a Teherán.


Trobareu més informació relativa a la legalització  a la web del Ministeri.


Traducció oficial

Quan hagis d'aportar documentació o titulació estrangera oficial a la UAB, has de tenir en compte la llengua en què ha estat expedida la documentació:

 • Documents expedits en català, castellà o anglès: no serà necessària la traducció oficial dels documents expedits en català, castellà o anglès.
 • Documents expedits en francès, italià o portuguès: la Universitat Autònoma de Barcelona acceptarà una traducció efectuada pel Servei de Llengües de la UAB dels documents expedits en francès, italià o portuguès, o també una traducció jurada.
 • Documents expedits en altres idiomes: els documents expedits en altres idiomes s'hauran d'acompanyar d'una traducció al català o castellà per un traductor/a jurat degudament autoritzat i nomenat pel Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació espanyol.

Legalització de documents acadèmics espanyols que han de produir efectes a l'estranger

Tal i com s'especifica a l'Ordre del 16 d'abril de 1990, sobre legalització de documents acadèmics espanyols que han de produir efectes a l'estranger en un dels països signants del conveni de l'Haia, cal legalitzar els documents per via oficial.
 
1. Titulacions oficials. Legalització per via diplomàtica
 
El procediment de legalització s'inicia amb el reconeixement de les signatures que constin en els documents. En general, el criteri és que si els documents a legalitzar (certificats acadèmics, programes de les assignatures, certificat substitutori del títol, cartolina del títol) estan signats per les persones indicades al document i no tenen cap signatura realitzada per delegació/autorització/resolució, l'alumne pot adreçar-se directament a fer el reconeixement de les signatures a les seus del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i al Ministeri de Justícia de Barcelona o Madrid (punt 2 del procés).
 
Les signatures sempre han de ser originals, no es poden utilitzar segells. La signatura hauria de ser, preferiblement, en color blau. Si no es segueixen aquestes recomanacions, pot haver-hi incidències en el procés de la legalització.
 
En tot cas, sempre s'han de tenir en compte les casuístiques següents:
 • Pel que fa al certificat substitutori del títol, l'estudiant pot adreçar-se directament a fer el reconeixement de les signatures a Barcelona o a Madrid (punt 2 del procés), excepte si en el document no consta la data de la resolució de l'autorització de la signatura. En aquest cas l'estudiant sempre ha de començar el procediment al Gabinet Jurídic de la UAB.
 • Pel que fa a la cartolina del títol, si té la signatura del/de la Cap de l'Àrea d'Afers Acadèmics feta per autorització l'estudiant sempre ha de començar el procediment al Gabinet Jurídic de la UAB.
 • Si al revers de la cartolina del títol ha signat el gestor acadèmic però no hi consta el seu nom, la Gestió Acadèmica haurà de verificar la signatura i afegir el nom de la persona que signa, i l'estudiant podrà acudir directament al Ministeri d'Educació.
 • Pel que fa als certificats acadèmics i programes de les assignatures, sempre els hauria de signar el fedatari del centre. Si els documents estan signats pel/per la gestor/a acadèmic/a del centre per autorització, sempre s'ha de fer constar la data de resolució de l'autorització en el document. En aquest cas també, l'estudiant pot dirigir-se directament a fer el reconeixement de les signatures a Barcelona o a Madrid (punt 2 del procés).
El procediment complet de la legalització és el següent:

    1) Si és el cas, anar a:
 
        Gabinet Jurídic de la UAB
        Edifici del Rectorat
        Campus Universitari
        Tel. 935812574
 
    A continuació, el procés és diferent si la legalització és per a països que han subscrit el conveni de l'Haia o per els altres països:
 
Legalització en països que han subscrit el conveni de l'Haia:
 
    2) L'estudiant ha de gestionar el reconeixement de les signatures a Barcelona o a Madrid:
 
        Delegació del Govern
        Alta Inspecció d'Educació
        C/ Bergara 12, 5è Planta
        08002 Barcelona
        Tel. 935209603
 
        Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
        Servicio de Títulos
        Paseo del Prado, 28
        28014 Madrid
        Tel. 915065600, extensió 65063
 
    3) Per finalitzar, l'estudiant ha de realitzar la legalització del document a Barcelona o a Madrid:
 
        a) Ministeri de Justícia
            Secció de Legalitzacions
            C/ Caballero, 52-56
            08014 Barcelona
            Tel. 933494180
 
        b) Tribunal Superior de Justicia
            Passeig de Lluís Companys, 14-16
            08018 Barcelona
            Tel. 934866786

        b) Ministerio de Asuntos Exteriores
            C/ Pechuan, 1
            28002 Madrid
            Tel. 913791700
Legalització en països que no han subscrit el conveni de l'Haia:
 
    2) L'estudiant ha de gestionar el reconeixement de les signatures a Madrid:
 
        Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
        Servicio de Títulos
        Paseo del Prado, 28
        28014 Madrid
        Tel. 915065600, extensió 65063
 
    3) L'estudiant ha de realitzar la legalització del document a Madrid:
 
        Ministerio de Asuntos Exteriores
        C/ Juan de Mena, 4
        28071 Madrid
        Tel. 913791610/913791700
 
    4) Per finalitzar, l'estudiant haurà de realitzar el reconeixement de les signatures anteriors a la representació diplomàtica o consular a Espanya del país on hagi de sorgir efectes el document.
 
 
 
2. Titulacions pròpies. Legalització per via notarial
 
Les signatures sempre han de ser originals, no es poden utilitzar segells. La signatura hauria de ser, preferiblement, en color blau. Si no es segueixen aquestes recomanacions, pot haver-hi incidències en el procés de la legalització.
 
En tot cas, sempre s'han de tenir en compte les casuístiques següents:
 
    Pel que fa a tots els documents expedits per l'Escola de Doctorat, l'estudiant es pot dirigir directament al notari (punt 2 del procés).
    Pel que fa a tots els documents de titulacions pròpies que no estiguin expedits per l'Escola de Doctorat, l'estudiant sempre ha de començar el procediment al Gabinet Jurídic de la UAB.
 
 
El procediment complet de la legalització és el següent:
 
    1) Si és el cas, anar a:
 
    Gabinet Jurídic de la UAB
    Edifici del Rectorat
    Campus Universitari
    Tel. 935812574
 
    A continuació, el procés és diferent si la legalització és per a països que han subscrit el conveni de la Haia o per els altres països:
 
    Legalització en països que han subscrit el conveni de l'Haia:
 
    2) Una vegada reconegudes les signatures, l'estudiant ha d'anar al notari que té dipositades les signatures de la Universitat, a l'adreça següent:
 
        Sr. Teodoro López Cuesta Fernández
        Avinguda Primavera, núm. 7 1-1
        08290 Cerdanyola del Vallès
        Tel. 936925000 - 936925366
 
    3) Per finalitzar, l'estudiant ha de gestionar el reconeixement de la signatura del notari per part del Col·legi Oficial de Notaris de Catalunya:
 
        Col·legi Oficial de Notaris de Catalunya
        C/ Notariat, 4
        08001 Barcelona
        Tel. 933174800
 
Legalització en països que no han subscrit el conveni de l'Haia:
 
    2) Una vegada reconegudes les signatures, l'estudiant ha d'anar al notari que té dipositades les signatures de la Universitat, a l'adreça següent:
 
        Sr. Teodoro López Cuesta Fernández
        Avinguda Primavera, núm. 7 1-1
        08290 Cerdanyola del Vallès
        Tel. 936925000 - 936925366
 
    3) L'estudiant ha de gestionar el reconeixement de la signatura del notari per part del Col·legi Oficial de Notaris de Catalunya:
 
        Col·legi Oficial de Notaris de Catalunya
        C/ Notariat, 4
        08001 Barcelona
        Tel. 933174800
 
    4) L'estudiant ha de gestionar el reconeixement de les signatures, a Barcelona o a Madrid:
 
        Ministeri de Justícia
        Secció de Legalitzacions
        C/ Garcilaso, 123
        08027 Barcelona
 
        Ministerio de Justicia
        Sección de Legalizaciones
        C/ San Bernardo, 66
        28015 Madrid
        Tel. 913902000
 
    5) Un cop gestionat al Ministeri de Justícia, l'estudiant ha de continuar el reconeixement de les signatures, a Barcelona o a Madrid:
 
        Subdelegació del Govern
        C/ Bergara, 12
        08002 Barcelona
        Tel. 935209000
 
 
        Ministerio de Asuntos Exteriores
        C/ Juan de Mena, 4
        28071 Madrid
        Tel. 913791610/913791700
 
    6) Per finalitzar, l'estudiant haurà de realitzar el reconeixement de les signatures anteriors a la representació diplomàtica o consular a Espanya del país on hagi de sorgir efectes el document.